87/2023 Sb.Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. dubna 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. března 2023 Nabývá účinnosti: 6. dubna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
87

ZÁKON
ze dne 7. března 2023
o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
DOZOR NAD TRHEM S VÝROBKY


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující dozor nad trhem a soulad výrobků s předpisy1) (dále jen „nařízení o dozoru nad trhem“)

a)   určuje ústřední styčný úřad,

b)   stanoví některá oprávnění a povinnosti správních orgánů příslušných k výkonu dozoru nad trhem s výrobky (dále jen „orgán dozoru“),

c)   upravuje spolupráci ústředního styčného úřadu, orgánů dozoru a orgánů Celní správy České republiky a

d)   upravuje některá práva a povinnosti hospodářských subjektů.


§ 2

Působnost zákona

        (1)  Tento zákon se použije při uplatňování nařízení o dozoru nad trhem a při výkonu dozoru nad trhem s výrobky, na které se vztahují předpisy Evropské unie uvedené v příloze I nařízení o dozoru nad trhem.

        (2)  Pokud předpisy Evropské unie uvedené v příloze I nařízení o dozoru nad trhem obsahují zvláštní ustanovení, která konkrétněji upravují jednotlivé aspekty dozoru nad trhem s výrobky, použijí se při výkonu dozoru tyto předpisy Evropské unie nebo právní předpisy, které je provádějí.


§ 3

Ústřední styčný úřad

        (1)  Ústředním styčným úřadem podle čl. 10 odst. 3 nařízení o dozoru nad trhem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DOZOR NAD TRHEM S VÝROBKY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
§ 3 - Ústřední styčný úřad
§ 4 - Orgány dozoru
§ 5 - Oprávnění a povinnosti orgánů dozoru
§ 6 - Opatření k nápravě ukládaná orgány dozoru
§ 7  
§ 8 - Používání informačního a komunikačního systému
§ 9 - Oznamovací povinnost
§ 10 - Orgány Celní správy České republiky
§ 11 - Přestupky
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hnojivech
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hospodaření energií
§ 14  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
§ 15  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o obalech
§ 16  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pyrotechnice
§ 17  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
§ 18  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 19  
Příloha - Seznam orgánů dozoru příslušných k postupu podle nařízení o dozoru nad trhem a podle tohoto zákona s uvedením předpisů Evropské unie uvedených v příloze I nařízení o dozoru nad trhem a právních předpisů stanovujících jejich příslušnost k výkonu dozoru nad trhem s výrobky uvedenými v těchto předpisech Evropské unie
Zavřít
MENU