125/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. května 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

125

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2023,

kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Čl. I

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 73/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 206/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1

§ 1 se slova Evropských společenství1) nahrazují slovy Evropské unie1).

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele.

2

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3

§ 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

(1) Zákon se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, proti kterému nelze vést insolvenční řízení2).

2

§ 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 2 odst. 2 se slova , který je právnickou osobou, má sídlo nebo zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, má místo podnikání nahrazují slovy je usídlen.

5

§ 2 odst. 3 se slova jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu nahrazují slovy členem jeho statutárního orgánu nebo osobou, která má rozhodující vliv na činnost zaměstnavatele, a slovo poloviční se nahrazuje textem 25%.

6

§ 2 odst. 4 se slova zaměstnavatele podle odstavce 1 písm. a) zrušují.

7

§ 2 se odstavec 5 zrušuje.

8

§ 3 písmena a) až c) včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí:

a

se zaměstnancem rozumí fyzická osoba, která je nebo byla u zaměstnavatele v pracovním poměru nebo se kterou sjednal zaměstnavatel dohodu o provedení práce, pokud tato dohoda zakládá podle zákona upravujícího nemocenské pojištění účast na nemocenském pojištění, anebo dohodu o pracovní činnosti, na jejichž základě jí vznikly v rozhodném období mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem,

b

se mzdovými nároky rozumějí mzda nebo plat, jejich náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zákonem upravujícím nemocenské pojištění nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti,

c

je zaměstnavatel v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, anebo dnem následujícím po dni, kdy bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení příslušným soudem v České republice, nebo u nadnárodního zaměstnavatele také dnem, od kterého je považován za platebně neschopného v jiném členském státě Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5a),

5a

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení.

9

Poznámky pod čarou č. 3 až 5 a 20 se zrušují.

10

Na konci textu § 3 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 znějí:

e

se splatným mzdovým nárokem rozumí mzdový nárok, který nebyl uspokojen v termínu výplaty podle zákoníku práce20),

f

se rozhodným obdobím rozumí kalendářní měsíc,

1

ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení,

2

ve kterém bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení21), nebo

3

od kterého je nadnárodní zaměstnavatel považován za platebně neschopného v jiném členském státě Evropské unie,

jakož i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci.

11

§ 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Vláda může z důvodů zvláštního zřetele hodných prodloužit délku rozhodného období podle odstavce 1 písm. f).

12

§ 4 odst. 2 písm. a) se slova který je právnickou osobou nahrazují slovem nebo.

13

§ 4 odst. 2 písmeno b) zní:

b

nadnárodní zaměstnavatel, který nemá sídlo v České republice, umístěn obchodní závod nebo odštěpný závod.

14

§ 4 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

15

§ 4 odst. 4 se slovo vyvěsí nahrazuje slovem zveřejní, slova na své úřední desce se nahrazují slovy způsobem umožňující dálkový přístup a věta druhá se zrušuje.

16

§ 4 odstavec 5 zní:

(5) Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 dnů následujících ode dne, kdy bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo oznámeno zahájení insolvenčního řízení, nebo u nadnárodního zaměstnavatele ode dne zveřejnění rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení u příslušného orgánu v jiném členském státě Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5a), jsou-li splněny další podmínky stanovené tímto zákonem. Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lhůta končí dnem zániku moratoria nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. Není-li nárok na uspokojení mzdových požadavků uplatněn v této lhůtě, zaniká. Právo zaměstnance na uplatnění těchto mzdových nároků u soudu tím však není dotčeno.

17

§ 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Vláda může z důvodů zvláštního zřetele hodných lhůtu podle odstavce 5 prodloužit.

18

§ 5 odst. 1 se slova následujícího po měsíci zrušují.

19

§ 5 odst. 2 se slova den podání insolvenčního návrhu nahrazují slovy den oznámení o zahájení insolvenčního řízení.

20

§ 7 odst. 1 se slova prokázat krajské pobočce Úřadu práce, zda provedl v rozhodném období u zaměstnance srážky a odvody podle zvláštních právních předpisů.9) nahrazují slovy krajské pobočce Úřadu práce prokázat, zda provedl v rozhodném období u zaměstnance srážky a odvody podle zvláštních právních předpisů9).

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9

Občanský soudní řád.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

21

§ 7 odstavec 2 zní:

(2) Povinnost podle odstavce 1 má osoba s dispozičním oprávněním podle insolvenčního zákona (dále jen osoba s dispozičním oprávněním).

22

§ 8 odst. 1 a 2, § 9 odst. 1 a 2 a v § 13 se slova zaměstnavatelem nebo správcem nahrazují slovy osobou s dispozičním oprávněním.

23

§ 8 odst. 1 a 2 se za číslo 10 vkládá slovo pracovních.

24

§ 8a odst. 1 se slova zaměstnavatel nebo správce potvrdil nahrazují slovy osoba s dispozičním oprávněním potvrdila.

25

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

26

§ 9 odst. 1 a 4 se slova dni podání insolvenčního návrhu nahrazují slovy dni oznámení o zahájení insolvenčního řízení.

27

§ 9 odst. 3 a 4 se slova zaměstnavatel nebo správce nesplnil nahrazují slovy osoba s dispozičním oprávněním nesplnila.

28

§ 9 odst. 5 větě druhé se za slova práce mzdový nárok vkládá slovo nejvýše.

29

Poznámka pod čarou č. 11a zní:

30

§ 9 odst. 7 se číslo 7 nahrazuje číslem 10 a slova , kdy je mu doručeno se nahrazují slovy nabytí právní moci.

31

§ 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta Z přiznaného mzdového nároku, který odpovídá odstupnému, odečte Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce kompenzaci podle § 44b zákona o zaměstnanosti, pokud byla zaměstnanci přiznána..

32

§ 10 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou Při postupu podle § 8a9 má Úřad práce České republiky postavení plátce daně..

33

§ 10 se odstavec 4 zrušuje.

34

§ 11 odst. 1 se slova nebo správci zrušují.

35

§ 11 odst. 3 větě druhé se slova pohledávky jednotlivých zaměstnanců nahrazují slovy tyto pohledávky.

36

§ 13 zní:

§ 13

(1) Osoba s dispozičním oprávněním, která vykázala dlužné mzdové nároky podle § 7, je povinna uhradit Úřadu práce České republiky vyplacené a odvedené peněžní prostředky, jestliže byly zaměstnanci přiznány a poskytnuty na základě nesprávného vykázání dlužných mzdových nároků osobou s dispozičním oprávněním, nebo jestliže byly poskytnuty z tohoto důvodu v částce vyšší, než zaměstnanci náležely. Tyto částky je povinna uhradit do 3 týdnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděla.

(2) Pokud osoba s dispozičním oprávněním neprávem vyplacené a odvedené peněžní prostředky podle odstavce 1 nevrátí, vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí o povinnosti je vrátit.

(3) Nárok na vrácení peněžních prostředků podle odstavce 1 zaniká uplynutím 5 let ode dne, kdy byly vyplaceny.

37

§ 14 zní:

§ 14

(1) Zaměstnanec je povinen bez zbytečného odkladu vrátit Úřadu práce České republiky vyplacené mzdové nároky nebo jejich část, pokud věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky poskytnuté neprávem nebo o částky omylem vyplacené.

(2) Pokud zaměstnanec nevrátí vyplacené mzdové nároky nebo jejich část podle odstavce 1, vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.

(3) Nárok na vrácení peněžních prostředků podle odstavce 1 zaniká uplynutím 5 let ode dne, kdy byly vyplaceny.

38

§ 14a odst. 2 se za slova Úřadu práce vkládají slova a Ministerstvu práce a sociálních věcí.

39

§ 15 zní:

§ 15

Úřad práce České republiky neposkytuje plnění podle tohoto zákona mimo území České republiky.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení ve věci žádosti o přiznání dlužných mzdových nároků zahájená na základě žádosti zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele, jehož platební neschopnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se řídí zákonem č. 118/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část druhá

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. III

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 210/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 365/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 161/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb. a zákona č. 216/2022 Sb., se mění takto:

1

§ 58a se včetně poznámek pod čarou č. 8487 zrušuje.

2

§ 60 odst. 2 se slova podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3 nahrazují slovy podle § 63 odst. 2 písm. a) až e), § 63 odst. 3 nebo 4.

3

§ 63 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

4

§ 63 odst. 5 se slova odstavci 2 písm. a) až f) nahrazují slovy odstavci 2 písm. a) až e).

5

§ 139 odst. 1 se na konci písmene g) doplňuje slovo nebo a písmeno h) se zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

6

§ 139 odst. 3 písm. e) se slova nebo i) nahrazují slovy nebo h).

7

§ 139 odst. 3 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

8

§ 140 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje slovo nebo a písmeno f) se zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

9

§ 140 odst. 4 písm. f) se slova nebo g) nahrazují slovy nebo f).

10

§ 140 odst. 4 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

11

§ 142 se slova až e) nahrazují slovy až d).

Část třetí

Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Pekarová Adamová v. r.

Pavel v. r.

Fiala v. r.

MENU