332/2023 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

Částka: 155 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. listopadu 2023 Autor předpisu:
Přijato: 1. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

332

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. listopadu 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 113/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 75/2023 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost, se mění takto:

1

§ 12 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 1 slovo a zrušuje.

2

§ 12 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

2

zastavěná plocha nové stavby nepřekročí zastavěnou plochu odstraněné stavby, přičemž minimálně 80 % zastavěné plochy nové stavby se musí překrývat se zastavěnou plochou odstraněné stavby, a

3

§ 12 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 3, který zní:

3

na území se starou stavební zátěží se nenachází ekologicky významná zeleň s vysokou mírou biodiverzity.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posoudí podle nařízení vlády č. 2/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj:

PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.

MENU