279/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů

Částka: 130 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. září 2023 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 6. září 2023 Nabývá účinnosti: 20. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

394/2011 Sb.;

Výchozí předpisy

61/1988 Sb. - podle § 38 odst. 2;

CZ-NACE

05; 06; 07; 08; 09;
Původní znění předpisu
Zavřít

279

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů

Český báňský úřad stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů, se mění takto:

1

§ 1 písm. a) se slova hlavního města Prahy a pro území kraje nahrazují slovy Hlavního města Prahy a kraje.

2

§ 1 písm. e) se slova a Pardubického nahrazují slovy , Pardubického, Libereckého a Vysočina.

3

§ 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Předseda:

Ing. Štemberka, Ph.D., v. r.

MENU