5/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. ledna 2024 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 28. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
5

VYHLÁŠKA
ze dne 28. prosince 2023,
kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb., vyhlášky č. 277/2021 Sb., vyhlášky č. 223/2022 Sb. a vyhlášky č. 405/2022 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r)   pravidla a podmínky pro poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu.“.

      2. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „zásobníku plynu,“ vkládají slova „hraničním bodu zásobníku plynu,“.

      3. V § 2 se na konci odstavce  3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   hraničním bodem zásobníku plynu – hraniční předávací místo mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou sousedního státu.“.

      4. V § 3 odst. 2 se za slova „plynu a přepravní soustavou“ vkládají slova „ , předávacích míst mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou sousedního státu“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU