70/2023 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. března 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. března 2023 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

252/1997 Sb. - podle § 2c odst. 5; 256/2000 Sb. - podle § 1 odst. 3;

Předpisy EU

(ES) č. 1099/2009; (EU) 2021/2115; (EU) 2021/2116; (EU) 2022/1173;
Původní znění předpisu
Zavřít

70

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření dobré životní podmínky zvířat.

§ 2

Opatření dobré životní podmínky zvířat

(1) Opatření dobré životní podmínky zvířat je tvořeno těmito podopatřeními:

a

zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku,

b

zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic,

c

zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy,

d

zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasničky,

e

zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice a

f

zvětšení plochy pro odstavená selata.

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a

dojnicí samice skotu chovaná v systému chovu s tržní produkcí mléka, u které je v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat2) (dále jen ústřední evidence) zaznamenán alespoň 1 porod,

b

suchostojnou krávou dojnice, která se nachází v období maximálně 60 dnů před ukončením březosti,

c

teletem dojeného skotu samice nebo samec skotu ve věku do 60 dnů po jejich narození dojnici,

d

prasničkou dospělá samice prasete od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti,

e

prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl alespoň 1 porod,

f

odstaveným seletem sele v období do 40 dnů ode dne odstavu a

g

dobou plnění podmínek období plnění podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat, které trvá od 1. března příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.

§ 3

Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace může být fyzická nebo právnická osoba, která

a

ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace (dále jen žádost) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic evidovaných v ústřední evidenci v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c); přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, nebo

b

ke dni podání žádosti chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední evidenci v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d) až f); přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Žadatel o poskytnutí dotace podle odstavce 1 (dále jen žadatel) chová evidovaná hospodářská zvířata2) (dále jen hospodářská zvířata), která jsou předmětem dotace, na hospodářství evidovaném v ústřední evidenci po celou dobu plnění podmínek na žadatele a uvedeném v žádosti (dále jen hospodářství).

(3) Hospodářství v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. b) až f), nesmí být v době plnění podmínek zařazeno v systému ekologického zemědělství3).

(4) Žadatel může požádat o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c), pokud chová po celou dobu plnění podmínek dojnice na hospodářstvích ve stájích s technologií volného ustájení.

§ 4

Žádost

(1) Žádost žadatel může podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen Fond) do 15. května příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti.

(2) Žádost obsahuje

a

obecné náležitosti stanovené zákonem o zemědělství,

b

náležitosti podle § 813 vztahující se k jednotlivým podopatřením, na které žadatel žádá,

c

prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, a

d

požadavek na zajištění osvědčení u vybraných parametrů podle § 6.

§ 5

Podmínky poskytnutí dotace

(1) Fond poskytne dotaci na opatření dobré životní podmínky zvířat v plné výši, jestliže žadatel po celou dobu plnění podmínek

a

dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům a

b

na hospodářství chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem4) a dodržuje požadavky pro chov hospodářských zvířat podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Fond poskytne dotaci na opatření dobré životní podmínky zvířat v plné výši, jestliže žadatel po celé období pro stanovení velkých dobytčích jednotek hospodářských zvířat, která jsou předmětem dotace, a které trvá od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku (dále jen retenční období),

a

splňuje podmínky stanovené tímto nařízením pro jednotlivá podopatření,

b

vede průběžně, nejpozději následující den po provedeném úkonu, evidence podle § 8 odst. 2 písm. d), § 10 odst. 3 písm. c), § 10 odst. 4 písm. c), § 11 odst. 2 písm. d), § 12 odst. 2 písm. d) nebo § 13 odst. 2 písm. d) a uchovává tyto evidence pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace,

c

chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c).

(3) Za způsobilou dojnici se pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) považuje dojnice, u níž je v ústřední evidenci evidováno hlášení o události

a

zmetání po 7 měsících březosti, narození mrtvého telete nebo změny systému chovu z hlediska tržní produkce mléka do 30 dnů ode dne události, nebo

b

narození telete ve lhůtě podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, případně oprava tohoto hlášení.

(4) Není-li hlášení o události evidováno ve lhůtě podle odstavce 3, za způsobilou dojnici se pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) považuje dojnice dnem evidování hlášení o události v ústřední evidenci nebo pokud byl kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující její způsobilost.

(5) Za způsobilou dojnici pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. c) se považuje suchostojná kráva, která má přístup do výběhu na hospodářství podle § 10 odst. 1 písm. a).

(6) Za způsobilé tele dojeného skotu se pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) považuje tele, u nějž je v ústřední evidenci evidováno hlášení o události jeho narození ve lhůtě podle vyhlášky č. 136/2004 Sb. nebo oprava tohoto hlášení.

(7) Za způsobilou dojnici nebo způsobilé tele dojeného skotu pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) se považuje také dojnice nebo tele dojeného skotu, které se účastní svodu podle veterinárního zákona, který trvá nejdéle 10 dnů.

(8) Fond poskytne dotaci v plné výši, nebude-li zjištěno u žadatele nedodržení podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat stanovených v tomto nařízení.

§ 6

Osvědčení parametrů

(1) Žadatel může podat Fondu na jím vydaném formuláři žádost o zajištění osvědčení u vybraných parametrů (dále jen osvědčení) na hospodářstvích, a to u podopatření

a

podle § 2 odst. 1 písm. a) až c) volné ustájení dojnic,

b

podle § 2 odst. 1 písm. b) celkové rozměry v m2 plochy lehacích prostor podle jednotlivých způsobů ustájení5) a počet lehacích prostor,

c

podle § 2 odst. 1 písm. c) neomezený přístup do výběhu včetně rozměru výběhu a

d

podle § 2 odst. 1 písm. f) rozměry v m2 plochy lehacích prostor a počet lehacích prostor.

(2) Osvědčení je platné v průběhu doby plnění podmínek pro příslušný rok, ve kterém byla žádost podána, a je platné i v následujících letech, nedošlo-li u žadatele ke změnám způsobu ustájení5) nebo změně rozměrů nebo umístění výběhu pro suchostojné krávy.

(3) V případě, že žadateli již bylo zajištěno osvědčení v předchozích letech podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., požádá podle odstavce 1 o vyhotovení nového osvědčení pro aktuální rok, ve kterém byla žádost podána, pouze v případě, že

a

došlo ke změně rozměrů trvalého objektu podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen trvalý objekt) nebo způsobu ustájení5),

b

došlo ke změně rozměrů nebo umístění výběhu pro suchostojné krávy, nebo

c

žádá na jiné hospodářství nebo trvalý objekt a tyto nebyly zahrnuty v osvědčení z předchozích kalendářních let.

(4) V případě změny rozměrů trvalého objektu nebo způsobu ustájení v rámci daného podopatření nebo změny rozměrů nebo umístění výběhu u trvalého objektu pro suchostojné krávy v průběhu doby plnění podmínek je žadatel povinen ohlásit Fondu na jím vydaném formuláři tuto změnu, a to nejméně 30 dnů před provedením změny.

(5) V případě, že žadatel nepodá žádost podle odstavce 1 nebo neumožní Fondu osvědčit parametry v rámci daného podopatření, Fond žádost pro dané podopatření zamítne.

§ 7

Hlášení stavu prasat

(1) Žadatel v případě podání žádosti na podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d), e) nebo f) zasílá elektronicky po celé retenční období do databáze ústřední evidence měsíční hlášení o denních stavech prasat (dále jen hlášení) samostatně za každé hospodářství v těchto kategoriích:

a

prasnice,

b

prasničky, z toho u prasniček zapuštěných v daném měsíci s uvedením označení prasniček podle § 11 odst. 2 písm. b), data jejich narození a data prvního zapuštění a

c

odstavená selata.

(2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději dvacátý den následujícího měsíce po měsíci, za který je hlášení zasíláno, s výjimkou kalendářního měsíce února, kdy hlášení podává nejpozději do 10. března.

(3) Změny v hlášeních podle odstavce 1 lze provádět nejpozději do 10 dnů po ukončení doby plnění podmínek.

§ 8

Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku

(1) Součástí žádosti na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu je

a

seznam registračních čísel hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu plnění podmínek,

b

seznam čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov dojnic a telat dojeného skotu po celou dobu plnění podmínek a které přísluší k hospodářství podle písmene a), a

c

uvedení jedné vybrané metody regulace nežádoucího hmyzu podle odstavce 2 písm. a) pro každý objekt uvedený v písmenu b).

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu, jestliže žadatel na hospodářství plní v souladu s § 5 následující podmínky:

a

provádí v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku v objektech uvedených v odstavci 1 písm. b) dezinsekci vybranou metodou podle odstavce 3,

b

uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů po dobu 1 roku od jejich užití nebo zajistí jejich odstranění pověřenou osobou podle zákona o odpadech; v případě odstranění obalů touto pověřenou osobou předloží žadatel potvrzení s těmito náležitostmi:

1

jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2

registrační číslo hospodářství,

3

číslo trvalého objektu,

4

kódové označení obalu nebo odpadu,

5

množství obalů a jejich obsah,

6

název dezinsekčního přípravku, který obal obsahoval, a

7

identifikace pověřené osoby k odstranění obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČO,

c

vede daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů, nebo o odstranění jejich obalů, nebo daňové, účetní nebo jiné doklady o jejich aplikaci formou služeb, ze kterých je patrno, na kterém hospodářství byly aplikovány,

d

vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu, která obsahuje

1

jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2

registrační číslo hospodářství,

3

číslo trvalého objektu a

4

použitý chemický přípravek nebo biologický materiál, pořadové číslo aplikace, datum aplikace, množství chemického přípravku nebo biologického materiálu a datum zápisu,

e

v trvalých objektech uvedených v odstavci 1 písm. b), kde chová dojnice, nastýlá slámou nebo separátem, s alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby zabezpečil výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5; to neplatí, pokud se jedná o porodny, které jsou stavebně odděleny.

(3) Pro plnění podmínky podle odstavce 2 písm. a) provádí žadatel dezinsekci

a

chemickou metodou

1

v případě použití přípravku s dobou účinnosti do 30 dnů včetně provede u dojnic celkově alespoň 4 aplikace, u telat dojeného skotu alespoň 8 aplikací chemického přípravku, a to alespoň 1 aplikaci u dojnic v průběhu každého kalendářního měsíce a 2 aplikace u telat dojeného skotu v průběhu každého kalendářního měsíce, nebo

2

v případě použití přípravku s dobou účinnosti nad 30 dnů provede u dojnic celkově alespoň 2 aplikace, u telat dojeného skotu alespoň 4 aplikace chemického přípravku, a to alespoň 1 aplikaci u dojnic v průběhu každých 2 kalendářních měsíců a 2 aplikace u telat dojeného skotu v průběhu každých 2 kalendářních měsíců;

pro dezinsekci chemickou metodou je žadatel povinen použít přípravky uvedené v elektronickém informačním systému pro potřeby vedení evidence o biocidních přípravcích povolených pro dodávání na trh na území České republiky podle § 5 odst. 2 písm. l) zákona o biocidech6), nebo

b

biologickou metodou, a to celkově alespoň 8 aplikací nasazení biologického materiálu alespoň dvakrát v průběhu každého kalendářního měsíce,

1

v případě parazitických vosiček Muscidifurax raptorellus, Spalangia cameroni a rodu Nasonia se dávka na 14 kalendářních dnů počítá podle počtu zvířat v objektu hospodářství, a to tak, že na jedno hospodářské zvíře připadá u rodu Muscidifurax minimálně 200 kusů vosiček a u rodů SpalangiaNasonia minimálně 300 kusů vosiček, nebo

2

v případě parazitických much rodu Ophyra se na objekt hospodářství dávkuje minimálně 9 000 kukel na 75 m2.

(4) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek zjištěných dojnic a telat dojeného skotu stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic podle § 5 odst. 3, 4 nebo 7 a způsobilých telat dojeného skotu podle § 5 odst. 6 nebo 7 evidovaných v ústřední evidenci v retenčním období na hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 9

Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic

(1) Součástí žádosti na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic je seznam

a

registračních čísel hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu plnění podmínek, a

b

čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov dojnic po celou dobu plnění podmínek a které přísluší k hospodářství podle písmene a).

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, jestliže žadatel na každém z hospodářství plní podmínky v souladu s § 5 a zajistí každé dojnici minimální celkovou plochu lehacího prostoru, a to tak, že

a

ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí na 1 dojnici, případně jiné hospodářské zvíře, v případě

1

jednořadého uspořádání boxů 2,90 m2,

2

protilehlého uspořádání dvou řad boxů 2,60 m2 a

3

kombiboxů 2,22 m2,

b

ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 5,75 m2 na 1 dojnici, případně jiné hospodářské zvíře, nebo

c

ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 10,35 m2 na 1 dojnici, případně jiné hospodářské zvíře.

(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek zjištěných dojnic stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic podle § 5 odst. 3, 4 nebo 7 evidovaných v ústřední evidenci v retenčním období na hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 10

Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy

(1) Součástí žádosti na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je seznam

a

registračních čísel hospodářství s čísly trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov suchostojných krav a plní zde podmínky tohoto podopatření po celou dobu plnění podmínek, včetně uvedení druhu výběhu podle odstavce 2, a

b

čísel dílů půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů v případě zajištění přístupu do výběhu podle odstavce 2 písm. b) nebo d).

(2) Žadatel na hospodářství zajistí suchostojným kravám přístup do výběhu, kterým je

a

ohraničená venkovní plocha s minimálním rozměrem 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné hospodářské zvíře, kde vstup pro zvířata na tuto plochu je v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a),

b

díl půdního bloku podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství s minimálním rozměrem 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné hospodářské zvíře, kde vstup pro zvířata na tuto plochu je v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a),

c

ohraničená venkovní plocha s minimálním rozměrem 10 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné hospodářské zvíře, kde vstup pro zvířata na tuto plochu není v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a) a zároveň je od tohoto objektu vzdálen nejvýše 500 m, nebo

d

díl půdního bloku podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů s minimálním rozměrem 10 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné hospodářské zvíře, kde vstup pro zvířata na tuto plochu není v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a) a zároveň je od tohoto objektu vzdálen nejvýše 500 m.

(3) Pokud žadatel na hospodářství podle odstavce 1 písm. a) využívá pro suchostojné krávy výběh podle odstavce 2 písm. a) nebo b), plní v souladu s § 5 následující podmínky:

a

zajistí suchostojným kravám nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů trvalý přístup do výběhu,

b

zajistí

1

nastýlání slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a) byla nastlána v minimálním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné hospodářské zvíře, nebo

2

provádění dezinfekce paznehtů prostřednictvím koupelí v lavážních vanách nebo rohožích umístěných v trvalém objektu podle odstavce 1 písm. a), případně na vchodu z výběhu do tohoto trvalého objektu, přípravky pro dezinfekci paznehtů, které neobsahují formaldehyd,

c

vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu, která obsahuje

1

jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2

registrační číslo hospodářství,

3

číslo trvalého objektu a

4

identifikační číslo suchostojné krávy, datum začátku a datum ukončení pobytu suchostojné krávy a datum zápisu,

d

uchovává obaly od jím aplikovaných přípravků pro dezinfekci paznehtů po dobu 1 roku od jejich užití nebo zajistí jejich odstranění pověřenou osobou podle zákona o odpadech; v případě odstranění obalů touto pověřenou osobou předloží žadatel potvrzení s těmito náležitostmi:

1

jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2

registrační číslo hospodářství,

3

číslo trvalého objektu,

4

kódové označení obalu nebo odpadu,

5

množství obalů a jejich obsah,

6

název dezinsekčního přípravku, který obal obsahoval, a

7

identifikace pověřené osoby k odstranění obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČO,

e

vede daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných přípravků pro dezinfekci paznehtů, nebo o odstranění jejich obalů, nebo daňové, účetní nebo jiné doklady o jejich aplikaci formou služeb, ze kterých je patrno, na kterém hospodářství byly aplikovány, a

f

zajistí v trvalém objektu podle odstavce 1 písm. a) drbadlo pro skot; na každých započatých 50 kusů suchostojných krav v trvalém objektu musí být minimálně jedno drbadlo o minimální délce 40 cm.

(4) Pokud žadatel na hospodářství podle odstavce 1 písm. a) využívá pro suchostojné krávy výběh podle odstavce 2 písm. c) nebo d), plní v souladu s § 5 následující podmínky:

a

zajistí suchostojným kravám nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů v období od 1. června do 31. října příslušného kalendářního roku každodenní pobyt ve výběhu,

b

zajistí každodenní ranní přehánění suchostojných krav do výběhu a odpolední přehánění zpět do trvalého objektu podle odstavce 1 písm. a), a to tak, aby pobyt suchostojných krav ve výběhu trval denně minimálně 8 hodin,

c

vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu, která obsahuje

1

jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2

registrační číslo hospodářství,

3

číslo trvalého objektu a

4

identifikační číslo suchostojné krávy, datum začátku a datum ukončení pobytu, datum přehánění, čas přísunu zvířat do výběhu, čas odsunu zvířat z výběhu, dobu pobytu zvířat ve výběhu a datum zápisu,

d

zajistí přikrmování suchostojných krav ve výběhu a

e

zajistí v trvalém objektu podle odstavce 1 písm. a) drbadlo pro skot; na každých započatých 50 kusů suchostojných krav v trvalém objektu musí být minimálně jedno drbadlo o minimální délce 40 cm.

(5) Fond poskytne dotaci na celkový počet velkých dobytčích jednotek zjištěných suchostojných krav stanovený podle počtu způsobilých dojnic podle § 5 odst. 3, 4, 5 nebo 7 evidovaných v ústřední evidenci v retenčním období na hospodářství podle odstavce 1 písm. a) splňující podmínky stanovené tímto nařízením, a které ukončily březost v období

a

od 1. července do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku po roce, za který má být dotace poskytnuta v případě plnění podmínek podle odstavce 3, nebo

b

od 1. července do 30. listopadu kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta v případě plnění podmínek podle odstavce 4.

§ 11

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasničky

(1) Součástí žádosti na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasničky je

a

seznam registračních čísel hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu plnění podmínek,

b

seznam čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov prasniček po celou dobu plnění podmínek a které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a), a

c

počet prasniček zapouštěných na hospodářství během retenčního období, u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto nařízením.

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasničky, jestliže žadatel na každém z hospodářství plní v souladu s § 5 následující podmínky:

a

chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,

b

provádí individuální označení prasniček,

c

provádí první zapuštění prasniček nejdříve ve věku 230 dnů; stáří prasničky se počítá ode dne následujícího po dni jejího narození,

d

vede evidenci o zapouštění, která obsahuje

1

jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2

registrační číslo hospodářství,

3

číslo trvalého objektu a

4

označení prasničky, datum narození prasničky, datum prvního zapuštění, stáří prasničky při prvním zapuštění, informaci o odsunu, přísunu nebo úhynu prasničky a datum této změny, datum zápisu, a

e

zasílá hlášení pro prasničky do databáze ústřední evidence podle § 7.

(3) Fond poskytne dotaci podle odstavce 2 na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných prasniček během celého retenčního období na hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 12

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice

(1) Součástí žádosti na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice je

a

seznam registračních čísel hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu plnění podmínek,

b

seznam čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov prasnic po celou dobu plnění podmínek a které přísluší k hospodářství podle písmene a), a

c

minimální denní počet prasnic na hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto nařízením v retenčním období.

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice, jestliže žadatel na každém z hospodářství plní v souladu s § 5 následující podmínky:

a

chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasnic,

b

provádí na porodnách prasnic v uvedených trvalých objektech na hospodářství, kde chová prasnice, účinnou dezinfekci v rámci jednorázového naskladnění a vyskladnění sekcí, které jsou stavebně odděleny (dále jen turnusový provoz), s následným ponecháním ustájovacího prostoru bez zvířat po dobu minimálně 24 hodin,

c

zajistí, aby osoba podle § 12f zákona upravujícího ochranu zvířat proti týrání7) provedla kontroly spárků prasnic po každém odstavu, v případě potřeby také provedla jejich ošetření,

d

vede evidenci o turnusovém provozu a o kontrole, případně ošetření spárků, která obsahuje

1

jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2

registrační číslo hospodářství,

3

číslo trvalého objektu,

4

v evidenci o turnusovém provozu označení turnusu, počet prasnic v turnusu, datum a hodinu naskladnění turnusu, informaci o odsunu nebo úhynu a datum této změny, datum ukončení turnusu, datum zápisu a datum a hodinu dezinfekce a

5

v evidenci o kontrole, případně ošetření spárků u prasnic označení turnusu, označení prasnice, datum kontroly spárků, výsledek kontroly, datum ošetření spárků, typ ošetření, a

e

zasílá hlášení pro prasnice do databáze ústřední evidence podle § 7.

