13/2024 Sb.Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Částka: 013 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. ledna 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 17. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 21. února 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

VYHLÁŠKA
ze dne 17. ledna 2024
o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), g) a q) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   způsob poskytování informací o balených přírodních minerálních vodách, balených pramenitých vodách, balených kojeneckých vodách a balených pitných vodách3) (dále jen „balené vody“),

b)   způsob úpravy balených vod,

c)   požadavky na jakost, technologické požadavky a přípustné záporné objemové odchylky balení balených vod.


§ 2
Vymezení některých pojmů

        (1)   Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   balenou přírodní minerální vodou výrobek z přírodní minerální vody získané ze zdroje přírodní minerální vody, o kterém bylo vydáno povolení podle lázeňského zákona4), a zapsaného v Seznamu přírodních minerálních vod uznaných členskými státy zveřejňovaném v Úředním věstníku Evropské unie5) nebo ze zdrojů uznaných odpovědným orgánem některého členského státu Evropské unie nebo některé země Evropského sdružení volného obchodu, jež jsou vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie, nebo výrobek z přírodní minerální vody získané z přírodního léčivého zdroje, o kterém bylo vydáno povolení podle lázeňského zákona,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Obecné požadavky na balené vody
§ 4 - Způsoby úpravy balených vod
§ 5 - Požadavky na označování balených přírodních minerálních vod
§ 6 - Požadavky na označování balených pramenitých vod
§ 7 - Požadavky na označování balených kojeneckých vod
§ 8 - Požadavky na označování balených přírodních minerálních, pramenitých a kojeneckých vod
§ 9  
§ 10 - Požadavky na označování balených pitných vod
§ 11 - Jakostní požadavky na balené vody
§ 12 - Přechodné ustanovení
§ 13 - Technický předpis
§ 14 - Zrušovací ustanovení
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU