278/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 130 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. srpna 2023 Nabývá účinnosti: 20. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

168/1999 Sb.; 326/1999 Sb.;

Věcný rejstřík

Cizinci (mezinárodní ochrana, dočasná ochrana, migrace a integrace cizinců); Správní řízení; Evidence obyvatel, rodná čísla; Měna a peněžní oběh; Náhrada škody, náhrada škody v souvislosti s výkonem práce (služby), náhrada újmy, odškodnění; Školy, vzdělávání; Státní území; Státní občanství; Daně; Amnestie; Přestupky a jiné správní delikty; Rozpočty (státní i jiné); Diplomatické osoby; Motorová a jiná vozidla; Kontrola; Cestovní doklady, cestovní průkazy; Prezident republiky; Ochrana veřejného pořádku; Policie České republiky; Azyl, doplňková ochrana, dočasná ochrana; Finanční a daňové orgány; Okresní a obvodní úřady; Soudy; Vláda České republiky; Pojištění, pojišťovnictví, pojistné; Občanské právo - procesní; Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy; Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení), výkon ochranné výchovy; Úřad práce České republiky; Armáda, obrana státu; Trestní právo - Rejstřík trestů; Poplatky; Pohřebnictví; Sociální zabezpečení (včetně důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociální pomoci a sociálních služeb); Pokuty a jiné sankce; Zastupitelské úřady; Náhradní rodinná péče (včetně pěstounské péče, osvojení a poručenství); Jazyk, jazykové právo; Životní a existenční minimum; Živnostenské podnikání, živnostenské úřady; Řidiči, registr řidičů; Mládež (mladiství); Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra; Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí; Alkoholismus a jiné toxikomanie; Živelní a jiné pohromy; Informace, informatika, informační systémy; Doprava - silniční a městská; Komunikace pozemní; Modré karty; Zdravotnictví, ochrana veřejného zdraví

CZ-NACE

65; 84;
Původní znění předpisu
Zavřít

278

ZÁKON

ze dne 23. srpna 2023,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 240/2022 Sb. a zákona č. 173/2023 Sb., se mění takto:

1

§ 180j odst. 1 a § 180j odst. 3 písm. a) se číslo 60 000 nahrazuje číslem 400 000.

2

§ 180j odstavec 5 zní:

(5) Vstupuje-li cizinec na území České republiky s dokladem o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1, je povinen nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území České republiky uzavřít cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče podle odstavce 8, a to u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území45).

3

§ 180j odst. 6 se slova a jejímž jediným společníkem je zdravotní pojišťovna, a to pouze v rozsahu komplexní zdravotní péče ve smyslu odstavců 8 až 10 nahrazují slovy a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče ve smyslu odstavce 8.

4

§ 180j se odstavce 9 a 10 zrušují.

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 9 až 11.

5

§ 180j odst. 9 se slova a zároveň seznam pojišťoven, které splňují podmínky smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb podle odstavce 9 zrušují.

6

§ 180j se odstavce 10 a 11 zrušují.

7

Za § 180j se vkládají nové § 180ja180jb, které znějí:

§ 180ja

Společné ustanovení o cestovním zdravotním pojištění

(1) Pojišťovna, která podle § 180j odst. 2 písm. a) sjednává cestovní zdravotní pojištění, zveřejní vzor pojistné smlouvy o cestovním zdravotním pojištění a pojistné podmínky na svých webových stránkách.

(2) Požádá-li pojistník pojišťovnu, s níž má podle § 180j odst. 2 písm. a) sjednáno cestovní zdravotní pojištění, o sjednání nového cestovního zdravotního pojištění, je pojišťovna povinna předložit pojistníkovi nový návrh na uzavření smlouvy a tuto smlouvu s ním uzavřít. To platí i v případě, požádá-li o pojištění stejné osoby jiný pojistník.

§ 180jb

Registr zdravotního pojištění cizinců

(1) Pojišťovna, která podle § 180j odst. 2 písm. a) sjedná cestovní zdravotní pojištění, předá údaje o sjednaném cestovním zdravotním pojištění v rozsahu odstavce 2 do registru zdravotního pojištění cizinců, který vede a spravuje Česká kancelář pojistitelů. Předmětné údaje pojišťovna předává způsobem umožňujícím dálkový přístup (on-line) nejpozději do 24 hodin od uzavření smlouvy o cestovním zdravotním pojištění.

(2) Registr zdravotního pojištění cizinců obsahuje údaje o sjednaném cestovním zdravotním pojištění v rozsahu jméno, příjmení, popřípadě ostatní jména pojištěného, datum a místo narození pojištěného, státní občanství pojištěného, číslo jeho cestovního dokladu, datum vzniku, změny, doby přerušení a zániku pojištění u příslušné pojišťovny. Registr zdravotního pojištění cizinců dále obsahuje rodné číslo, popřípadě jiné číslo pojištěného a adresu místa hlášeného pobytu pojištěného na území, jsou-li k dispozici. Údaje podle tohoto odstavce se v registru zdravotního pojištění cizinců uchovávají po dobu 10 let ode dne zániku pojištění.

(3) Státní orgány a právnické osoby, které z úřední povinnosti anebo vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob, jsou povinny na písemnou výzvu České kanceláře pojistitelů a ve lhůtách jí stanovených sdělovat České kanceláři pojistitelů údaje potřebné pro vedení registru zdravotního pojištění cizinců. Tyto údaje se poskytují bezplatně.

(4) Údaje z registru zdravotního pojištění cizinců se pro účely výkonu jejich působnosti poskytují ministerstvu a policii a v rozsahu údajů uvedených v odstavci 2 také poskytovatelům zdravotních služeb. Tyto údaje se poskytují bezplatně.

(5) Česká kancelář pojistitelů a pojišťovny využívají k plnění svých povinností při naplňování a správě registru zdravotního pojištění cizinců údaje a informační systém podle zákona upravujícího pojišťovnictví.

(6) Na úhradě nákladů za vedení registru zdravotního pojištění cizinců se podílejí pojišťovny sjednávající cestovní zdravotní pojištění poměrně podle úhrnu předepsaného pojistného.

8

§ 184b se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Česká kancelář pojistitelů zřídí registr zdravotního pojištění cizinců do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pojišťovna předává do registru zdravotního pojištění cizinců údaje o cestovním zdravotním pojištění uzavřeném po uplynutí lhůty podle věty první.

2

Cestovní zdravotní pojištění při pobytu nad 90 dnů podle § 180j zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem 2. srpna 2021, a to v rozsahu komplexní zdravotní péče, sjednané přede dnem 2. srpna 2021 a nezaniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za cestovní zdravotní pojištění při pobytu nad 90 dnů podle § 180j zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčen bod 4.

3

Pojistník, který s Pojišťovnou VZP, a.s., uzavřel cestovní zdravotní pojištění při pobytu nad 90 dnů podle § 180j zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne 2. srpna 2021 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to v rozsahu komplexní zdravotní péče, má právo toto pojištění vypovědět ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V takovém případě však nemá pojistník nárok na vrácení uhrazeného jednorázového pojistného, které v plné výši bez výjimky náleží Pojišťovně VZP, a.s.

4

Limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě týkající se cestovního zdravotního pojištění při pobytu nad 90 dnů v rozsahu podle § 180j zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v částce nižší než 400 000 EUR na jednu pojistnou událost se uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zvyšuje na 400 000 EUR. Pojišťovna je oprávněna s touto změnou limitu pojistného plnění upravit nově výši pojistného. Toto její právo zanikne, nevyužije-li ho do 1 měsíce ode dne změny podle věty první. Nesouhlasí-li pojistník s novou výší pojistného, má právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Toto jeho právo zanikne, nevyužije-li ho do 1 měsíce ode dne, kdy se o změně výše pojistného dozvěděl. V každém případě však nemá pojistník nárok na vrácení uhrazeného jednorázového pojistného, které v plné výši bez výjimky náleží Pojišťovně VZP, a.s.

5

Do uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se pojistná smlouva s limitem pojistného plnění nižším než 400 000 EUR považuje za smlouvu podle § 180j zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6

Při úhradě poskytnuté zdravotní služby použije pojišťovna limit pojistného plnění ve výši platné v den poskytnutí takové služby; v případě lůžkových zdravotních služeb se za den poskytnutí zdravotní služby považuje den propuštění pojištěného z lůžkové péče nebo den jiného ukončení hospitalizačního případu.

Část druhá

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Čl. III

§ 18 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 304/2016 Sb. a zákona č. 49/2020 Sb., se na konci písmene h) slovo a nahrazuje čárkou, na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje slovem a a doplňuje se písmeno j), které zní:

j

vede a spravuje registr zdravotního pojištění cizinců a poskytuje údaje z něj podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky.

Část třetí

Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Pavel v. r.

Fiala v. r.

MENU