(3) Fond poskytne dotaci podle odstavce 2 na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných prasnic v retenčním období na hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 13

Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata

(1) Součástí žádosti na podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata je

a

seznam registračních čísel hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu plnění podmínek,

b

seznam čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov odstavených selat po celou dobu plnění podmínek a které přísluší k hospodářství podle písmene a), a

c

průměrný počet odstavených selat za retenční období na hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období.

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata, jestliže žadatel na každém z hospodářství plní v souladu s § 5 následující podmínky:

a

chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku odstavených selat; za porušení se nepovažuje snížení počtu velkých dobytčích jednotek, které trvá nejvýše 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů,

b

zajistí všem odstaveným selatům, případně jinému hospodářskému zvířeti plochu prostoru minimálně 0,24 m2 na kus,

c

označuje jednotlivé prostory, ve kterých jsou chována odstavená selata,

d

vede evidenci odstavených selat, která obsahuje

1

jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2

registrační číslo hospodářství,

3

číslo trvalého objektu,

4

označení jednotlivé sekce a

5

datum odstavu, počet odstavených selat v sekci, informaci o odsunu, přísunu nebo úhynu a datum této změny, datum ukončení 40 dnů po odstavu a datum zápisu,

e

zasílá hlášení pro odstavená selata do databáze ústřední evidence podle § 7 a

f

zajistí v označených kotcích podle písmene c) pro odstavená selata trvalý přístup k zavěšeným konopným, jutovým, lněným nebo kokosovým provazům anebo provazům ze směsi těchto přírodních materiálů, které jim umožní etologické aktivity; na každých započatých 15 kusů selat v kotci musí být minimálně jeden provaz s minimálním průměrem 8 mm.

(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle průměrného počtu zjištěných odstavených selat za retenční období na hospodářství splňujících podmínky stanovené tímto nařízením. Průměrný počet odstavených selat se stanoví jako aritmetický průměr celkového počtu zjištěných odstavených selat za retenční období.

§ 14

Sazba dotace

(1) Sazba dotace činí

a

60 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic a telat dojeného skotu v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. a),

b

16 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b),

c

44 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. c),

d

52 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. d),

e

82 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. e), nebo

f

75 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. f).

(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin počtu velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat a sazby uvedené v odstavci 1.

(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu k 31. prosinci roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje, a který je uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.

(4) Fond dotaci na hospodářství žadatele neposkytne v případě, že alespoň jeden z trvalých objektů, uvedený v žádosti, se nachází na území hlavního města Prahy8).

(5) Fond dotaci na podopatření podle § 2 odst. 1 písm. b) na hospodářství žadatele neposkytne v případě, že na alespoň jednom z trvalých objektů, uvedených v žádosti, došlo k navýšení počtu ustájených zvířat podle § 2 odst. 7 písm. b) bodu 1 vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, pro stáje s automatickým dojicím systémem podle § 1a písm. e) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 15

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Fond dotace za příslušný kalendářní rok podle § 4 v rámci daného podopatření pro hospodářství neposkytne, pokud zjistí, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 3 odst. 1 písm. a) nebo b), § 3 odst. 2, 3 nebo 4, § 5 odst. 2 písm. b) nebo c), § 7 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. c), § 9 odst. 2, § 10 odst. 2, § 10 odst. 3 písm. a), b) nebo e), § 10 odst. 4 písm. a) nebo b), § 11 odst. 2 písm. a) nebo b), § 12 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v § 13 odst. 2 písm. a) nebo b).

(2) Fond dotace pro opatření dobré životní podmínky zvířat za příslušný kalendářní rok neposkytne, pokud zjistí, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 5 odst. 1 písm. b) anebo porušil § 2, 4 nebo 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo nedodržel požadavky pro chov hospodářských zvířat podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Pokud Fond zjistí, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat chovaných žadatelem v retenčním období je

a

vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti pro podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d), e) nebo f) pro hospodářství žadatele, použije pro výpočet dotace počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo

b

nižší než počet velkých dobytčích jednotek způsobilých dojnic pro podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo uvedený v žádosti pro podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d), e) nebo f), dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství sníží, popřípadě žádost zamítne.

(4) Pokud Fond zjistí, že žadatel v rámci opatření dobré životní podmínky zvířat porušil pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, dotaci neposkytne nebo sníží.

(5) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 6 odst. 4, dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství sníží o 10 %.

(6) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 7 odst. 2, avšak podal hlášení nejpozději do 10 dnů po ukončení doby plnění podmínek, nebo v případě hlášení za poslední měsíc období plnění podmínek nejpozději do 20 dnů po ukončení doby plnění podmínek, rozhodne v rámci daného podopatření pro hospodářství o

a

snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení ve stanovené lhůtě,

b

snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení ve stanovené lhůtě,

c

snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení ve stanovené lhůtě,

d

snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 4 hlášení ve stanovené lhůtě, nebo

e

neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 5 a více hlášení ve stanovené lhůtě.

(7) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 8 odst. 1 písm. b), § 9 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 1 písm. b) nebo v § 13 odst. 1 písm. b), dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství sníží o 3 %.

(8) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 8 odst. 2 písm. b) a zároveň dodržel podmínku stanovenou v § 8 odst. 2 písm. c) nebo nedodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 3 písm. d) a zároveň dodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 3 písm. e), sníží dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství o 30 %.

(9) Nedodrží-li žadatel podmínku stanovenou v § 8 odst. 2 písm. e), Fond rozhodne u daného podopatření pro hospodářství o

a

snížení dotace o 5 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 8,00 do 8,49,

b

snížení dotace o 10 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 7,50 do 7,99, nebo

c

neposkytnutí dotace, pokud hodnota výsledného pH bude nižší než 7,50.

(10) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 8 odst. 3 písm. a) bodu 1 nebo v § 8 odst. 3 písm. a) bodu 2, a to tak, že neprovedl jednu ze stanoveného počtu aplikací, sníží dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství žadatele o 20 %. Pokud žadatel neprovedl více než jednu ze stanoveného počtu aplikací nebo nedodržel zbývající podmínky stanovené v § 8 odst. 3 písm. a) bodu 1 nebo 2, Fond dotaci na dané podopatření pro hospodářství neposkytne.

(11) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 8 odst. 3 písm. b), a to tak, že neprovedl jednu ze stanoveného počtu aplikací, sníží dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství žadatele o 20 %. Pokud žadatel neprovedl více než jednu ze stanoveného počtu aplikací nebo nedodržel zbývající podmínky stanovené v § 8 odst. 3 písm. b), Fond dotaci na dané podopatření pro hospodářství neposkytne.

(12) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 11 odst. 2 písm. c) maximálně u 6 prasniček a u každé z nich maximálně o 5 dnů, sníží dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství o 20 %. Pokud bude počet prasniček, u kterých žadatel porušil tuto podmínku, větší než 6 nebo počet dnů porušení vyšší než 5, Fond dotaci na dané podopatření pro hospodářství neposkytne.

(13) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 3 písm. f), § 10 odst. 4 písm. d) nebo e) nebo § 13 odst. 2 písm. c) nebo f), sníží dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství o 10 %.

(14) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace v rámci podopatření podle § 2 odst. 1 písm. f) je 15 odstavených selat.

§ 16

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 17

Přechodné ustanovení

Pro rok 2023 se za začátek doby plnění podle § 2 odst. 2 písm. g) považuje období od 1. dubna 2023.

§ 18

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013(EU) č. 1307/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.

2

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 2, 4 nebo 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, v platném znění.

5

Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

6

Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

7

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

8

Příloha č. 1 k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 70/2023 Sb.

Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky

Příloha PDF (57 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 70/2023 Sb.

Požadavky pro chov hospodářských zvířat

[pro podmínku stanovenou v § 5 odst. 1 písm. b) a v § 15 odst. 2]

Příloha PDF (396 kB)
MENU