73/2023 Sb.Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

Částka: 043 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. března 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. března 2023 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
73

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. března 2023
o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie“)1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice stanovuje

a)   povinné požadavky na hospodaření (dále jen „požadavek“) vymezené předpisem Evropské unie2), standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (dále jen „standard“), jejich podmínky pro oblasti pravidel podmíněnosti3) a důsledky jejich porušení pro poskytování dotací podle předpisu Evropské unie4) (dále jen „dotace“) a

b)   minimální požadavky, které se týkají používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen „minimální požadavek“), a důsledky jejich porušení pro poskytování dotací podle předpisu Evropské unie5).


§ 2

Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   hlavní plodinou plodina různých rodů rostlin podle definice botanického systému klasifikace plodin nebo kultura kteréhokoliv druhu brukvovitých, lilkovitých nebo tykvovitých, která je na ploše dílu půdního bloku evidovaná v evidenci půdy, pěstovaná v příslušném roce podání jednotné žádosti ve vegetačním období od 1. června do 31. srpna, která je určená ke sklizni a kterou žadatel uvede v jednotné žádosti; přičemž pokud se druhy plodin obsažené v různých směsích od sebe navzájem liší, jsou tyto různé směsi samostatnou jedinou plodinou,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Požadavky
§ 4 - Standardy
§ 5 - Standard zachování trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních porostů k zemědělské ploše
§ 6 - Standard zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím rostlin
§ 7 - Standard zřízení ochranných pásů u útvarů povrchových vod
§ 8 - Standard obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu
§ 9 - Standard minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích
§ 10 - Standard střídání plodin na orné půdě
§ 11 - Standard omezení plochy jedné plodiny
§ 12 - Standard minimální podíl výměry zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy
§ 13 - Standard zachování krajinných prvků
§ 14 - Standard zákaz ořezu dřevin v období hnízdění a odchovu mláďat
§ 15 - Standard zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sítě Natura 2000
§ 16 - Minimální požadavky
§ 17 - Hodnocení porušení
§ 18 - Stanovení míry snížení dotace při zjištění porušení požadavku nebo podmínky standardu nebo neposkytnutí dotace
§ 19 - Stanovení míry snížení dotace v případě porušení minimálních požadavků
§ 20 - Neuplatnění snížení dotace
§ 21 - Postupy pro rok 2023
§ 22 - Účinnost
Příloha č. 1 - Půdoochranné technologie podle § 8 odst. 1 písm. b)
Příloha č. 2 - Druhy plodin podle § 8 odst. 3 písm. a)
Příloha č. 3 - Půdoochranné technologie podle § 8 odst. 1 písm. c)
Příloha č. 4 - Druhy plodin podle § 8 odst. 3 písm. b)
Příloha č. 5 - Druhy plodin vázajících dusík pro výjimku podle § 10 odst. 5 písm. a), § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a), §11 odst. 4 písm. b) a § 12 odst. 10 písm. a) a plnění podmínek standardu podle § 12 odst. 4 až 7 a 9
Příloha č. 6 - Seznam požadavků podle § 3
Příloha č. 7 - Seznam standardů podle § 4
Příloha č. 8 - Druhy plodin pro výjimku podle § 10 odst. 5 písm. b) a podle § 12 odst. 10 písm. b)
Příloha č. 9 - Druhy plodin podle § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a podle § 12 odst. 4 až 7
Příloha č. 10 - Váhové koeficienty pro neprodukční plochy podle § 12 odst. 2
Příloha č. 11 - Druhy meziplodin podle § 12 odst. 8 písm. a)
Příloha č. 12 - Druhy plodin pro podsev podle § 12 odst. 8 písm. a)
Příloha č. 13 - Hodnocení porušení požadavků podle § 3
Příloha č. 14 - Hodnocení porušení podmínek standardů podle § 5 až 15
Příloha č. 15 - Hodnocení porušení minimálních požadavků podle § 16
Zavřít
MENU