427/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 194 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2025 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
427

ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2023,
kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Rejstříku trestů


Čl. I

        Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 42/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb. a zákona č. 130/2022 Sb., se mění takto:

        1.  V názvu zákona se slova „Rejstříku trestů“ nahrazují slovy „rejstříku trestů a evidenci přestupků“.

        2.  § 1 a 2 znějí:


㤠1

        (1)  Rejstřík trestů je informační systém veřejné správy, který obsahuje údaje o fyzických a právnických osobách (dále jen „osoba“) pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále údaje o jiných významných skutečnostech pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z rejstříku trestů slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Správcem rejstříku trestů je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna energetického zákona
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Vojenské policii
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU