360/2023 Sb.Vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy

Částka: 170 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 2023 Autor předpisu: Digitální a informační agentura
Přijato: 7. prosince 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
360

VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2023
o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy        Digitální a informační agentura stanoví podle § 12 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 471/2022 Sb., k provedení § 5 odst. 2 písm. j) a k), § 5a odst. 2 až 4 a § 6o odst. 4 tohoto zákona:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   požadavky na strukturu a náležitosti informační koncepce orgánu veřejné správy a postupy orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání a při vyhodnocování jejího dodržování,

b)   požadavky na řízení informačních systémů veřejné správy (dále jen „informační systém“) a dekomponování informačních systémů,

c)   technické požadavky na informační systémy,

d)   pravidla pro strukturování dat v informačních systémech,

e)   požadavky na strukturu a náležitosti hodnocení ekonomické výhodnosti způsobu provozu informačních systémů, hodnocení ekonomické výhodnosti provozu informačních systémů a hodnocení ekonomické výhodnosti využití poptávaného cloud computingu a postup při jejich provádění a

f)    požadavky na strukturu a náležitosti provozní dokumentace a na rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   řízením informatiky činnost související s vytvářením, správou, provozováním, užíváním a rozvojem informačních systémů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - DLOUHODOBÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
HLAVA I - INFORMAČNÍ KONCEPCE ORGÁNU VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 3 - Struktura a náležitosti informační koncepce orgánu veřejné správy
§ 4 - Vydávání a vyhodnocování dodržování informační koncepce orgánu veřejné správy
HLAVA II - ŘÍZENÍ INFORMATIKY
§ 5 - Oblasti řízení informatiky
§ 6 - Strategie, plánování a organizace řízení informatiky
§ 7 - Pořízení a změny informačních systémů
§ 8 - Provoz informačních systémů
§ 9 - Poskytování služeb informačních systémů
§ 10 - Útlum, konzervace a ukončení informačních systémů
HLAVA III - PROVOZNÍ DOKUMENTACE
§ 11 - Struktura provozní dokumentace
§ 12 - Náležitosti provozní dokumentace
§ 13 - Rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci
HLAVA IV - ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
§ 14 - Organizace řízení životního cyklu informačního systému
§ 15 - Fáze životního cyklu informačního systému
§ 16 - Strategické plánování vytvoření a rozvoje informačního systému
§ 17 - Plánování a příprava vytvoření a rozvoje informačního systému
§ 18 - Realizace vytvoření a rozvoj informačního systému
§ 19 - Produkční provoz informačního systému
§ 20  
§ 21 - Ukončení životního cyklu informačního systému
HLAVA V - DEKOMPONOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
§ 22  
HLAVA VI - STRUKTUROVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH
§ 23  
HLAVA VII - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY
§ 24 - Technické požadavky na zajištění sdílení údajů
§ 25 - Technické požadavky související s provozem různých prostředí
§ 26 - Technické požadavky na užití centrálních sdílených služeb informačním systémem
§ 27 - Technické požadavky na technologické platformy informačního systému
HLAVA VIII - HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI PROVOZU A ZPŮSOBU PROVOZU INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
§ 28 - Struktura hodnocení
§ 29 - Provádění hodnocení
§ 30 - Předběžné posouzení využití poptávaného cloud computingu
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 31 - Přechodná ustanovení
§ 32 - Zrušovací ustanovení
§ 33 - Účinnost
Příloha - Popis metody celkových nákladů na vlastnictví informačního systému
Zavřít
MENU