132/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. května 2023 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 11. května 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

177/1995 Sb.;

Výchozí předpisy

266/1994 Sb. - podle § 66 odst. 1 a 3 k provedení § 5 odst. 5, § 7 odst. 1, § 20 odst. 4 a § 49o odst. 9;
Původní znění předpisu
Zavřít

132

VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2023,

kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona č. 426/2021 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 5 odst. 5, § 7 odst. 1, § 20 odst. 4 a § 49o odst. 9 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58/2013 Sb., vyhlášky č. 8/2015 Sb., vyhlášky č. 117/2017 Sb., vyhlášky č. 48/2018 Sb. a vyhlášky č. 269/2020 Sb., se mění takto:

1

V úvodní větě vyhlášky se slova § 5 odst. 3, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a § 20 odst. 3 nahrazují slovy § 5 odst. 5, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 1, § 20 odst. 4 a § 49o odst. 9.

2

§ 5 odst. 2 písmeno a) zní:

a

technická způsobilost určených technických zařízení doložená

1

průkazem způsobilosti určeného technického zařízení,

2

ES prohlášením o shodě nebo vhodnosti pro použití, jde-li o zařízení, které je prvkem interoperability, nebo

3

ES prohlášením o ověření, jde-li o zařízení, které je subsystémem,

3

§ 11 se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Na dráze budované pro rychlost vyšší než 200 km/h, nejde-li o úsek v tunelu, musí být zachován mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a přilehlou kolejí této dráhy volný prostor z důvodu ochrany staveb a pevných zařízení před aerodynamickým zatížením. Volný prostor nesmí sloužit ke skladování předmětů, které nejsou pevně spojeny se zemí, nestanoví-li provozovatel dráhy jinak.

4

§ 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Na dráze budované pro rychlost vyšší než 160 km/h není přípustné zřizovat přechod určený pro cestující nebo veřejnost.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

5

§ 16 odst. 7 větě první se číslo 4 nahrazuje číslem 5.

6

§ 19 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) V dopravně na dráze budované pro rychlost vyšší než 200 km/h musí být chráněna přímou boční ochranou zajištěnou výhradně odvratnou kolejí

a

hlavní a předjízdná staniční kolej od manipulační koleje a

b

hlavní kolej od předjízdné staniční koleje.

7

§ 23 odst. 1 písm. d) bod 3 zní:

3

jde-li o trať dráhy celostátní nebo regionální, evropským vlakovým zabezpečovacím systémem6), nebo

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6

Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů Řízení a zabezpečení železničního systému v Evropské unii, v platném znění.

8

§ 23 odst. 1 písm. d) bodě 4 se slova vlakovým zabezpečovacím systémem ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie nahrazují slovy evropským vlakovým zabezpečovacím systémem6).

9

§ 23 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Pro obsluhu zabezpečovacího zařízení na dráze budované pro rychlost vyšší než 200 km/h se zřizuje záložní pracoviště umístěné odlišně od hlavního pracoviště.

10

Za § 24 se vkládají nové § 24a a 24b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 znějí:

§ 24a

Při rekonstrukci nebo modernizaci stavby dráhy celostátní nebo regionální musí být zajištěno uspořádání elektrických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení umožňující provozování střídavé trakční soustavy o napětí 25 kV s kmitočtem 50 Hz.

§ 24b

Technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy celostátní budované pro rychlost vyšší než 200 km/h

(1) Dráha celostátní budovaná pro rychlost vyšší než 200 km/h se navrhuje s ohledem na zajištění její provozní spolehlivosti tak, aby

a

doba narušení provozování drážní dopravy, za jehož vznik odpovídá provozovatel dráhy, z důvodu poruch součástí dráhy8), nepřesáhla 1 minutu na 1 000 vlakových kilometrů na dané části dráhy za období platnosti jízdního řádu,

b

délka trvání každé jednotlivé poruchy součástí dráhy s narušením provozování drážní dopravy, za jejíž vznik odpovídá provozovatel dráhy8), nepřesahovala 200 minut a

c

počet narušení provozování drážní dopravy, za jejichž vznik odpovídá provozovatel dráhy8), nebyl vyšší než 15 na 100 km délky dráhy za období platnosti jízdního řádu.

(2) Dráha celostátní budovaná pro rychlost vyšší než 200 km/h musí být zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob, zvěře nebo pádu cizích předmětů na takovou dráhu.

8

§ 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.

11

§ 26 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

(5) Pr ohlíd k y, měření sta v ebnětechnick ého stavu a ověřování provozních parametrů staveb dráhy vybudované pro rychlost vyšší než 200 km/h se provádí v nočních hodinách mezi dvacátou třetí a pátou hodinou; v jiné době se údržba dráhy provádí pouze ve výjimečných případech a po nezbytně nutnou dobu.

(6) Na dráze budované pro rychlost vyšší než 200 km/h se pro zajištění provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti drážní dopravy zřizují automatizované diagnostické systémy a provádějí se pravidelné prohlídky a měření staveb ve lhůtách stanovených provozovatelem dráhy v technologických postupech tak, aby byla zajištěna provozní spolehlivost takové dráhy podle § 24b odst. 1 této vyhlášky.

(7) Naměřené hodnoty technického stavu a další skutečnosti zjištěné při pravidelných prohlídkách rozhodné pro zajištění provozuschopnosti dráhy, včetně výstupů z automatizovaných diagnostických systémů podle odstavce 6, musí být evidovány prostřednictvím digitálního záznamového systému ve lhůtách stanovených provozovatelem dráhy a uloženy po dobu nejméně 5 let.

12

§ 54 odst. 2 se číslo 70 nahrazuje číslem 80.

13

§ 72 odst. 4 se věta první nahrazuje větou Vozidla kyvadlové dráhy lanové musí být vybavena průvodcem ovladatelnými nebo dálkově ovládanými vnějšími světlomety a koncovým světlem červené barvy, přepínatelnými podle směru jízdy..

14

§ 83 odstavec 7 zní:

(7) Vozidla kabinové lanové dráhy musí být vybavena zabezpečenými tlačítky pro nouzové zastavení chodu lanové dráhy.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr:

Mgr. Kupka v. r.

MENU