345/2023 Sb.Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Částka: 160 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2023 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 27. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 1. února 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
345

VYHLÁŠKA
ze dne 27. listopadu 2023
o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele



        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 212 odst. 9, § 214 odst. 5 a § 219 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 166/2023 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek1), upravuje

a)   formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle zákona o zadávání veřejných zakázek, pro které není formulář určen přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek1),

b)   způsob vyplnění formulářů včetně stanovení povinně vyplňovaných údajů,

c)   podmínky přijetí formulářů k uveřejnění,

d)   postup při úpravách údajů ve formulářích,

e)   přístup k uveřejněným formulářům,

f)    způsob doručování formulářů,

g)   postup při nápravě vad v uveřejněných formulářích a vad plnění provozovatele Věstníku veřejných zakázek,

h)   přístup k uveřejněným informacím na profilu zadavatele,

i)    metadata údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám
§ 4 - Podmínky přijetí formuláře k uveřejnění
§ 5 - Způsob vyplnění formuláře v případě rámcové dohody, dynamického nákupního systému a zjednodušeného režimu
§ 6 - Postup při nápravě vad
§ 7 - Přístup k uveřejněným formulářům
§ 8 - Formuláře pro uveřejnění informací týkajících se profilu zadavatele
§ 9 - Úprava údajů v uveřejněném formuláři
§ 10 - Informace uváděné ve formulářích
§ 11 - Souvislosti, obsah a struktura zaznamenaných informací a jejich správa
§ 12 - Postup při změně profilu zadavatele
§ 13 - Přechodné ustanovení
§ 14 - Zrušovací ustanovení
§ 15 - Účinnost
Příloha č. 1 - Oznámení profilu zadavatele
Příloha č. 2 - Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Příloha č. 3 - Rozsah a technický popis struktury dat pro zpřístupnění základních informací o veřejné zakázce a zadávacím postupu uveřejněných na profilu zadavatele
Zavřít
MENU