133/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. května 2023 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 11. května 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

133

VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2023,

kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance, se mění takto:

1

§ 3 odst. 2 se na konci písmene i) slovo a nahrazuje čárkou.

2

§ 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem a a doplňuje se písmeno k), které zní:

k

PAN (ČNB) 06-12 Měsíční výkaz o účetních údajích.

3

§ 3 odstavec 3 zní:

(3) Banka a pobočka zahraniční banky k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí předkládá výkaz PAN (ČNB) 22-04 Čtvrtletní výkaz o úvěrovém riziku nástrojů.

4

V příloze nadpis bodu VI zní:

PAN (ČNB) 06-12 Měsíční výkaz o účetních údajích

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.

MENU