128/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 066 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. května 2023 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 9. května 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

218/2019 Sb.;

Výchozí předpisy

219/2003 Sb. - podle § 30 odst. 3;

Předpisy EU

(EU) 2022/1647;
Původní znění předpisu
Zavřít

128

VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2023,

kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb., vyhlášky č. 447/2021 Sb. a vyhlášky č. 387/2022 Sb., se mění takto:

1

V poznámce pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1647 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1648 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci..

2

§ 4 odst. 1 písm. a) se text 2.1 nahrazuje textem 2.1a).

3

§ 4 odst. 3 písm. a) se text 2.1 nahrazuje textem 2.1a).

4

§ 4 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

(4) Pokud jde o uniformitu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 2.1b) přílohy č. 2 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 2.1b) přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(5) Pokud jde o užitnou hodnotu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 2.3c) přílohy č. 2 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 2.3c) přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(6) Ústav podává ostatním členským státům a Evropské komisi do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 zprávu o počtu žádostí o registraci odrůd vhodných pro ekologickou produkci a o výsledcích zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti a užitné hodnoty týkajících se odrůd vhodných pro ekologickou produkci. Zpráva podle věty první se podává za kalendářní rok.

5

§ 5 odst. 1 písm. a) se text 3.1 nahrazuje textem 3.1a).

6

§ 5 odst. 3 písm. a) se text 3.1 nahrazuje textem 3.1a).

7

§ 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Pokud jde o uniformitu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 3.1b) přílohy č. 3 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 3.1b) přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(5) Ústav podává ostatním členským státům a Evropské komisi do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 zprávu o počtu žádostí o registraci odrůd vhodných pro ekologickou produkci a o výsledcích zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti týkajících se odrůd vhodných pro ekologickou produkci. Zpráva podle věty první se podává za kalendářní rok.

8

V příloze č. 2 se slova Tabulka č. 2.1 nahrazují slovy Tabulka č. 2.1a).

9

V příloze č. 2 se za tabulku č. 2.1a) vkládá tabulka č. 2.1b), která zní:

Tabulka č. 2.1b)

Zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti (OUS) ekologických odrůd druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci

Část 1
Seznam druhů, na něž odkazuje § 4 odst. 4
Ječmen
Kukuřice
Žito
Pšenice
Část 2
Zvláštní ustanovení týkající se zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti ekologických odrůd druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci
1. Obecné pravidlo
Na ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci se vztahují tato ustanovení:
1.1. Pokud jde o odlišnost a stálost, musí být dodrženy a popsány všechny znaky v protokolech a obecných zásadách uvedených v tabulkách č. 2.1a) a 2.2.
1.2. Pokud jde o uniformitu, musí být dodrženy a popsány všechny znaky v protokolech a obecných zásadách uvedených v tabulkách č. 2.1a) a 2.2 a na znaky uvedené v bodě 2 se vztahují tato ustanovení:
a) uvedené znaky mohou být posuzovány méně přísným způsobem;
b) pokud je v bodě 2 pro uvedené znaky stanovena odchylka od příslušného technického protokolu, míra uniformity v rámci odrůdy musí být podobná míře uniformity srovnatelných obecně známých odrůd v Unii pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).
2. Odchylka od technických protokolů
2.1. Ječmen
U odrůd patřících k druhu ječmen (Hordeum vulgare L.) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) CPVO/TP-019/5 mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu:
CPVO č. 5 — Praporcovitý list: antokyanové zbarvení oušek
CPVO č. 8 — Praporcovitý list: ojínění pochvy
CPVO č. 9 — Osiny: antokyanové zbarvení špiček
CPVO č. 10 — Klas: ojínění
CPVO č. 12 — Zrno: antokyanové zbarvení nervů pluchy
CPVO č. 16 — Sterilní klásek: postavení
CPVO č. 17 — Klas: tvar
CPVO č. 20 — Osina: délka
CPVO č. 21 — Klasové vřeteno: délka prvního článku
CPVO č. 22 — Klasové vřeteno: zakřivení prvního článku
CPVO č. 23 — Střední klásek: délka plevy a její osiny v poměru k zrnu
CPVO č. 25 — Zrno: zoubkatost vnitřních hřbetních nervů pluchy
2.2. Kukuřice
U odrůd patřících k druhu kukuřice (Zea mays L.) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/002/3 mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu:
CPVO č. 1 — První list: antokyanové zbarvení pochvy
CPVO č. 2 — První list: tvar špičky čepele
CPVO č. 8 — Lata: antokyanové zbarvení plev bez báze
CPVO č. 9 — Lata: antokyanové zbarvení prašníků
CPVO č. 10 — Lata: úhel mezi hlavní osou a postranními větvemi
CPVO č. 11 — Lata: postavení postranních větví
CPVO č. 15 — Stonek: antokyanové zbarvení podpůrných kořenů
CPVO č. 16 — Lata: hustota klásků
CPVO č. 17 — List: antokyanové zbarvení pochvy
CPVO č. 18 — Stonek: antokyanové zbarvení internodií
CPVO č. 19 — Lata: délka hlavní osy nad nejnižší postranní větví
CPVO č. 20 — Lata: délka hlavní osy nad horní postranní větví
CPVO č. 21 — Lata: délka postranních větví
2.3. Žito
U odrůd patřících k druhu žito (Secale cereale L.) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/058/1 mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu:
CPVO č. 3 — Koleoptile: antokyanové zbarvení
CPVO č. 4 — Koleoptile: délka
CPVO č. 5 — První list: délka pochvy
CPVO č. 6 — První list: délka čepele
CPVO č. 8 — Praporcovitý list: ojínění pochvy
CPVO č. 10 — List pod praporcovitým listem: délka čepele
CPVO č. 11 — List pod praporcovitým listem: šířka čepele
CPVO č. 12 — Klas: ojínění
CPVO č. 13 — Stéblo: chloupkatost pod klasem
2.4. Pšenice
U odrůd patřících k druhu pšenice (Triticum aestivum L. subsp. aestivum) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/003/5 mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu:
CPVO č. 3 — Koleoptile: antokyanové zbarvení
CPVO č. 6 — Praporcovitý list: antokyanové zbarvení oušek
CPVO č. 8 — Praporcovitý list: ojínění listové pochvy
CPVO č. 9 — Praporcovitý list: ojínění čepele
CPVO č. 10 — Klas: ojínění
CPVO č. 11 — Stéblo: ojínění prvního internodia pod klasem
CPVO č. 20 — Klas: tvar v profilu
CPVO č. 21 — Vrcholový článek klasového vřetene: oblast vnější chloupkatosti
CPVO č. 22 — Pleva: šířka ramene
CPVO č. 23 — Pleva: tvar ramene
CPVO č. 24 — Pleva: délka zubu
CPVO č. 25 — Pleva: tvar zubu
CPVO č. 26 — Pleva: oblast vnitřní chloupkatosti“.
10

V příloze č. 2 se za tabulku č. 2.3b) doplňuje tabulka č. 2.3c), která zní:

Tabulka č. 2.3c)

Zkoušky užitné hodnoty ekologických odrůd vhodných pro ekologickou produkci

Část 1
Seznam druhů, na něž odkazuje § 4 odst. 5 
Ječmen
Kukuřice
Žito
Pšenice
Část 2 
Podmínky, které musí být splněny – užitná hodnota ekologických odrůd vhodných pro ekologickou produkci
1. Zkoušení užitné hodnoty musí být prováděno za ekologických podmínek v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2018/848, a zejména s obecnými zásadami podle čl. 5 písm. d), e), f) a g) a s pravidly rostlinné výroby podle čl. 12 tohoto nařízení EU.
2. Při zkoušení odrůd a hodnocení výsledků zkoušek musí být zohledněny zvláštní potřeby a cíle ekologického zemědělství. Musí být zkoušena odolnost nebo tolerance vůči chorobám a přizpůsobení se různým místním půdním a klimatickým podmínkám.
3. Nejsou-li příslušné orgány schopny zajistit zkoušení za ekologických podmínek nebo zkoušení určitých vlastností, včetně náchylnosti k chorobám, může být zkoušení provedeno podle jednoho z těchto bodů:
a) pod dohledem příslušného orgánu v prostorách ekologických šlechtitelů nebo v ekologických hospodářstvích;
b) za podmínek s nízkými vstupy a s minimálním ošetřením;
c) v jiném členském státě, pokud byly mezi členskými státy uzavřeny dvoustranné dohody s cílem dosáhnout zkoušení za ekologických podmínek.
Odrůda vykazuje uspokojivou užitnou hodnotu, pokud při srovnání s jinými ekologickými odrůdami vhodnými pro ekologickou produkci zapsanými do katalogu daného členského státu její celkové vlastnosti nabízejí, alespoň pokud jde o produkci v určitém regionu, jednoznačné zlepšení buď pro pěstování, nebo pro využití výpěstků nebo produktů z nich získaných. Pro účely zkoušení užitné hodnoty se za obzvláště hodnotné považují vynikající vlastnosti pro zemědělskou produkci, pokud jde o zemědělské postupy a produkci potravin nebo krmiv, které představují výhody pro ekologické zemědělství.
4. Příslušný orgán stanoví různé zkušební podmínky, které jsou přizpůsobeny zvláštním potřebám ekologického zemědělství, a na žádost žadatele provede v rozsahu své kapacity zkoušky zvláštních znaků a vlastností, pokud jsou k dispozici reprodukovatelné metody.
11

V příloze č. 3 se slova Tabulka č. 3.1 nahrazují slovy Tabulka č. 3.1a).

12

V příloze č. 3 se za tabulku č. 3.1a) vkládá tabulka č. 3.1b), která zní:

Tabulka č. 3.1b)

Zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti (OUS) ekologických odrůd druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci

Část 1
Seznam druhů, na něž odkazuje § 5 odst. 4
Mrkev
Kedluben
Část 2
Zvláštní ustanovení týkající se zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti ekologických odrůd druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci
1. Obecné pravidlo
Na ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci se vztahují tato ustanovení:
1.1 Pokud jde o odlišnost a stálost, musí být dodrženy a popsány všechny znaky v protokolech a obecných zásadách uvedených v tabulkách č. 3.1a) a 3.2. 1.2 Pokud jde o uniformitu, musí být dodrženy a popsány všechny znaky v protokolech a obecných zásadách uvedených v tabulkách č. 3.1a) a 3.2 a na znaky uvedené v bodě 2 se vztahují tato ustanovení:
a) u vedené znaky mohou být posuzovány méně přísným způsobem;
b) pokud je v uvedeném bodě 2 pro uvedené znaky stanovena odchylka od příslušného technického protokolu, míra uniformity v rámci odrůdy musí být podobná míře uniformity srovnatelných obecně známých odrůd v Unii pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).
2. Odchylka od technických protokolů
2.1. Mrkev
U odrůd patřících k druhu mrkev (Daucus carota L.) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/049/3 mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu:
CPVO č. 4 — List: členitost
CPVO č. 5  — List: intenzita zelené barvy
CPVO č. 19  — Kořen: podíl dřeně v poměru k celkovému průměru
CPVO č. 20  — Kořen: barva dřeně (srdéčka)
CPVO č. 21  — Vyjma odrůd s bílou barvou dřeně; Kořen: intenzita barvy dřeně
CPVO č. 28  — Kořen: doba vybarvení špičky
CPVO č. 29  — Rostlina: výška kvetoucí rostliny (první otevřený okolík)
2.2. Kedluben
U odrůd patřících k druhu kedluben (Brassica oleracea L.) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/065/1 Rev. mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu v příslušném technickém protokolu CPVO:
CPVO č. 2 — Klíční rostlina: intenzita zeleného zbarvení děložních lístků
CPVO č. 6 — Řapík: postavení
CPVO č. 8 — Listová čepel: délka
CPVO č. 9 — Listová čepel: šířka
CPVO č. 10 — Listová čepel: tvar vrcholu
CPVO č. 11 — Listová čepel: dělení ke střednímu žebru (na dolní části listu)
CPVO č. 12 — Listová čepel: počet zářezů na okraji (na horní části listu)
CPVO č. 13 — Listová čepel: hloubka zářezů na okraji (na horní části listu)
CPVO č. 14  — Listová čepel: profil svrchní strany
CPVO č. 19  — Bulva: počet vnitřních listů

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.

MENU