1/2024 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 001 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. ledna 2024 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 20. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
1

ZÁKON
ze dne 20. prosince 2023,
kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA ZÁKONA O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY


Čl. I

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 471/2022 Sb., se mění takto:

        1. V § 2 se doplňuje odstavec  5, který zní:

        „(5) Digitálním stejnopisem průkazu je výpis z informačního systému veřejné správy o průkazu a jeho obsahu.“.

        2. Za § 9 se vkládají nové § 9a9f, které včetně nadpisu nad označením § 9a znějí:


Právo na využití digitálního stejnopisu průkazu

§ 9a

        (1) Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti předložením průkazu, který je veřejnou listinou, nebo umožňuje-li právní předpis prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti předložením průkazu, který je veřejnou listinou, lze totožnost nebo jinou skutečnost prokázat digitálním stejnopisem průkazu; to neplatí, je-li průkaz vydáván v elektronické podobě.

        (2) Prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti digitálním stejnopisem průkazu je povinen umožnit orgán veřejné moci. Prokázání totožnosti digitálním stejnopisem průkazu je povinna umožnit osoba, které právní předpis ukládá povinnost ověřit totožnost předložením průkazu, který je veřejnou listinou.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA ZÁKONA O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ZÁKONA O ADVOKACII
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNA ZÁKONA O INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH VEŘEJNÉ SPRÁVY
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ZMĚNA ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU