152/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. června 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. května 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
152

ZÁKON
ze dne 10. května 2023,
kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna stavebního zákona


Čl. I

        Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1, v § 274 písm. c) a v § 275 větě první se slovo „státní“ zrušuje.

        2.  V § 2 odst. 1 se slova „ , koordinovaným vyjádřením“ zrušují.

        3.  V § 2 odst. 2 se za slovo „při“ vkládají slova „schválení politiky územního rozvoje a“.

        4.  V § 2 odst. 3 se slova „ , koordinovanému vyjádření“ zrušují.

        5.  V § 3 odst. 1 a 2 se slova „ , koordinované vyjádření“ zrušují.

        6.  V § 5 se za odstavec  3 vkládá nový odstavec  4, který zní:

        „(4)  Stavbou hlavní souboru staveb se v tomto zákoně rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se v tomto zákoně rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.“.

Dosavadní odstavce  4 a 5 se označují jako odstavce  5 a 6.

        7.  V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo „energetiku,“ vkládají slova „včetně výroben a zdrojů energie, zařízení pro akumulaci energie, dobíjecích stanic a zásobníků plynu,“.

        8.  V § 12 písm. k) se za slovo „znehodnoceného“ vkládají slova „ , nebo zanedbaného“ a za slovo „vymezená“ se vkládají slova „územním rozvojovým plánem, zásadami územního rozvoje nebo“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna stavebního zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna horního zákona
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hornické činnosti
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna autorizačního zákona
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o obcích
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna školského zákona
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o vyvlastnění
Čl. XXVIII  
Čl. XXIX - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna stavebního zákona
Čl. XXX  
Čl. XXXI - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna liniového zákona
Čl. XXXII  
Čl. XXXIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST
Čl. XXXVI  
Zavřít
MENU