125/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. května 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
125

ZÁKON
ze dne 19. dubna 2023,
kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele


Čl. I

        Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 73/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 206/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele.“.

        2.  Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

        3.  V § 2 odstavec  1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

        „(1)  Zákon se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, proti kterému nelze vést insolvenční řízení2).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU