272/2023 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 127 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. září 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. srpna 2023 Nabývá účinnosti: 29. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

5/2023 Sb.;

Výchozí předpisy

458/2000 Sb. - podle § 19f odst. 8;

CZ-NACE

35; 84;

Normy

ISO 50001-3;
Původní znění předpisu
Zavřít

272

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. srpna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb. a nařízení vlády č. 77/2023 Sb., se mění takto:

1

§ 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d

celkovou zálohou součet vyplacených měsíčních kompenzací a vypořádaných mimořádných záloh na kompenzaci za všechny měsíce stanoveného období snížený o částky vrácené obchodníkem s elektřinou nebo plynem operátorovi trhu podle § 97 odst. 1 energetického zákona nebo z jiného právního důvodu.

2

§ 4 se odstavec 4 zrušuje.

3

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

§ 6a

Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pro účely kompenzace za stanovené období

(1) Podává-li obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu kompenzace za stanovené období, použije se pro určení kalkulačního propočtu ceny elektřiny nebo plynu § 6 obdobně s tím, že místo předpokládaných ročních nákladů se použijí náklady skutečné.

(2) Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu se určí za celé stanovené období. Pokud však v průběhu stanoveného období došlo ke snížení sjednané ceny pod stanovenou cenu a nedošlo k jejímu opětovnému zvýšení na stanovenou cenu, určí se kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pouze za tu část období, po kterou obchodník s elektřinou nebo plynem dodával elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu.

4

§ 7 se slovo výší zrušuje.

5

§ 7 odst. 3 písm. b) se slovo kladného nahrazuje slovem nezáporného.

6

§ 7 odst. 5 se slova nabývá kladné nebo nahrazují slovy může nabývat i.

7

Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

§ 7a

Výpočet dílčího základu měsíční kompenzace za stanovené období

(1) Pro výpočet dílčího základu měsíční kompenzace za stanovené období použije obchodník s elektřinou nebo plynem množství elektřiny v obchodní hodině nebo množství plynu v plynárenském dni za kalendářní měsíc dodané za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu použité pro závěrečné měsíční vyhodnocení odchylek elektřiny nebo opravné vyhodnocení odchylek plynu (dále jen závěrečné nebo opravné vyhodnocení měsíčních odchylek). V případě odběrných míst s měřením typu C určí obchodník s elektřinou nebo plynem množství elektřiny v obchodní hodině nebo množství plynu v plynárenském dni ze spotřeby elektřiny nebo plynu pro závěrečné nebo opravné vyhodnocení měsíčních odchylek zpřístupněné operátorem trhu postupem a v termínech podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou a pravidla trhu s plynem.

(2) Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období za odběrné místo a typ smlouvy a dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance se rovná v případě dodávky

a

elektřiny součtu součinů jednotkových základů pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny a množství elektřiny podle odstavce 1 v každé obchodní hodině za kalendářní měsíc a

b

plynu součtu součinů jednotkových základů pro výpočet kompenzace dodávky plynu a množství plynu podle odstavce 1 v každý plynárenský den za kalendářní měsíc.

(3) Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období se u dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení za místo spotřeby rovná nižší z hodnot

a

součtu součinů jednotkových základů pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny a množství elektřiny podle odstavce 1 v každé obchodní hodině za kalendářní měsíc a

b

součinu množství elektřiny podle odstavce 1 za všechny obchodní hodiny kalendářního měsíce a nezáporného rozdílu stropu tržního příjmu podle § 95b energetického zákona a stanovené ceny elektřiny; není-li pro palivo, které bylo použito na výrobu elektřiny, stanoven strop tržního příjmu, použije se hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(4) Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období za všechna odběrná místa zákazníků se stanovenou cenou a se stejným typem smlouvy a dodávkou elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance a za všechna místa spotřeby, do kterých je dodávána elektřina z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení, se rovná součtu dílčích základů měsíční kompenzace za stanovené období podle odstavců 2 a 3 za kalendářní měsíc.

(5) Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období podle odstavce 2, 3 nebo 4 může nabývat i záporné hodnoty.

(6) Měsíční kompenzace za stanovené období se určí jako součet dílčích základů měsíční kompenzace za stanovené období. Kompenzace za stanovené období se určí jako součet všech měsíčních kompenzací za stanovené období.

8

§ 9 odst. 3 se slova vypořádání měsíční kompenzace nahrazují slovy vypořádání mimořádné zálohy.

9

§ 10 odst. 9 se slova údaje z žádosti nahrazují slovem žádost a za slova plynem o úhradu se vkládá slovo měsíční.

10

§ 10 se na konci odstavce 9 doplňují slova nebo 10.

11

§ 13 se číslo 3 nahrazuje číslem 10.

12

§ 14 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Podá-li obchodník s elektřinou nebo plynem podle § 19f odst. 5 energetického zákona novou žádost o úhradu měsíční kompenzace, předchozí žádost o úhradu měsíční kompenzace za stejný kalendářní měsíc se dále nevyřizuje. To se netýká úhrady té části měsíční kompenzace, jejíž poskytnutí Energetický regulační úřad nezakázal postupem podle § 19f odst. 5 energetického zákona.

(5) Operátor trhu hradí měsíční kompenzace nejpozději do 15. dubna 2024.

13

Za § 14 se vkládají nové § 14a14g, které včetně nadpisů znějí:

§ 14a

Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období

(1) Obchodník s elektřinou nebo plynem, který dodával ve stanoveném období elektřinu nebo plyn do odběrného místa nebo místa spotřeby za stanovenou cenu, podává žádost o úhradu kompenzace za stanovené období operátorovi trhu od 1. dubna 2024 do 31. května 2024.

(2) Žádost o úhradu kompenzace za stanovené období se podává elektronicky prostřednictvím systému operátora trhu a ve formátu definovaném operátorem trhu.

(3) Žádost o úhradu kompenzace za stanovené období obchodníka s elektřinou obsahuje

a

jméno, popřípadě dodatek odlišující osobu obchodníka s elektřinou nebo druh podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu podnikající, nebo název nebo obchodní firmu, jedná-li se o právnickou osobu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b

registrační číslo účastníka trhu s elektřinou,

c

měsíční kompenzace za stanovené období v Kč, spotřeby elektřiny za stanovenou cenu elektřiny v MWh, počty odběrných míst nebo míst spotřeby a dílčí základy měsíčních kompenzací v Kč za všechna odběrná místa zákazníků se stejným typem smlouvy a dodávkou elektřiny dodavatelem poslední instance a za všechna místa spotřeby, do kterých je dodávána elektřina z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení bez použití přenosové nebo distribuční soustavy, jednotlivě za všechny měsíce stanoveného období v rozsahu a ve struktuře podle přílohy č. 7a k tomuto nařízení,

d

kompenzaci za stanovené období,

e

spotřeby elektřiny v MWh za všechna odběrná místa zákazníků, do kterých není dodáváno za stanovenou cenu, se stejným typem smlouvy jednotlivě za všechny měsíce stanoveného období v rozsahu a ve struktuře podle přílohy č. 7a k tomuto nařízení.

(4) Žádost o úhradu kompenzace za stanovené období obchodníka s plynem obsahuje

a

jméno, popřípadě dodatek odlišující osobu obchodníka s plynem nebo druh podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu podnikající, nebo název nebo obchodní firmu, jedná-li se o právnickou osobu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b

registrační číslo účastníka trhu s plynem,

c

měsíční kompenzace za stanovené období v Kč, spotřeby plynu za stanovenou cenu plynu v MWh, počty odběrných míst a dílčí základy měsíčních kompenzací v Kč za všechna odběrná místa zákazníků se stejným typem smlouvy a dodávkou plynu dodavatelem poslední instance jednotlivě za všechny měsíce stanoveného období v rozsahu a ve struktuře podle přílohy č. 7a k tomuto nařízení,

d

kompenzaci za stanovené období,

e

spotřeby plynu v MWh za všechna odběrná místa zákazníků, do kterých není dodáváno za stanovenou cenu, se stejným typem smlouvy jednotlivě za všechny měsíce stanoveného období v rozsahu a ve struktuře podle přílohy č. 7a k tomuto nařízení.

(5) Společně s žádostí o úhradu kompenzace za stanovené období předává ve formátu definovaném operátorem trhu a jednotlivě za všechny měsíce stanoveného období

a

obchodník s elektřinou nebo plynem seznam údajů o dodávkách elektřiny nebo plynu za všechna odběrná místa zákazníků, do kterých dodával elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu, zvlášť za každý typ a podkategorii smlouvy a dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance v rozsahu údajů podle přílohy č. 8a k tomuto nařízení,

b

výrobce elektřiny dodávající elektřinu z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení seznam údajů o dodávkách elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení bez použití přenosové nebo distribuční soustavy za všechna místa spotřeby, do kterých dodával elektřinu za stanovenou cenu, zvlášť za každý typ a podkategorii smlouvy v rozsahu údajů podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení.

(6) Žádost o úhradu kompenzace za stanovené období se podává zvlášť z důvodu dodávky elektřiny za stanovenou cenu a z důvodu dodávky plynu za stanovenou cenu.

(7) Operátor trhu předá žádost o úhradu kompenzace za stanovené období Energetickému regulačnímu úřadu 1 kalendářní den od uplynutí lhůty pro podání žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem o úhradu kompenzace za stanovené období podle odstavce 1.

