282/2023 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.

Částka: 132 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. září 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. srpna 2023 Nabývá účinnosti: 1. října 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

31/2016 Sb.;

Výchozí předpisy

326/1999 Sb. - podle § 182a odst. 1;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

282

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. srpna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.

Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 173/2023 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb., se mění takto:

1

§ 1 se na konci písmene d) slovo a nahrazuje čárkou, na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem a a doplňuje se písmeno f), které zní:

f

nejvyšší možnou úplatu, splatnost úplaty a podmínky, kdy se úplata za zkoušku z jazyka nehradí.

2

§ 3 písm. e) se slova dvakrát ročně nahrazují slovy nejméně jednou za rok a na konci textu písmene se doplňují slova a b).

3

§ 5 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b

zástupcem pedagogického garanta zkoušky, který v případě nepřítomnosti pedagogického garanta zkoušky zajišťuje činnosti uvedené v písmenu a),

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

4

§ 5 odst. 4 úvodní části ustanovení se za text písm. a) vkládají slova a b).

5

§ 5 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova c), d) a e) nahrazují slovy d), e) a f).

6

§ 5 odst. 8 se na konci písmene a) slovo a nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno b), které zní:

b

vyplněné záznamové listy bezprostředně po ukončení ústní části zkoušky a

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

7

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

§ 5a

Úplata

(1) Zkouška se koná za úplatu nejvýše 2 500 Kč.

(2) Doba splatnosti úplaty podle odstavce 1 trvá ode dne podání přihlášky do 8 dnů přede dnem konání zkoušky.

(3) Za první pokus u zkoušky z jazyka může za uchazeče hradit úplatu ústřední správní úřad. Pokud ústřední správní úřad hradí za uchazeče úplatu, pak se ustanovení odstavce 2 a § 6 odst. 4, pokud jde o neuhrazení úplaty za zkoušku v době splatnosti, nepoužijí.

8

§ 5a odst. 1 se částka 2 500 Kč nahrazuje částkou 3 200 Kč.

9

§ 6 odst. 1 se slova ; k přihlášce na daný termín doručené po této lhůtě se nepřihlíží zrušují a číslo 7 se nahrazuje číslem 8.

10

§ 6 odst. 3 se za slovo přidělí vkládají slova v den konání zkoušky z jazyka a slova při osobním přihlášení na zkoušku z jazyka nebo při potvrzení správnosti údajů na přihlášce se zrušují.

11

§ 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Na uchazeče, který nedodrží lhůty podle odstavce 1, nepředloží platný cestovní doklad, nestvrdí podpisem správnost údajů na přihlášce, neuvede v přihlášce povinné údaje podle odstavce 2 nebo neuhradí úplatu za zkoušku v době splatnosti, se hledí, jako by nebyl na zkoušku přihlášen.

12

§ 7 odstavec 1 zní:

(1) Uchazeč se může do 15 dnů přede dnem konání zkoušky z jazyka omluvit osobně nebo doručením písemné omluvy zkušební instituci, u které se na zkoušku přihlásil, bez udání důvodu. V době počínající čtrnáctým dnem přede dnem konání zkoušky z jazyka do dne konání zkoušky z jazyka se může ze zkoušky uchazeč omluvit pouze ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů způsobem podle věty první současně s doložením těchto důvodů.

13

§ 7 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Nemohl-li se uchazeč ve lhůtě uvedené v odstavci 1 větě první nebo v době uvedené v odstavci 1 větě druhé omluvit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může se dodatečně omluvit i bezprostředně poté, co pominula překážka, která účastníku bránila se zkoušky účastnit, nejpozději však do 6 měsíců ode dne konání zkoušky.

(3) Na uchazeče, který se omluvil podle odstavce 1 věty druhé, ale nedoložil zdravotní nebo jiné závažné důvody, se hledí, jako by u zkoušky neuspěl. Na uchazeče, který se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, se hledí, jako by u zkoušky neuspěl, dokud se neomluví a nedoloží zdravotní nebo jiné závažné důvody ve lhůtě podle odstavce 2.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

14

§ 7 odst. 4 se slova věty první a části věty druhé za středníkem nahrazují slovy a 2.

15

§ 8 odst. 5 písm. d) se slovo zaznamenávají nahrazuje slovy zaznamenává průběh ústní části zkoušky a.

16

§ 8 odst. 5 se na konci písmene f) slovo a nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno g), které zní:

g

kopií osvědčení a

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

17

§ 13 odst. 1 písm. c) se slovo nebo zrušuje.

18

§ 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e

zkouška z českého jazyka vykonaná pro účely udělování státního občanství České republiky podle právního předpisu upravujícího prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky a

f

aprobační zkouška vykonaná podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

19

V příloze č. 1 čl. 4 se číslo 54 nahrazuje číslem 72.

20

V příloze č. 1 čl. 5 bodě 3 se slovo napíše nahrazuje slovy sdělí uchazeči a slova na tabuli se nahrazují slovy vhodným způsobem.

21

V příloze č. 1 čl. 6 se na konci textu bodu 2 doplňují slova nebo zástupce pedagogického garanta zkoušky.

22

V příloze č. 1 čl. 6 bod 5 zní:

5

Varianta ústní části zkoušky je uchazeči přidělena automatizovaným způsobem v den zkoušky.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2023, s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r.

MENU