334/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb.

Částka: 155 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. listopadu 2023 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 10. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

306/2012 Sb.;

Výchozí předpisy

258/2000 Sb. - podle § 108 odst. 1 k provedení § 16 odst. 2, § 17 odst. 1 a odst. 5, § 18 odst. 1, § 20 písm. a), § 45 odst. 3, § 62 odst. 1, § 63 odst. 3 písm. a) a b), § 70 odst. 1 a § 72 odst. 1 písm. a);

CZ-NACE

86; 87; 88; 96;

Předpisy EU

(EU) 2017/745; (EU) 2018/945;
Původní znění předpisu
Zavřít

334

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2023,

kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 16 odst. 2, § 17 odst. 1 a odst. 5, § 18 odst. 1, § 20 písm. a), § 45 odst. 3, § 62 odst. 1, § 63 odst. 3 písm. a) a b), § 70 odst. 1 a § 72 odst. 1 písm. a) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb., se mění takto:

1

V názvu vyhlášky se slova ústavů sociální péče nahrazují slovy vybraných zařízení sociálních služeb.

2

§ 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova Infekční onemocnění jsou klasifikována nahrazují slovy Případy infekčních onemocnění jsou klasifikovány.

3

§ 1 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova , popřípadě diagnostická kritéria, nebo infekčního onemocnění s bezpříznakovým průběhem splňující jen laboratorní kritéria.

4

§ 1 odst. 2 písm. a) se slovo nově zrušuje a za slovo tuberkulózu se vkládají slova nebo jinou mykobakteriózu.

5

§ 1 odst. 2 písm. a), c) a e) se za slovo podává vkládají slova elektronicky nebo a doplňují se slova , a to v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce.

6

§ 1 odst. 2 písm. b) se za slovo ročně vkládají slova elektronicky nebo, za slovo mykobakterióz se vkládají slova , a to v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce a část věty za středníkem se nahrazuje slovy obdobně se hlásí zjištění úmrtí osoby dispenzarizované ve skupině aktivní tuberkulózy, zjištění, že fyzická osoba dispenzarizovaná v uvedené skupině aktivní tuberkulózu nebo mykobakteriózu nemá, nebo přeřazení takové osoby do skupiny inaktivní tuberkulózy.

7

§ 1 odst. 2 písm. d) se slova na tiskopise Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření nahrazují slovy elektronicky, a to v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce.

8

§ 1 odst. 2 písm. e) se slovo Lymphogranuloma nahrazuje slovem lymphogranuloma, slovo Granuloma se nahrazuje slovem granuloma a slova a pohlavní nemoci vyvolané původci virových akantomů se zrušují.

9

§ 1 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

10

§ 1 odst. 2 písm. f) se za slovo podává vkládají slova přímo elektronicky do registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy, nebo.

11

§ 1 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovy , a to v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce,.

12

§ 1 se na konci odstavce 2 doplňují písmena g) a h), která znějí:

g

o akutních respiračních infekcích (ARI) a o chřipce podobných onemocněních (ILI) se podává každý týden v anonymizované podobě sumarizované podle územních celků a daných věkových skupin nebo předáním resortních identifikátorů pacientů elektronicky přímo do registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy,

h

o těžkých akutních respiračních onemocněních (SARI) podává poskytovatel akutní lůžkové péče intenzivní nebo akutní lůžkové péče standardní elektronicky v nezbytném rozsahu přímo do registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy.

13

§ 1 odst. 3 se slova jsou podávána osobou poskytující péči nahrazují slovy podává poskytovatel zdravotních služeb bezodkladně a za slovo typu se vkládají slova elektronicky v zabezpečeném formátu nebo.

14

§ 1 odst. 4 se slova faxem nebo zrušují a za slovo poštou se vkládají slova v zabezpečeném formátu.

15

§ 1 odst. 5 se ve větě první slovo , faxem zrušuje a věta druhá se zrušuje.

16

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/945 z 22. června 2018 o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů.

17

§ 2 se slovo , faxem zrušuje a slova opatřenou elektronickým podpisem se nahrazují slovy v zabezpečeném formátu.

18

§ 3 včetně nadpisu zní:

§ 3

Seznam infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a nemocí, jejichž léčení je povinné

(K § 45 odst. 3 a § 70 odst. 1 zákona)

Seznam infekčních onemocnění podle § 70 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. V případě výskytu infekčních onemocnění uvedených v bodech 1 až 15 přílohy č. 2 k této vyhlášce musí být vždy nařízena izolace a léčení na infekčním oddělení, popřípadě oddělení tuberkulózy zdravotnického zařízení lůžkové péče.

19

§ 4 písm. b) se za slovo hepatitidou vkládají slova A nebo E a slova na pracovišti, v domácnosti nebo v místě jejího pobytu se zrušují.

20

§ 5 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

b

k odběru biologického materiálu se používají sterilní zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro8) (dále jen zdravotnický prostředek) a jednorázové rukavice, a to vždy pouze pro jednu vyšetřovanou fyzickou osobu; propustnost a odolnost rukavic musí odpovídat jejich použití a míře rizika biologických činitelů,

21

§ 5 odst. 1 písm. e) se za slovo přepravek vkládají slova deklarovaných pro přepravu vzorků spadajících do kategorie UN3373,.

22

§ 5 odst. 2 se za slova rodné číslo, vkládají slova případně číslo pojištěnce nebo datum narození, není-li číslo pojištěnce přiděleno, telefonní číslo, má-li jej fyzická osoba nebo její zákonný zástupce k dispozici, státní příslušnost, pohlaví, resortní identifikátor pacienta, je-li přidělen, a, za slovo podpis se vkládají slova nebo v případě elektronické podoby žádanky ověření podle § 54a zákona o zdravotních službách a slova klinickou diagnózu se nahrazují slovy kód diagnózy dle aktuální verze Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN).

23

§ 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova , a to elektronicky přímo do registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy, v případě nebezpečí z prodlení i telefonicky.

24

§ 5 odst. 4 se za slovo výsledku vkládají slova vyšetření na virus lidského imunodeficitu,, slovo a se zrušuje a za slovo laboratoře se vkládají slova pro HIV nebo.

25

§ 6 se včetně nadpisu zrušuje.

26

V nadpisu § 7 se slova ústavech sociální péče nahrazují slovy vybraných zařízeních sociálních služeb.

27

§ 7 odst. 2 větě první se slova lékař, který nahrazují slovy osoba, která, slova ústavy sociální péče se nahrazují slovy vybrané zařízení sociálních služeb a na konci textu věty první se doplňují slova a údaje zjištěné v rámci epidemiologické anamnézy.

28

§ 7 odst. 2 větě poslední se slova U dětí se dále nahrazují slovem Dále a za slovo pravidelným se vkládají slova a jiným.

29

§ 7 odst. 3 písm. b) se slova pupečníkové krve zrušují a za slovo novorozence se vkládají slova z pupečníkové krve.

30

§ 7 odst. 3 písmeno d) zní:

d

všech osob, které dovršily patnáctý rok věku a jsou přijímány na dermatovenerologické oddělení z důvodu diagnózy syfilis nebo podezření na tuto diagnózu,

31

§ 7 odst. 3 písm. e) se slova ve věku 15 až 65 let nahrazují slovy , které dovršily patnáctý rok věku, a slovo venerologická se nahrazuje slovem dermatovenerologická.

32

§ 7 odstavec 4 zní:

(4) Při příjmu osoby s anamnézou aktivního i minulého nitrožilního užívání drog do péče poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče nebo dlouhodobé ambulantní péče se provede vyšetření základních markerů virové hepatitidy C, u osob, které nebyly prokazatelně očkovány, také markerů virové hepatitidy A a B. Této osobě je aktivně nabídnuto vyšetření na infekci HIV. V případě zjištění reaktivity při vyšetření protilátek proti virové hepatitidě C laboratoř provede nebo zajistí provedení amplifikačního testu HCV RNA z téhož krevního vzorku.

33

§ 7 odst. 5 se za slovo provést vkládá slovo adekvátní.

34

§ 7 se na konci odstavce 6 doplňuje věta V případě zjištění kolonizace fyzické osoby vysoce rezistentními bakteriemi poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb zajistí bariérový způsob ošetřování..

35

§ 7 odst. 7, § 9 odst. 8 a v § 10 odst. 1 se slova ústavů sociální péče nahrazují slovy vybraných zařízení sociálních služeb.

36

§ 7 odst. 7 se za slovo ošetřování vkládají slova , včetně odběru a vyšetření biologického materiálu, je-li nezbytnou součástí ošetřování,.

37

§ 7 odst. 7 a příloze č. 3 písm. t) se slova v ústavech sociální péče nahrazují slovy ve vybraných zařízeních sociálních služeb.

38

§ 9 odst. 2 se slova V ústavech sociální péče nahrazují slovy Ve vybraných zařízeních sociálních služeb.

39

§ 9 odst. 3 se za slovo pacienta vkládají slova nebo klienta vybraného zařízení sociálních služeb (dále jen klient).

40

§ 9 odst. 4 se věta první nahrazuje větou Použité prádlo se bezprostředně odkládá do vyčleněných obalů a třídí se, pokud je to nutné, pouze v místnosti k tomu určené s přirozeným nebo nuceným větráním..

41

§ 9 odst. 5 se za slovo nebo vkládá slovo jednorázovým.

42

§ 9 odst. 5 a 7, příloze č. 3 písm. c), e), g) a l) a v příloze č. 5 části C odst. 6 se za slovo pacienta vkládají slova nebo klienta.

43

§ 9 odst. 6 se za slovo ochranných vkládá slovo pracovních.

44

§ 9 odst. 7 se za slovo zařízeních vkládají slova a vybraných zařízeních sociálních služeb a na konec odstavce 7 se doplňují slova nebo klientovi.

45

§ 9 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) V případě praní prádla subjektem odlišným od poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb postupuje poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb podle smlouvy o zajištění služeb praní prádla a provozního řádu poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

46

Na konci nadpisu § 10 se doplňují slova zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb.

47

§ 10 odstavec 1 zní:

(1) Úklid všech prostor zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb se provádí denně na vlhko, v případě potřeby i častěji. Tomuto způsobu úklidu musí odpovídat podle charakteru provozu podlahová krytina. Na operačních a zákrokových sálech, kde jsou prováděny výkony porušující integritu kůže nebo sliznic, se úklid provádí vždy před začátkem operačního programu a vždy po každém pacientovi. Na pracovištích akutní lůžkové péče intenzivní se úklid provádí třikrát denně, v místnostech, kde se provádí odběr biologického materiálu, minimálně jednou denně podle provozní doby. Frekvence úklidu na ostatních pracovištích je přizpůsobena charakteru provozu a je stanovena v provozním řádu. V případě úklidu prováděného subjektem odlišným od poskytovatele zdravotních služeb nebo vybraného zařízení sociálních služeb postupuje pověřený odpovědný pracovník podle smlouvy a dezinfekčního nebo úklidového řádu.

48

§ 10 odstavec 2 zní:

(2) Na pracovištích lůžkové, jednodenní a ambulantní péče, na operačních a zákrokových sálech, v laboratořích a tam, kde je prováděn odběr biologického materiálu a výkony porušující integritu kůže nebo sliznic, na záchodech a v koupelnách se při úklidu používají běžné čisticí přípravky a dezinfekční přípravky s virucidním účinkem dle hodnocení rizika přenosu infekčního agens a rizika vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí; dezinfekční přípravky se širším spektrem účinnosti se používají na pracovištích s výskytem infekčního agens vyžadujícího danou účinnost. Při úklidu ostatních prostorů lze používat běžné čisticí přípravky.

49

§ 10 odstavec 4 zní:

(4) Při kontaminaci ploch biologickým materiálem se provede okamžitá dekontaminace potřísněného místa zejména překrytím buničitou vatou nebo jednorázovou utěrkou navlhčenou dezinfekčním roztokem s virucidním účinkem nebo zasypáním absorpčními granulemi s dezinfekčním účinkem. Kontaminované místo se po uplynutí expoziční doby dezinfekčního přípravku očistí obvyklým způsobem. Použitá lůžka a matrace se dezinfikují v pokoji nebo centrální úpravně lůžek dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem po každém propuštění pacienta nebo klienta.

50

§ 10 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 2, 3, 4, 5 a 12 zní:

(5) Odpad se třídí v místě vzniku, nebezpečný odpad se ukládá do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Ostrý odpad se ukládá do označených obalů, které musí odpovídat požadavkům jiného právního předpisu2). Nebezpečné odpady se neukládají do papírových obalů. Nebezpečný odpad vznikající u lůžek pacientů nebo klientů se z místnosti odnáší bezprostředně, z pracoviště pak průběžně, nejméně jednou za 24 hodin. Soustřeďování tohoto odpadu se provádí podle provozního řádu zařízení v nádobách k tomu určených, které musí odpovídat požadavkům podle jiného právního předpisu2). Soustřeďování nebezpečného infekčního a anatomického odpadu před jeho konečným zpracováním je možné nejdéle 3 dny, a to ve vyhrazeném uzavřeném prostoru, nebo po dobu 1 měsíce v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě maximálně 8 °C. Vysoce infekční odpad, u kterého se s vysokou pravděpodobností předpokládá, že bude obsahovat biologické činitele skupiny 3 nebo 4 ve smyslu jiných právních předpisů3),12), musí být bezprostředně v přímé návaznosti na jeho vznik upraven v zařízení s validovanou technologií dekontaminace s prokazatelnou ověřenou účinností2). V případě úpravy dekontaminací se postupuje podle jiného právního předpisu2). Při nakládání s částmi těla a orgánů se postupuje podle jiného právního předpisu4). Při evidenci odpadu, jeho přepravě a předání do zařízení určeného k nakládání s odpady se postupuje podle jiných právních předpisů5). Při manipulaci s nebezpečným odpadem v dopravních prostředcích poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče a poskytovatele zdravotní péče, který poskytuje zdravotní péči při návštěvní službě, a při poskytování zdravotních služeb mimo zdravotnické zařízení se přiměřeně použije postup podle tohoto odstavce.

2

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

3

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

12

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

51

§ 10 odst. 6 větě první se za slova místností zdravotnických zařízení vkládají slova a vybraných zařízení sociálních služeb a za slovo ostatní se vkládá slovo prostory.

52

§ 10 odst. 6 větě druhé se za slova místností zdravotnických zařízení vkládají slova a vybraných zařízení sociálních služeb a slovo a se nahrazuje slovem nebo.

53

§ 10 odst. 7 větě druhé se za slovo dezinfekce vkládají slova přípravkem s virucidním účinkem.

54

§ 10 odst. 7 větě třetí se slova minimálně s virucidním účinkem nahrazují slovy se širokým spektrem dezinfekčního účinku, a to minimálně účinkem virucidním, baktericidním, tuberkulocidním a fungicidním.

55

V příloze č. 1 se na konec textu bodu 1 doplňují slova , pokud se hromadný výskyt vyskytne ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo vybraném zařízení sociálních služeb.

56

V příloze č. 1 se na konci bodů 2 a 3 doplňuje čárka.

57

V příloze č. 1 bodu 3 se text 091 nahrazuje textem O91.

58

Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/2012 Sb.

Seznam infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů, a nemocí, jejichž léčení je povinné

1

Antrax

2

Hemoragické horečky

3

Cholera

4

Infekce CNS mezilidsky přenosné

5

MERS, SARS, infekce vyvolané vysoce patogenními viry ptačí chřipky a febrilní stavy nezjištěné etiologie s pozitivní cestovní anamnézou

6

Mor

7

Paratyfus

8

Přenosná dětská obrna

9

Ricketsiózy

10

Trachom

11

Plicní forma tuberkulózy, bakteriologicky ověřená v situaci, kdy není možná kontrolovaná léčba a izolace mimo zdravotnické zařízení lůžkové péče. O nařízení izolace rozhoduje plicní lékař zdravotnického zařízení lůžkové péče.

12

Tyfus břišní

13

Virová hepatitida A

14

Záškrt

15

Další nově vznikající a znovu se objevující infekční onemocnění podle odborných doporučení Evropské unie/Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a Světové zdravotnické organizace

16

Granuloma inguinale (Donovanóza)

17

Kapavka

18

Lymphogranuloma venereum

19

Opičí neštovice

20

Pertuse v akutním stadiu

21

Spalničky

22

Syfilis v I. a II. stadiu

23

Syfilis latens recens

24

Plicní forma tuberkulózy, bakteriologicky ověřená v situaci, kdy je možná kontrolovaná léčba a izolace mimo zdravotnické zařízení lůžkové péče. Plicní forma tuberkulózy, bakteriologicky neověřená. Mimoplicní forma tuberkulózy.

25

Onemocnění vyvolané Shiga toxin-produkující E. coli

26

Ulcus molle

27

Úplavice amébová

28

Úplavice bacilární

29

Virové hepatitidy B, C, D a E

59

V nadpisu přílohy č. 3 se slova do zdravotnického zařízení nahrazují slovy ve zdravotnickém zařízení a slova ústavu sociální péče se nahrazují slovy klientů vybraného zařízení sociálních služeb.

60

V příloze č. 3 písm. a) a s) se slova ústavech sociální péče nahrazují slovy vybraných zařízení sociálních služeb.

61

V příloze č. 3 písm. h) větě první se slova pacientů musí zdravotničtí pracovníci nahrazují slovy pacienta nebo klienta musí zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb nebo provozovatele vybraného zařízení sociálních služeb.

