273/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 127 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. září 2023 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 6. září 2023 Nabývá účinnosti: 14. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

335/2004 Sb.;

Výchozí předpisy

156/2000 Sb. - podle § 24 k provedení § 15 odst. 3 a § 17a;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

273

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 180/2023 Sb., k provedení § 15 odst. 3 a § 17a zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění vyhlášky č. 267/2010 Sb., vyhlášky č. 398/2010 Sb., vyhlášky č. 95/2014 Sb., vyhlášky č. 144/2016 Sb. a vyhlášky č. 127/2021 Sb., se mění takto:

1

V úvodní větě vyhlášky se za text § 6 odst. 1 vkládá text písm. c), za text § 15 odst. 2 se vkládají slova a 3 a za text § 16 odst. 2 písm. a), se vkládá text § 17a,.

2

§ 5 odst. 2 se slovo částí nahrazuje slovem komponentů.

3

§ 5 odst. 3 písm. g) a § 7 písm. g) se slovo části nahrazuje slovem komponenty.

4

§ 7 písm. i) se slova k částem nahrazují slovy ke komponentům.

5

Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

§ 7a

Rozsah dokumentace pro předkládání výrobků ke klasifikaci

(K § 17a zákona)

Dokumentace předkládaná žadatelem o klasifikaci výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty na základě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR10) (dále jen klasifikace) spolu se žádostí zahrnuje

a

název a popis předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci, včetně jejich obchodního a chemického označení,

b

technickou dokumentaci zahrnující popis funkcí a nebezpečných vlastností předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci, druh a množství obsažených výbušných látek a technický výkres sestavy předmětů s popisem,

c

průvodní dokumentaci zahrnující popis způsobu balení předmětů a látek předložených ke klasifikaci a výkres přepravního obalu s uvedením obalového kódu,

d

protokoly o provedených zkouškách u předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci a

e

popisy a vysvětlení nezbytná pro zhodnocení obsahu dokumentů souvisejících s předměty a látkami předkládanými ke klasifikaci.

10

Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

6

Na konci přílohy č. 5 se doplňuje položka Q, která zní:

Q. Podání žádosti o provedení klasifikace výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, nebo jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty10 000,-

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Síkela v. r.

MENU