275/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Částka: 128 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. září 2023 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 5. září 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

79/2022 Sb.;

Výchozí předpisy

165/2012 Sb. - podle § 53 odst. 2 písm. a), b) a l);

CZ-NACE

35;

Normy

ISO 50001-5;
Původní znění předpisu
Zavřít

275

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), se mění takto:

1

V příloze č. 1 tabulce č. 1 se v řádcích 21 až 24 slova nižší než 1 MWe nahrazují slovy bez omezení.

2

V příloze č. 1 tabulce č. 1 se v řádku 19 slova , konverze, čištění zrušují.

3

V příloze č. 1 tabulce č. 1 se za řádek 19 vkládá nový řádek 19a, který zní:

19a Biometan – bioplyn z BPS4
bez omezení
Konverze, čištění 20 let 8 000 hod. 212 000 Kč/Nm3bpl 3 Kč/Nm3bpl
4

V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Tabulka č. 1 - Technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu pro výrobny elektřiny, tepla a biometanu a doby jejich životnosti

Výrobna / instalovaný výkonStav1Doba životnostiDoba ročního využití instal. výkonuMěrné investiční nákladyNáklady na pořízení paliva
roky/hod.hodnotajednotkahodnotajednotkahodnotajednotka
ř./sl.abcdefghi
1Malá vodní elektrárna
nižší než 1 MWe
Nová20 let4 000kWhe/kWe 185 000Kč/kWe XX
2Modernizovaná20 let4 000kWhe/kWe 92 500Kč/kWe XX
3Větrná elektrárna
nižší než 6 MWe
Nová20 let2 250kWhe/kWe 53 000Kč/kWe XX
4Modernizovaná20 let2 250kWhe/kWe 50 000Kč/kWe XX
5Biomasa – elektřina
nižší než 1 MWe
Modernizovaná20 let5 000kWhe/kWe 98 000Kč/kWe kategorie biomasy 1, 2 – 210 3 – 50 ZEVO6– 0Kč/GJ
6 Biomasa teplárna – teplonad 200 kWt Nová20 let3 000kWht/kWt 33 000Kč/kWt Kč/GJ
7 Biomasa výtopna – teplonad 200 kWt Nová20 let3 000kWht/kWt 19 800Kč/kWt Kč/GJ
8 Bioplyn (BPS4) – elektřinanižší než 1 MWe Modernizovaná20 let7 500kWhe/kWe 85 000Kč/kWe 4,1Kč/Nm3bpl
9 Bioplyn (BPS4) – teplodo 500 kWe včetně Nová20 let4 000kWht/kWt 130 000Kč/kWe 4,1Kč/Nm3bpl
10 Skládkový plyn / Kalový plyn – elektřinanižší než 1 MWe Nová15 let5 500kWhe/kWe 39 000Kč/kWe 0,5*XŻ2 Kč/kWh
11Modernizovaná15 let5 500kWhe/kWe 32 000Kč/kWe 0,5* XŻ2 Kč/kWh
12 Biometan – bioplyn z BPS4bez omezení Nová20 let8 000hod.330 000Kč/Nm3bpl3,5Kč/Nm3bpl
13Konverze, čištění7 20 let8 000hod.235 000Kč/Nm3bpl3,5Kč/Nm3bpl
14 Biometan – skládkový plyn / kalový plynbez omezení Nová, konverze, čištění20 let8 000hod.138 000Kč/Nm3bpl0,5*5,2*XŻ2 Kč/Nm3bpl
15 Důlní plyn (činný) – elektřinabez omezení Modernizovaná15 let8 000kWhe/kWe 32 000Kč/kWe 0,5*XŻ2 Kč/kWh
16 Důlní plyn (uzavřený) – elektřinabez omezení Modernizovaná15 let8 000kWhe/kWe 32 000Kč/kWe 1,0*XŻ2 Kč/kWh
17 KVET5– elektřinado 50 kWe včetně Nová15 let6 000kWhe/kWe 81 500Kč/kWe ZPcena3 Kč/kWh
18Modernizovaná15 let6 000kWhe/kWe 65 000Kč/kWe ZPcena3 Kč/kWh
19 KVET5– elektřinanad 50 kWe a současně do 200 kWe včetně Nová49 500 hod. (max. 15 let)3 300kWhe/kWe 46 500Kč/kWe ZPcena3 Kč/kWh
20Modernizovaná49 500 hod. (max. 15 let)3 300kWhe/kWe 37 000Kč/kWe ZPcena3 Kč/kWh
21 KVET5– elektřinanad 200 kWe a současně nižší než 1 MWe Nová49 500 hod. (max. 15 let)3 300kWhe/kWe 35 000Kč/kWe ZPcena3 Kč/kWh
22Modernizovaná49 500 hod. (max. 15 let)3 300kWhe/kWe 28 000Kč/kWe ZPcena3 Kč/kWh

Vysvětlivky:

1

Novou výrobnou se rozumí výrobna uvedená do provozu od 1. ledna 2024 (platí i pro konverzi a čištění biometanu). Modernizovanou výrobnou se rozumí výrobna, ve které byla provedena modernizace od 1. ledna 2024.

2

XŻ je cena zemního plynu ve výhřevnosti, která je stanovena pro rok 20YY jako aritmetický průměr závěrečných cen produktu EEX-THE Cal-YY Evropské energetické burzy (EEX) za období leden až červen v předcházejícím roce (Y-1); ceny

jsou převedeny z EUR/MWh na Kč/MWh podle devizových kurzů vyhlášených Českou národní bankou pro příslušné dny.

3

ZPcena je cena zemního plynu ve výhřevnosti, včetně regulovaných plateb, stanovená podle výpočtu uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce.

4

Bioplynová stanice.

5

Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla.

6

Nová výrobna tepla spalující nevytříděný komunální odpad (určeno na biologicky rozložitelnou část).

7

V případě konverze se jedná o výrobny biometanu, které vznikly přestavbou výroben elektřiny (konverze výroben elektřiny na výrobny biometanu). V případě čištění se jedná o výrobny biometanu zahrnující pouze zařízení na úpravu bioplynu na biometan.

5

V příloze č. 1 tabulce č. 2 se v řádku 1 slova Fotovoltaická elektrárna zrušují.

6

V příloze č. 1 tabulce č. 2 se v řádku 2 slova Důlní plyn zrušují.

7

V příloze č. 2 tabulka včetně nadpisu zní:

Tabulka – Výše měrných provozních nákladů na palivo

BiomasaFosilní palivaEmisní povolenky
Kategorie 1 – 210 [Kč/GJ] Kategorie 2 – 210 [Kč/GJ] Kategorie 3 – 50 [Kč/GJ]90 [Kč/GJ]Nep[Kč/GJ]
8

Na konci nadpisu přílohy č. 3 se doplňují slova při využití geotermální energie.

9

V příloze č. 3 se text 20 Kč/GJ nahrazuje textem 25 Kč/GJ.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu uvedené do provozu nebo modernizované od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023, s výjimkou výroben elektřiny s instalovaným výkonem od 1 MWe využívajících k výrobě elektřiny důlní plyn, se použijí technicko-ekonomické parametry podle vyhlášky č. 79/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 s výjimkou čl. I bodů 1 až 3 a 6, které nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Předseda Rady:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

MENU