180/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. června 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
180

ZÁKON
ze dne 31. května 2023,
kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 217/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 13/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. b) se za slovo „střeliva“ vkládají slova „a při kontrole identifikačních údajů střelných zbraní nebo střeliva“.

        2.  V § 2 odst. 1 se na konci textu písmen b) až d) doplňují slova „nebo kontrole identifikačních údajů“.

        3.  V § 2 odst. 1 písm. c) se slovo „část4c)“ nahrazuje slovem „komponenty“.

        4.  Poznámka pod čarou č. 26 se včetně odkazu na ni zrušuje.

        5.  V § 2 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   komponentem střeliva je střela, nábojnice, zápalka, výmetná náplň nebo jejich kombinace,“.

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).

        6.  V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „kontrolovaných výrobků“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU