177/2023 Sb.Zákon o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany)

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. června 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
177

ZÁKON
ze dne 31. května 2023
o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

FINANCOVÁNÍ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY


§ 1

Financování obrany

        (1)  Vláda každoročně v návrhu zákona o státním rozpočtu stanoví výdaje na financování obrany České republiky (dále jen „výdaje na obranu státu“) ve výši nejméně 2 % nominálního hrubého domácího produktu pro rozpočtový rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.

        (2)  Při postupu podle odstavce  1 se použije prognóza nominálního hrubého domácího produktu pro příslušný rozpočtový rok uvedená v Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

        (3)  Pro sestavení střednědobého výhledu státního rozpočtu se použijí odstavce  1 a 2 obdobně.


§ 2

Výdaje na obranu státu

        (1)  Výdaji na obranu státu jsou výdaje

a)   kapitoly státního rozpočtu Ministerstva obrany a

b)   kapitoly státního rozpočtu neuvedené v písmeni  a), pokud spadají pod výdaje věcně plánované k zajištění potřeb ozbrojených sil České republiky, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Organizace Severoatlantické smlouvy nebo jejích členských států v souladu s platnou definicí výdajů na obranu státu stanovenou v rámci obranného plánování Organizace Severoatlantické smlouvy.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - FINANCOVÁNÍ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1 - Financování obrany
§ 2 - Výdaje na obranu státu
§ 3 - Rozpočtování výdajů na obranu státu
§ 4 - Rozpočtová opatření
§ 5 - Strategický projekt armády
§ 6 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna rozpočtových pravidel
§ 7  
§ 8 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 9  
Zavřít
MENU