18/2024 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

Částka: 018 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. února 2024 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 3. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
18

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. ledna 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů        Vláda nařizuje podle § 95j odst. 2 a § 95k odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů, se mění takto:

        1. Na konci názvu nařízení vlády se doplňují slova „a o ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů“.

        2. V úvodní větě nařízení vlády se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 95j odst. 2 a“.

        3. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví

a)   formát a vzor formulářového podání pro hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů,

b)   okruh údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období, u kterých se ověřuje jejich správnost a úplnost, a rozsah jejich ověření.“.

        4. V nadpisu § 2 se slova „Vzor formulářového“ nahrazují slovy „Vzory formulářových“.

        5. V § 2 se za slova „v příloze“ vkládá text „č. 1“, dosavadní text se označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

„(2) Vzor vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU