245/2023 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb.

Částka: 113 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. srpna 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. července 2023 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
245

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. července 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb.        Vláda nařizuje podle § 4, § 6 odst. 3 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 ze dne 23. listopadu 2022, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh.“.

        2.  V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „ , zejména s jednotnými nabíječkami“ nahrazují slovy „jiným než nabíjecí zařízení kategorie a třídy rádiových zařízení uvedené v části I přílohy č. 8 k tomuto nařízení“.

        3.  V § 3 se doplňuje odstavec  4, který zní:

        „(4)  Rádiová zařízení spadající do kategorie nebo třídy uvedené v části I přílohy č. 8 k tomuto nařízení musí být konstruována tak, aby splňovala technické požadavky týkající se nabíjecích kapacit stanovené v části II přílohy č. 8 k tomuto nařízení.“.

        4.  V § 6 se za odstavec  2 vkládá nový odstavec  3, který zní:

        „(3)  V případě rádiových zařízení spadajících do kategorie a třídy uvedené v části I přílohy č. 8 k tomuto nařízení jsou součástí návodu informace o technických požadavcích týkajících se nabíjecích kapacit a kompatibilních nabíjecích zařízení těchto rádiových zařízení v souladu s částí II přílohy č. 8 k tomuto nařízení. Informace o technických požadavcích týkajících se nabíjecích kapacit a kompatibilních nabíjecích zařízení zobrazí výrobce rovněž na štítku, jehož vzor je stanoven v části IV přílohy č. 8 k tomuto nařízení. Štítek musí být umístěn v návodu a na obalu nebo přilepen k obalu ve formě nálepky. Nemá-li rádiové zařízení obal, musí být štítek ve formě nálepky přilepen na rádiovém zařízení. Při dodávání rádiového zařízení spotřebitelům a dalším konečným uživatelům musí být štítek zobrazen viditelně a čitelně a v případě prodeje na dálku umístěn v blízkosti údaje o ceně. Neumožňuje-li to velikost nebo povaha rádiového zařízení, může být štítek vytištěn jako samostatný dokument přiložený k rádiovému zařízení.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU