302/2023 Sb.Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 59/23 k rozhodování o nákladech řízení podle § 142 občanského soudního řádu v řízeních majících povahu iudicii duplicis

Částka: 141 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 6. října 2023 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 13. září 2023 Nabývá účinnosti: 6. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
302


NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky        Ústavní soud přijal pod sp. zn. Pl. ÚS-st. 59/23 ze dne 13. září 2023 v plénu složeném z předsedy Josefa Baxy a soudkyně a soudců Jaromíra Jirsy, Veroniky Křesťanové, Tomáše Lichovníka, Jana Svatoně, Pavla Šámala, Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj), Davida Uhlíře, Jana Wintra a Jiřího Zemánka na návrh III. senátu Ústavního soudu podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci jeho právního názoru pro řízení vedené pod sp. zn. III. ÚS 1470/23, který se odchyluje od právního názoru Ústavního soudu vysloveného v nálezech sp. zn. I. ÚS 1441/11 ze dne 22. 9. 2011 a sp. zn. III. ÚS 186/20 ze dne 10. 6. 2020,

toto stanovisko:        V řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, majícím povahu iudicii duplicis, není-li žaloba zamítnuta, zpravidla nelze určit, který účastník měl ve věci plný úspěch (§ 142 odst. 1 o. s. ř.). Je proto obecným východiskem pro rozhodování o nákladech řízení souladným s ochranou vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 a práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, aby žádný z účastníků neměl právo na náhradu nákladů řízení vůči jinému účastníku, ledaže by pro to byly dány zvláštní důvody.Odůvodnění


I.
Vymezení věci1. V řízení o ústavní stížnosti, vedeném pod sp. zn. III. ÚS 1470/23, se stěžovatel Město Hodonín domáhá zrušení výroku V. rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 38 Co 176/2021-395 ze dne 2. 2. 2023 (dále jen „odvolací soud“). Tímto výrokem mu byla v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, vedeném u Okresního soudu v Hodoníně (dále též „nalézací soud“) pod sp. zn. 5 C 69/2014, odvolacím soudem (na rozdíl od soudu nalézacího), uložena povinnost nahradit náklady vzniklé v řízení státu i protistraně (dalším spoluvlastníkům) před odvolacím i nalézacím soudem (v celkové výši 326 278 Kč). Odvolací soud v odůvodnění napadeného nákladového výroku vyšel z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a výslovně odkázal na nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 186/20 ze dne 10. 6. 2020 (veškerá judikatura zdejšího soudu je dostupná na https://nalus.usoud.cz). Uvedl, že přestože šlo o řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v němž je rozhodnutí v zájmu všech účastníků řízení, nelze pominout výsledek řízení a skutečnost, že v konečném důsledku bylo rozhodnuto v souladu s původním návrhem žalobců, který žalovaný (stěžovatel) po celou dobu řízení odmítal akceptovat. Proto bylo namístě uplatnit hledisko úspěšnosti v řízení a přiznat žalobcům podle § 142 odst. 1 o. s. ř. plnou náhradu nákladů, které účelně vynaložili k uplatňování svých práv.
. . .

Zavřít
MENU