333/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 155 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. listopadu 2023 Autor předpisu:
Přijato: 8. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

5/2014 Sb.;

Výchozí předpisy

218/2000 Sb. - podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

333

VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2023,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 25/2015 Sb. a zákona č. 128/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/2015 Sb., vyhlášky č. 395/2016 Sb., vyhlášky č. 466/2017 Sb., vyhlášky č. 344/2019 Sb., vyhlášky č. 514/2021 Sb. a vyhlášky č. 160/2022 Sb., se mění takto:

1

V příloze č. 2 bodu 7.2 se číslo 10 nahrazuje číslem 25.

2

V příloze č. 4 vzoru NAR 1-12 OSS Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu se v poznámkách č. 3 a 4 slova č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů nahrazují slovy upravující rozpočtovou skladbu.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Při předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí krajem a hlavním městem Prahou do centrálního systému účetních informací státu a při potvrzení úplnosti a správnosti tohoto výkazu obce, městské části hlavního města Prahy a dobrovolného svazku obcí krajským úřadem a Magistrátem hlavního města Prahy v centrálním systému účetních informací státu za období leden až prosinec roku 2023 se postupuje podle bodu 7.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.

MENU