430/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 195 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
430

ZÁKON
ze dne 14. prosince 2023,
kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů



        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o občanských průkazech


Čl. I

        Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 1 písm. a) se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní:

        „8. rodné číslo,“.

Dosavadní body 8 až 10 se označují jako body 9 až 11.

        2.  V § 6 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

        3.  V § 34 odst. 2 písm. c) se slova „ , je-li uvedeno v občanském průkazu“ zrušují.

        4.  V § 72 se odstavec  10 zrušuje.


ČÁST DRUHÁ

Změna insolvenčního zákona


Čl. II

        Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 191/2020 Sb., zákona č. 460/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 298/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 416/2022 Sb., zákona č. 285/2023 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU