272/2023 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 127 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. září 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. srpna 2023 Nabývá účinnosti: 29. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
272

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. srpna 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb. a nařízení vlády č. 77/2023 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   celkovou zálohou součet vyplacených měsíčních kompenzací a vypořádaných mimořádných záloh na kompenzaci za všechny měsíce stanoveného období snížený o částky vrácené obchodníkem s elektřinou nebo plynem operátorovi trhu podle § 97 odst. 1 energetického zákona nebo z jiného právního důvodu.“.

        2.  V § 4 se odstavec  4 zrušuje.

        3.  Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:


㤠6a

Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pro účely kompenzace za stanovené období

        (1)  Podává-li obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu kompenzace za stanovené období, použije se pro určení kalkulačního propočtu ceny elektřiny nebo plynu § 6 obdobně s tím, že místo předpokládaných ročních nákladů se použijí náklady skutečné.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU