465/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 205 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
465

ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2023,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna liniového zákona


Čl. I

        Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 237/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 126/2023 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a zákona č. 202/2023 Sb., se mění takto:

        1.  V názvu zákona se slova „dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)“ nahrazují slovy „strategicky významné infrastruktury“.

        2.  Nadpis části první zní: „POSTUPY PRO URYCHLENÍ PŘÍPRAVY A POVOLOVÁNÍ VYBRANÝCH STAVEB A NÁSLEDNÉHO SOUDNÍHO PŘEZKUMU“.

        3.  V § 1 odst. 1 větě první se za slovo „zákon“ vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie24) a“, slova „a energetické infrastruktury a“ se nahrazují slovy „ , energetické a těžební infrastruktury, infrastruktury pro ukládání oxidu uhličitého,“ a za slovo „komunikací“ se vkládají slova „a strategických investičních staveb“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna liniového zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna stavebního zákona
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 284/2021 Sb.
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o jednotném environmentálním stanovisku
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna atomového zákona
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna horního zákona
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o vyvlastnění
Čl. XVII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
Čl. XVIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XXI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice
Čl. XXII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o lesích
Čl. XXIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XXIV  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXV  
Zavřít
MENU