62

V příloze č. 3 písm. h) větě druhé se slovo pacientů nahrazuje slovy pacienta nebo klienta.

63

V příloze č. 3 písm. i) větě druhé se za slova Kolonizace pacienta vkládají slova nebo klienta, za slovo přijetí se vkládá slovo klienta a slova ústavu sociální péče se nahrazují slovy vybraného zařízení sociálních služeb.

64

V příloze č. 4 oddílu II.I odst. 1 písm. c) se text A0 nahrazuje textem A0.

65

V příloze č. 4 oddílu II.I odst. 2 písm. b) se za slovo slovní vkládá slovo ochranné a text 100 % se nahrazuje textem 100%.

66

V příloze č. 4 oddílu II.III písm. a) se věta Všechny typy těchto přístrojů zařazuje výrobce do třídy zdravotnických prostředků IIb. zrušuje.

67

V příloze č. 4 oddílu III odst. 1 se slova mikrobiálně fyziologicky nahrazují slovy fyziologicky mikrobiálně.

68

V příloze č. 4 oddílu IV.II odst. 4 písm. e) se slovo certifikátem nahrazuje slovy prohlášením o shodě.

69

V příloze č. 4 oddílu IV.III se na konci textu bodu 6.2.2 doplňují slova kontrolujícím jeho těsnost před každým sterilizačním cyklem..

70

V příloze č. 4 oddílu IV.III bodu 6.2.3 se slova kontrolujícím jeho těsnost před každým sterilizačním cyklem zrušují.

71

V příloze č. 4 oddílu IV.III bodu 6.2.4 se text NPEL nahrazuje textem PEL.

72

V příloze č. 4 oddílu IV.IV odst. 2 se slova Zdravotnická pomůcka balená nahrazují slovy Zdravotnický prostředek balený.

73

V příloze č. 4 oddílu IV.IX odst. 2 písm. b) bodu 1. se slova zdravotnických předmětů nahrazují slovy zdravotnických prostředků.

74

V nadpisu přílohy č. 5 se slova ústavů sociální péče nahrazují slovy vybraných zařízení sociálních služeb.

75

V příloze č. 5 části B se za slova ze zdravotnických zařízení vkládají slova nebo vybraných zařízení sociálních služeb.

76

V příloze č. 5 části C odst. 1 se za slovo služeb vkládají slova nebo provozovatelem vybraného zařízení sociálních služeb.

77

V příloze č. 5 části E odst. 2 se za slovo zařízení vkládají slova nebo vybrané zařízení sociálních služeb.

78

Doplňuje se příloha č. 6, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 306/2012 Sb.

Rozsah údajů hlášení o podezření, výskytu nebo úmrtí na infekční onemocnění

A

Hlášení tuberkulózy a ostatních mykobakterióz

1

Povinné hlášení tuberkulózy a ostatních mykobakterióz podle § 1 odst. 2 písm. a) obsahuje

a

identifikaci hlásícího poskytovatele zdravotních služeb, včetně identifikace ošetřujícího lékaře,

b

identifikaci hlášené osoby (pacienta) v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, rodné číslo, číslo pojištěnce nebo datum narození, není-li číslo pojištěnce přiděleno, resortní identifikátor pacienta, je-li přidělen adresu místa pobytu hlášené osoby v České republice, zemi původu, u cizinců též datum vstupu na území ČR, druh pobytu, druh zdravotního pojištění,

c

diagnózu a způsob zjištění tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy, datum hlášení, druh hlášení, je-li to relevantní, pak údaj o diagnóze v zahraničí, předchozí diagnóze a léčbě, zařazení do dispenzarizace,

d

datum prvního pozitivního odběru, výsledky vyšetření při stanovení diagnózy, včetně mikroskopického, kultivačního, histologického a rentgenologického vyšetření a vyšetření pomocí molekulárně genetických metod,

e

výsledek vyšetření HIV, tuberkulinového testu, IGRA testu,

f

údaje o etiologických agens, přidružené nemoci a podmínky,

g

datum a způsob zahájení antituberkulotické léčby,

h

údaje o úmrtí, datum úmrtí, diagnózu, příčinu úmrtí, rezistenci na antituberkulotika u zemřelých.