§ 14b

Lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období a pro podání opravné nové žádosti

(1) Energetický regulační úřad provede ověření údajů z žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období podle § 19f odst. 5 energetického zákona do 3 měsíců od uplynutí lhůty pro podání žádosti obchodníka s elektřinou nebo plynem o úhradu kompenzace za stanovené období. Má-li Energetický regulační úřad po ověření údajů z žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období a poskytnutých podkladů pochybnosti o správnosti výpočtu kompenzace za stanovené období, poskytne takové sdělení operátorovi trhu rovněž prostřednictvím systému operátora trhu.

(2) Sdělil-li Energetický regulační úřad pochybnosti o správnosti výpočtu kompenzace za stanovené období, podává obchodník s elektřinou nebo plynem podle § 19f odst. 5 věty druhé energetického zákona novou žádost o úhradu kompenzace za stanovené období (dále jen opravná nová žádost) nejpozději do 1 měsíce od uplynutí lhůty podle odstavce 1. Operátor trhu předá opravnou novou žádost Energetickému regulačnímu úřadu 1 kalendářní den od uplynutí lhůty podle věty první.

(3) Energetický regulační úřad provede ověření údajů z opravné nové žádosti do 2 měsíců od uplynutí lhůty pro podání opravné nové žádosti podle odstavce 2 věty první.

(4) Zakáže-li Energetický regulační úřad po ověření údajů z opravné nové žádosti a poskytnutých podkladů úhradu kompenzace za stanovené období zcela nebo zčásti, poskytne toto rozhodnutí operátorovi trhu rovněž prostřednictvím systému operátora trhu.

§ 14c

Náležitosti žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na vypořádání rozdílu mezi kompenzacemi za stanovené období a celkovými zálohami obchodníků s elektřinou nebo plynem a termín pro její podání

(1) Operátor trhu podává žádost o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na vypořádání rozdílu mezi kompenzacemi za stanovené období a celkovými zálohami obchodníků s elektřinou nebo plynem ministerstvu do 4 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro ověření údajů z žádostí o úhradu kompenzace za stanovené období ve výši součtu hodnot kladných rozdílů podle § 14e odst. 4.

(2) Operátor trhu podává žádost o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na vypořádání rozdílu mezi kompenzacemi za stanovené období a celkovými zálohami obchodníků s elektřinou nebo plynem sníženými o úhrady obchodníků s elektřinou nebo plynem podle § 14e odst. 3 ministerstvu do 4 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro ověření údajů z opravných nových žádostí ve výši součtu hodnot kladných rozdílů podle § 14e odst. 7 a 9.

(3) Žádost operátora trhu podle odstavce 1 nebo 2 obsahuje

a

identifikační údaje operátora trhu,

b

požadovanou výši dotace,

c

identifikaci obchodníků s elektřinou nebo plynem, kteří podali žádost o úhradu kompenzace za stanovené období nebo opravnou novou žádost, a kladné rozdíly mezi kompenzací za stanovené období a celkovou zálohou za jednotlivé obchodníky s elektřinou nebo plynem,

d

účel, na který je dotace určena, a

e

číslo bankovního účtu.

§ 14d

Termín pro poskytnutí dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na vypořádání rozdílu mezi kompenzacemi za stanovené období a celkovými zálohami obchodníků s elektřinou nebo plynem

Ministerstvo poskytne operátorovi trhu dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na vypořádání rozdílu mezi kompenzacemi za stanovené období a celkovými zálohami obchodníků s elektřinou nebo plynem do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti operátora trhu.

§ 14e

Závěrečné vypořádání měsíčních kompenzací

(1) Operátor trhu zpřístupní v systému operátora trhu hodnotu celkové zálohy obchodníkovi s elektřinou nebo plynem do 1. dubna 2024. Operátor trhu ve lhůtě podle věty první rovněž předá Energetickému regulačnímu úřadu hodnotu celkové zálohy obchodníka s elektřinou nebo plynem v členění na uhrazené a vrácené zálohové platby za jednotlivé kalendářní měsíce.

(2) Pokud obchodník s elektřinou nebo plynem nepodá žádost o úhradu kompenzace za stanovené období, ale byla mu poskytnuta měsíční kompenzace za jakýkoliv měsíc stanoveného období nebo mimořádná záloha, provede obchodník s elektřinou nebo plynem vypořádání rozdílu mezi kompenzací za stanovené období a celkovou zálohou tak, že vrátí celkovou zálohu operátorovi trhu, a to do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období.

(3) Pokud rozdíl kompenzace za stanovené období podle žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období a celkové zálohy nabude záporné hodnoty, provede obchodník s elektřinou nebo plynem vypořádání rozdílu mezi kompenzací za stanovené období a celkovou zálohou tak, že operátorovi trhu uhradí absolutní hodnotu tohoto rozdílu, nejvýše však ve výši celkové zálohy, a to ve lhůtě podle odstavce 2.

(4) Nesdělil-li Energetický regulační úřad operátorovi trhu a obchodníkovi s elektřinou nebo plynem pochybnosti o správnosti výpočtu kompenzace za stanovené období v žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období a rozdíl mezi kompenzací za stanovené období a celkovou zálohou nabude kladné hodnoty, uhradí operátor trhu tento rozdíl do 20 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období převodem na bankovní účet obchodníka s elektřinou nebo plynem registrovaný v systému operátora trhu, nejdříve však 4 pracovní dny po obdržení dotace podle § 14d.

(5) Sdělil-li Energetický regulační úřad pochybnosti o správnosti výpočtu kompenzace za stanovené období v žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období a nepodal-li obchodník s elektřinou nebo plynem nejpozději ve stanovené lhůtě opravnou novou žádost, provede obchodník s elektřinou nebo plynem vypořádání rozdílu mezi kompenzací za stanovené období a celkovou zálohou tak, že vrátí celkovou zálohu sníženou o úhradu podle odstavce 3 operátorovi trhu, a to do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro podání opravné nové žádosti.

(6) Pokud rozdíl kompenzace za stanovené období podle opravné nové žádosti a celkové zálohy snížené o úhradu podle odstavce 3 nabude záporné hodnoty, provede obchodník s elektřinou nebo plynem vypořádání rozdílu mezi kompenzací za stanovené období a celkovou zálohou tak, že operátorovi trhu uhradí absolutní hodnotu tohoto rozdílu, nejvýše však ve výši celkové zálohy snížené o úhradu podle odstavce 3, a to ve lhůtě podle odstavce 5.

(7) Nezakázal-li Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 energetického zákona poskytnutí úhrady kompenzace za stanovené období a rozdíl mezi kompenzací za stanovené období a celkovou zálohou sníženou o úhradu podle odstavce 3 nabude kladné hodnoty, uhradí operátor trhu obchodníkovi s elektřinou nebo plynem tento rozdíl na bankovní účet obchodníka s elektřinou nebo plynem registrovaný v systému operátora trhu do 20 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro ověření údajů z opravné nové žádosti, nejdříve však 4 pracovní dny po obdržení dotace podle § 14d.

(8) Zakázal-li Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 energetického zákona poskytnutí úhrady kompenzace za stanovené období zcela, provede obchodník s elektřinou nebo plynem vypořádání rozdílu mezi kompenzací za stanovené období a celkovou zálohou tak, že vrátí celkovou zálohu sníženou o úhrady podle odstavců 3 a 6 operátorovi trhu do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro ověření údajů z opravné nové žádosti.

(9) Zakázal-li Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 energetického zákona poskytnutí úhrady kompenzace za stanovené období zčásti a rozdíl mezi kompenzací za stanovené období v rozsahu, ve kterém Energetický regulační úřad nezakázal úhradu kompenzace za stanovené období, a celkovou zálohou sníženou o úhradu podle odstavce 3 nabude kladné hodnoty, uhradí operátor trhu obchodníkovi s elektřinou nebo plynem částku odpovídající tomuto rozdílu na bankovní účet obchodníka s elektřinou nebo plynem registrovaný v systému operátora trhu ve lhůtě podle odstavce 7.

(10) Zakázal-li Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 energetického zákona poskytnutí úhrady kompenzace za stanovené období zčásti a rozdíl mezi kompenzací za stanovené období v rozsahu, ve kterém Energetický regulační úřad nezakázal úhradu kompenzace za stanovené období, a celkovou zálohou sníženou o úhradu podle odstavců 3 a 6 nabude záporné hodnoty, provede obchodník s elektřinou nebo plynem vypořádání tohoto rozdílu tak, že vrátí částku odpovídající absolutní hodnotě tohoto rozdílu operátorovi trhu ve lhůtě podle odstavce 8.

§ 14f

Nová žádost o úhradu kompenzace za stanovené období

(1) Zakázal-li Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 věty třetí energetického zákona poskytnutí úhrady kompenzace za stanovené období zcela nebo zčásti, podává obchodník s elektřinou nebo plynem novou žádost o úhradu kompenzace za stanovené období od 1. prosince 2024 do 15. ledna 2025. Zakázal-li Energetický regulační úřad postupem podle § 19f odst. 5 věty třetí energetického zákona poskytnutí úhrady kompenzace za část stanoveného období zcela nebo zčásti, podává obchodník s elektřinou nebo plynem novou žádost o úhradu kompenzace za stanovené období do 1 měsíce od oznámení rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

(2) Pro postup Energetického regulačního úřadu při ověření údajů z nové žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období, pro podávání žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na vypořádání rozdílu mezi kompenzacemi za stanovené období a celkovými zálohami obchodníků s elektřinou nebo plynem, pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na vypořádání rozdílu mezi kompenzacemi za stanovené období a celkovými zálohami obchodníků s elektřinou nebo plynem a pro závěrečné vypořádání měsíčních kompenzací se § 14b14e použijí obdobně s tím, že místo celkové zálohy se použije část požadované kompenzace za stanovené období, jejíž úhradu Energetický regulační úřad nezakázal.

§ 14g

Termín pro podání žádosti o úhradu kompenzace za část stanoveného období a závěrečné vypořádání měsíčních kompenzací v průběhu stanoveného období

(1) Nastane-li některá ze skutečností podle § 12a odst. 2 energetického zákona, v jejímž důsledku dojde k zahájení dodávky poslední instance u všech zákazníků obchodníka s elektřinou nebo plynem ke stejnému okamžiku, nebo zruší-li Energetický regulační úřad obchodníkovi s elektřinou nebo plynem licenci na obchod s elektřinou nebo plynem, podává obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu kompenzace za část stanoveného období do zahájení dodávky poslední instance nebo dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení licence na obchod s elektřinou nebo plynem, nebo případně jeho předběžné vykonatelnosti, a to nejpozději do 4 měsíců od konce měsíce, kdy tato skutečnost vznikla, postupem a s náležitostmi podle § 14a. Pro výpočet dílčího základu měsíční kompenzace za část stanoveného období použije obchodník s elektřinou nebo plynem množství elektřiny nebo plynu podle § 7a odst. 1.

(2) Nepodá-li obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu kompenzace za část stanoveného období podle odstavce 1, provede obchodník s elektřinou nebo plynem vypořádání rozdílu mezi kompenzací za část stanoveného období a celkovou zálohou tak, že vrátí celkovou zálohu operátorovi trhu do 14 dnů od uplynutí lhůty pro podání žádosti podle odstavce 1.

(3) Pro postup Energetického regulačního úřadu při ověření údajů z žádosti o úhradu kompenzace za část stanoveného období, pro podávání žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na vypořádání rozdílu mezi kompenzacemi za stanovené období a celkovými zálohami obchodníků s elektřinou nebo plynem, pro poskytování dotace na vypořádání rozdílu mezi kompenzacemi za stanovené období a celkovými zálohami obchodníků s elektřinou nebo plynem a pro závěrečné vypořádání měsíčních kompenzací se § 14b14e použijí obdobně.

14

Za přílohu č. 7 se vkládá nová příloha č. 7a, která zní:

Příloha č. 7a k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

Výpočet měsíční kompenzace za stanovené období

Údaje za měsíc:
ŘádekPopis Výpočet / odkaz na jednotkový základ pro výpočet kompenzace JednotkaHodnota
(1)Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období za smlouvy typu A
(2)Celkemměsíční kompenzace za stanovené období(7)+(12)+(17)+(22)
(3)dodávka (cena stanovená a vyšší)(8)+(13)+(18)+(23)MWh
(4)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)(9)+(14)+(19)+(24)-
(5)dodávka (cena nižší než stanovená cena)(10)+(15)+(20)+(25)MWh
(6)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)(11)+(16)+(21)+(26)-
(7)podkategorie a) – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 2 písm. a)
(8)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(9)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(10)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(11)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(12)podkategorie b) – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 2 písm. b)
(13)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(14)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(15)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(16)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(17)podkategorie – odběrné místo typu 2 
(průběhové měření + měsíčně fakturovaná C)
měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 3
(18)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(19)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(20)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(21)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(22)podkategorie – odběrné místo typu 2 (neprůběhové měření s delší než měsíční fakturací)měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 3
(23)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(24)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(25)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(26)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(27)Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období za smlouvy typu B
(28)Celkemměsíční kompenzace za stanovené období(33)+(38)
(29)dodávka (cena stanovená a vyšší)(34)+(39)MWh
(30)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)(35)+(40)-
(31)dodávka (cena nižší než stanovená cena)(36)+(41)MWh
(32)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)(37)+(42)-
(33)podkategorie – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 4
(34)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(35)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(36)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(37)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(38)podkategorie – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 4
(39)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(40)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(41)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(42)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(43)Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období za smlouvy typu C
(44)Celkemměsíční kompenzace za stanovené období(49)+(54)
(45)dodávka (cena stanovená a vyšší)(50)+(55)MWh
(46)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)(51)+(56)-
(47)dodávka (cena nižší než stanovená cena)(52)+(57)MWh
(48)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)(53)+(58)-
(49)podkategorie – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 5
(50)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(51)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(52)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(53)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(54)podkategorie – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období
(55)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(56)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(57)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(58)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(59)Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období za smlouvy typu D
(60)Celkemměsíční kompenzace za stanovené období(65)+(70)+(75)+(80)
(61)dodávka (cena stanovená a vyšší)(66)+(71)+(76)+(81)MWh
(62)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)(67)+(72)+(77)+(82)-
(63)dodávka (cena nižší než stanovená cena)(68)+(73)+(78)+(83)MWh
(64)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)(69)+(74)+(79)+(84)-
(65)podkategorie a) – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 6 písm. a)
(66)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(67)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(68)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(69)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(70)podkategorie b) – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 6 písm. b)
(71)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(72)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(73)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(74)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(75)podkategorie a) – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 6 písm. a)
(76) dodávka (cena stanovená a vyšší) MWh
(77)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(78)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(79)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(80)podkategorie b) – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 6 písm. b)
(81)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(82)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(83)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(84)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(85)Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období za smlouvy typu E
(86)Celkemměsíční kompenzace za stanovené období(91)+(96)+(101)+(106)+(111)+(116)
(87)dodávka (cena stanovená a vyšší)(92)+(97)+(102)+(107)+(112)+(117)MWh
(88)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)(93)+(98)+(103)+(108)+(113)+(118)-
(89)dodávka (cena nižší než stanovená cena)(94)+(99)+(104)+(109)+(114)+(119)MWh
(90)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)(95)+(100)+(105)+(110)+(115)+(120)-
(91)podkategorie a) – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 7 písm. a)
(92)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(93)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(94)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(95)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(96)podkategorie b) – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 7 písm. b)
(97)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(98)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(99)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(100)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(101)podkategorie c) – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 7 písm. c)
(102)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(103) počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší) -
(104)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(105)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(106)podkategorie a) – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 7 písm. a)
(107)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(108)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(109)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(110)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(111)podkategorie b) – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 7 písm. b)
(112)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(113)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(114)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(115)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(116)podkategorie c) – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 7 písm. c)
(117)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(118)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(119)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(120)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(121)Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období za smlouvy typu F
(122)Celkemměsíční kompenzace za stanovené období(127)+(132)+(137)+(142)
(123)dodávka (cena stanovená a vyšší)(128)+(133)+(138)+(143)MWh
(124)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)(129)+(134)+(139)+(144)-
(125)dodávka (cena nižší než stanovená cena)(130)+(135)+(140)+(145)MWh
(126)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)(131)+(136)+(141)+(146)-
(127)podkategorie a) – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 8 písm. a)
(128)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(129) počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší) -
(130)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(131)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(132)podkategorie b) – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 8 písm. b)
(133)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(134)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(135)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(136)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(137)podkategorie a) – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 8 písm. a)
(138)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(139)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(140)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(141)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(142)podkategorie b) – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 8 písm. b)
(143)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(144)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(145)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(146)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(147)Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období za smlouvy typu G
(148)Celkemměsíční kompenzace za stanovené období(153)+(158)+(163)+(168)
(149)dodávka (cena stanovená a vyšší)(154)+(159)+(164)+(169)MWh
(150)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)(155)+(160)+(165)+(170)-
(151)dodávka (cena nižší než stanovená cena)(156)+(161)+(166)+(171)MWh
(152)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)(157)+(162)+(167)+(172)-
(153)podkategorie a) – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 9 písm. a)
(154)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(155) počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší) -
(156)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(157)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(158)podkategorie b) – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 9 písm. b)
(159)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(160)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(161)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(162)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(163)podkategorie a) – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 9 písm. a)
(164)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(165)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(166)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(167)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(168)podkategorie b) – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 9 písm. b)
(169)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(170)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(171)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(172)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(173)Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období za smlouvy typu H
(174)Celkemměsíční kompenzace za stanovené období(179)+(184)
(175)dodávka (cena stanovená a vyšší)(180)+(185)MWh
(176)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)(181)+(186)-
(177)dodávka (cena nižší než stanovená cena)(182)+(187)MWh
(178)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)(183)+(188)-
(179)podkategorie – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 10
(180)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(181) počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší) -
(182)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(183)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(184)podkategorie – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 10
(185)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(186)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(187)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(188)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(189)Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období pro dodávky dodavatelem poslední instance
(190)Celkemměsíční kompenzace za stanovené období(195)+(200)
(191)dodávka (cena stanovená a vyšší)(196)+(201)MWh
(192)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)(197)+(202)-
(193)dodávka (cena nižší než stanovená cena)(198)+(203)MWh
(194)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)(199)+(204)-
(195)podkategorie – odběrné místo typu 1měsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 11
(196)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(197)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(198)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(199)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(200)podkategorie – odběrné místo typu 2měsíční kompenzace za stanovené období
(201)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(202)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)-
(203)dodávka (cena nižší než stanovená cena)MWh
(204)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)-
(205)Dílčí základ měsíční kompenzace za stanovené období pro dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímým vedením
(206)Součet dílčích základů měsíční kompenzace za stanovené období za všechny typy smluv oměsíční kompenzace za stanovené období § 5 odst. 12
(207)dodávka (cena stanovená a vyšší)MWh
(208)dodávce elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedenípočet míst spotřeby (cena stanovená a vyšší) -
(209)Součet dílčích základů měsíční kompenzace za stanovené období za všechny typy smluv a dodávky dodavatelem poslední instanceměsíční kompenzace za stanovené období(2)+(28)+(44)+(60)+(86)+(122)+(148)+(174)+(190)+(206)
(210)dodávka (cena stanovená a vyšší)(3)+(29)+(45)+(61)+(87)+(123)+(149)+(175)+(191)+(207)MWh
(211)počet odběrných míst (cena stanovená a vyšší)(4)+(30)+(46)+(62)+(88)+(124)+(150)+(176)+(192)-
(212)dodávka (cena nižší než stanovená cena)(5)+(31)+(47)+(63)+(89)+(125)+(151)+(177)MWh
(213)počet odběrných míst (cena nižší než stanovená cena)(6)+(32)+(48)+(64)+(90)+(126)+(152)+(178)-
(214)Daň z přidané hodnoty
(215)Měsíční kompenzace za stanovené období (209)+(214)

Pozn.:

  • Údaj o počtu odběrných míst nebo míst spotřeby odpovídá stavu k prvnímu dni v měsíci.

  • Údaje v řádcích (2), (28), (44), (60), (86), (122), (148), (174), (190), (206) a (209) se vyplňují bez daně z přidané hodnoty.

15

Za přílohu č. 8 se vkládá nová příloha č. 8a, která zní:

Příloha č. 8a k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

Seznam údajů o dodávkách elektřiny nebo plynu

Název souboru Jednotkový základkompenzace podle § 5 Seznam předávaných údajů
A1a § 5 odst. 2 písm. a) EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
A1b § 5 odst. 2 písm. b)EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
A2a § 5 odst. 3 za odběrná místa typu 2 s průběhovým měřením nebo s měsíční
fakturací
EAN/EIC
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
A2b § 5 odst. 3 za odběrná místa s neprůběhovým měřením s delší než měsíční fakturacíRegion typového diagramu v elektroenergetice nebo distribuční síť v plynárenství1)
Třída typového diagramu dodávky1), 2)
Počet odběrných míst3)
Suma předpokládané/plánované roční spotřeby v MWh3)
Suma dodávky za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
B1 § 5 odst. 4 za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Referenční cena v Kč/MWh
Kalkulační propočet ceny v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
B2 § 5 odst. 4 za odběrná místa typu 2Označení produktu nebo produktové řady1)
Datum počátku platnosti ceníku ve 
formátu DD.MM.RRRR1)
Počet odběrných míst3)
Suma předpokládané/plánované roční spotřeby v MWh3)
Suma dodávky za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Referenční cena v Kč/MWh
Kalkulační propočet ceny v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
C1 § 5 odst. 5 za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
C2 § 5 odst. 5 za odběrná místa typu 2Označení produktu nebo produktové řady1)
Datum počátku platnosti ceníku ve formátu DD.MM.RRRR1)
Region typového diagramu v elektroenergetice nebo distribuční síť v plynárenství1)
Třída typového diagramu dodávky1), 2)
Počet odběrných míst3)
Suma předpokládané/plánované roční spotřeby v 
MWh3)
Suma dodávky za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
D1a § 5 odst. 6 písm. a) za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Referenční cena v Kč/MWh
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
D1b § 5 odst. 6 písm. b) za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážky podle přílohy
1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
D2a § 5 odst. 6 písm. a) za odběrná místa typu 2Měsíc uzavření smlouvy ve formátu MM.RRRR1)
Doba účinnosti fixní ceny1)
Počet odběrných míst3)
Suma předpokládané/plánované roční spotřeby v 
MWh3)
Suma dodávky za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Referenční cena v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
D2b § 5 odst. 6 písm. b) za odběrná místa typu 2Měsíc uzavření smlouvy ve formátu MM.RRRR1)
Doba účinnosti fixní ceny1)
Region typového diagramu v elektroenergetice nebo distribuční síť v plynárenství1)
Třída typového diagramu dodávky1), 2)
Počet odběrných míst3)
Suma předpokládané/plánované roční spotřeby v 
MWh3)
Suma dodávky za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
E1a § 5 odst. 7 písm. a) za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
E1b § 5 odst. 7 písm. b) za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Referenční cena v Kč/MWh
Datum uzavření smlouvy
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
E1c § 5 odst. 7 písm. c) za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
E2a § 5 odst. 7 písm. a) za odběrná místa typu 2EAN/EIC
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v MWh
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
E2b § 5 odst. 7 písm. b) za odběrná místa typu 2EAN/EIC
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Referenční cena v Kč/MWh
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
E2c § 5 odst. 7 písm. c) za odběrná místa typu 2EAN/EIC
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 v Kč/MWh
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
F1a § 5 odst. 8 písm. a) za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
F1b § 5 odst. 8 písm. b) za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Prošla sjednaná cena zjednodušeným testem podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení? (ANO/NE)
Referenční cena v Kč/MWh4)
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
F2a § 5 odst. 8 písm. a) za odběrná místa typu 2EAN/EIC
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
F2b § 5 odst. 8 písm. b) za odběrná místa typu 2EAN/EIC
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Prošla sjednaná cena zjednodušeným testem podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení? (ANO/NE)
Referenční cena v Kč/MWh4)
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
G1a § 5 odst. 9 písm. a) za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
G1b § 5 odst. 9 písm. b) za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Prošla sjednaná cena zjednodušeným testem podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení? (ANO/NE)
Referenční cena v Kč/MWh4)
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
G2a § 5 odst. 9 písm. a) za odběrná místa typu 2EAN/EIC
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
G2b § 5 odst. 9 písm. b) za odběrná místa typu 2EAN/EIC
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Prošla sjednaná cena zjednodušeným testem podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení? (ANO/NE)
Referenční cena v Kč/MWh4)
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
H1 § 5 odst. 10 za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
H2 § 5 odst. 10 za odběrná místa typu 2EAN/EIC
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
DPI1 § 5 odst. 11 za odběrná místa typu 1EAN/EIC
IČO
Dodávka za stanovenou cenu podle § 3 odst. 1 nebo 2 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. v MWh
Dodávka za stanovenou cenu podle § 3 odst. 8 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. v MWh
Cena podle § 3 odst. 8 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
DPI2 § 5 odst. 11 za odběrná místa typu 2

Pozn.: Údaje v Kč a Kč/MWh se vyplňují bez daně z přidané hodnoty.

1

Údaje u daného typu a podkategorie smlouvy nebo dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance se seskupují souhrnně podle těchto kritérií.

2

V případě lokální distribuční soustavy v elektroenergetice se třída typového diagramu dodávky elektřiny uvádí za každou lokální distribuční soustavu zvlášť.

3

Údaj se uvádí podle stavu k prvnímu dni v měsíci.

4

Referenční cena se uvádí, pouze pokud je na otázku Prošla sjednaná cena zjednodušeným testem? odpověď NE.

16

Doplňuje se příloha č. 10, která zní:

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

Seznam údajů o dodávkách elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení í

Název souboru
Jednotkový základkompenzace podle § 5
odst. 12 
Seznam předávaných údajů
A1aV 
§ 5 odst. 2 písm. a)
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
A1bV 
§ 5 odst. 2 písm. b)
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
B1V 
§ 5 odst. 4 za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Referenční cena v Kč/MWh
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Kalkulační propočet ceny v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
C1V 
§ 5 odst. 5 za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
D1aV 
§ 5 odst. 6 písm. a) za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Referenční cena v Kč/MWh
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
D1bV 
§ 5 odst. 6 písm. b) za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Tržní spotová cena navýšená o přirážky podle přílohy
1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
E1aV 
§ 5 odst. 7 písm. a) za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
E1bV 
§ 5 odst. 7 písm. b) za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Referenční cena v Kč/MWh
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
E1cV 
§ 5 odst. 7 písm. c) za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení v Kč/MWh
Datum uzavření smlouvy ve formátu DD.MM.RRRR
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
F1aV 
§ 5 odst. 8 písm. a) za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v Kč/MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
F1bV 
§ 5 odst. 8 písm. b) za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Prošla sjednaná cena zjednodušeným testem podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení? (ANO/NE)
Referenční cena v Kč/MWh1)
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
G1aV 
§ 5 odst. 9 písm. a) za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v Kč/MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
G1bV 
§ 5 odst. 9 písm. b) za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Prošla sjednaná cena zjednodušeným testem podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení? (ANO/NE)
Referenční cena v Kč/MWh1)
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč
H1V 
§ 5 odst. 10 za odběrná místa typu 1 
Označení místa spotřeby
IČO
Dodávka za stanovenou cenu v MWh
Dodávka za sjednanou cenu v MWh
Sjednaná cena v Kč/MWh
Tržní spotová cena navýšená o přirážku podle přílohy č. 1 v Kč/MWh
Strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona nebo hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení
Měsíční kompenzace za stanovené období v Kč

Pozn.: Údaje v Kč a Kč/MWh se vyplňují bez daně z přidané hodnoty.

1

Referenční cena se uvádí, pouze pokud je na otázku Prošla sjednaná cena zjednodušeným testem? odpověď NE.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Nastala-li některá ze skutečností podle § 12a odst. 2 energetického zákona, v jejímž důsledku dojde k zahájení dodávky poslední instance u všech zákazníků obchodníka s elektřinou nebo plynem ke stejnému okamžiku, nebo zrušil-li Energetický regulační úřad obchodníkovi s elektřinou nebo plynem licenci na obchod s elektřinou nebo plynem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, podává obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu kompenzace za část stanoveného období do zahájení dodávky poslední instance nebo dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení licence na obchod s elektřinou nebo plynem, nebo případně jeho předběžné vykonatelnosti, nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.

MENU