2

Kontrolní hlášení tuberkulózy a ostatních mykobakterióz podle § 1 odst. 2 písm. b) obsahuje

a

identifikaci hlásícího poskytovatele zdravotních služeb, včetně identifikace ošetřujícího lékaře,

b

identifikaci dispenzarizujícího poskytovatele zdravotních služeb,

c

identifikaci hlášené osoby (pacienta) v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, rodné číslo, číslo pojištěnce nebo datum narození, není-li číslo pojištěnce přiděleno, resortní identifikátor pacienta, je-li přidělen a adresu místa pobytu hlášené osoby v České republice,

d

datum hlášení, diagnózy, definici případu, údaje o zařazení do dispenzarizace, údaje o etiologických agens a rezistenci,

e

údaje o hospitalizaci a léčbě včetně hodnocení antituberkulotické léčby,

f

údaje o případném úmrtí, datum úmrtí, diagnózu, příčinu úmrtí.

3

Hlášení o změně údajů podle § 1 odst. 2 písm. c) obsahuje

a

identifikaci hlášené osoby (pacienta) v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, rodné číslo, číslo pojištěnce nebo datum narození, není-li číslo pojištěnce přiděleno, resortní identifikátor pacienta, je-li přidělen, a to jak původní, tak nové, pokud se mění,

b

původní a novou adresu místa pobytu hlášené osoby v České republice,

c

identifikace původního a nového dispenzarizujícího poskytovatele zdravotních služeb,

d

datum změny.

4

Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření podle § 1 odst. 2 písm. d) obsahuje

a

identifikaci hlášené osoby (pacienta) v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, rodné číslo, číslo pojištěnce nebo datum narození, není-li číslo pojištěnce přiděleno, resortní identifikátor pacienta, je-li přidělen a adresu místa pobytu hlášené osoby v České republice,

b

identifikaci laboratoře a žádajícího poskytovatele zdravotních služeb, důvod vyšetření,

c

datum odběru, číslo laboratorního protokolu,

d

materiál, metody vyšetření a jejich výsledky,

e

údaje o výsledcích testů na citlivost na antituberkulotika.

B

Hlášení pohlavních nemocí

Hlášení pohlavních nemocí podle § 1 odst. 2 písm. e) obsahuje

a

identifikaci hlásícího poskytovatele zdravotních služeb, včetně identifikace ošetřujícího lékaře,

b

identifikaci hlášené osoby (pacienta) v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, rodné číslo, číslo pojištěnce nebo datum narození, není-li číslo pojištěnce přiděleno, resortní identifikátor pacienta, je-li přidělen a adresu místa pobytu hlášené osoby v České republice, státní příslušnost, zemi původu,

c

údaje o ekonomické aktivitě, dosaženém vzdělání, etniku, rodinném stavu, partnerském soužití,

d

údaje o způsobu přenosu, zemi nákazy, výskytu onemocnění, způsobu zjištění onemocnění,

e

údaje o sexuálních a ostatních rizicích, HIV statusu,

f

údaje o graviditě u těhotných a údaje o onemocnění, zemi narození a státní příslušnosti matky u vrozených infekcí,

g

datum první návštěvy, datum vyšetření, datum zahájení léčby,

h

diagnózu, způsob potvrzení diagnózy, údaje o případné kombinaci s jinými sexuálně přenosnými onemocněními,

i

léčba a její výsledky, zjištěná rezistence na antibiotika,

j

údaje o zdroji a kontaktech nemocného, statistická klasifikace onemocnění.

C

Hlášení ostatních infekčních onemocnění podléhajících hlášení

Hlášení ostatních infekčních onemocnění podle § 1 odst. 2 písm. f) obsahuje

a

identifikaci hlásícího poskytovatele zdravotních služeb, včetně identifikace ošetřujícího lékaře,

b

identifikaci hlášené osoby (pacienta) v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, rodné číslo, číslo pojištěnce nebo datum narození, není-li číslo pojištěnce přiděleno, resortní identifikátor pacienta, je-li přidělen, a adresu místa pobytu hlášené osoby v České republice, státní příslušnost, u cizinců též zemi původu,

c

údaje o zaměstnání a pracovním, příp. i jiném kolektivu, vykonávané profesi, souvislosti s jiným infekčním onemocněním,

d

diagnózu, způsob stanovení diagnózy,

e

datum prvních příznaků, datum onemocnění, datum stanovení diagnózy, datum hospitalizace, případně i datum úmrtí,

f

údaje o izolaci a hospitalizaci, případně o úmrtí,

g

údaje o očkování, predisponujících faktorech a souběžných onemocněních, jsou‑li relevantní,

h

výsledky provedených vyšetření svědčících pro hlášenou diagnózu,

i

v případě potřeby poznámku pro epidemiologa.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. I

a

bodů 12 a 23, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2024, a

b

bodu 10, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2025.

Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

MENU