69/2023 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. března 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. března 2023 Nabývá účinnosti: 1. června 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

252/1997 Sb. - podle § 2c odst. 5; 256/2000 Sb. - podle § 1 odst. 3;

CZ-NACE

10; 11;

Předpisy EU

(EU) č. 1308/2013; (EU) 2018/273; (EU) 2021/2115; (EU) 2021/2116; (EU) 2022/126;
Původní znění předpisu
Zavřít

69

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření v odvětví vína.

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a

zahájením provádění opatření zahájení nové výsadby nebo dosadby nebo provádění investice; v případě, že žadatel zároveň podle žádosti o poskytnutí dotace klučí vinici, rozumí se zahájením započetí provádění opatření klučení této vinice,

b

novou výsadbou výsadba na celou plochu dílu půdního bloku, na které se před výsadbou nenachází keře révy vinné,

c

dosadbou dosazení celých řádků do meziřadí stávající vinice, bez vyklučení stávajících keřů révy vinné,

d

klučením odstranění pouze nadzemní části keře révy vinné a

e

vyklučením úplné odstranění všech keřů révy vinné, které se nacházejí na ploše vinice, a to jejich podzemní i nadzemní části.

§ 2

Žádost o poskytnutí dotace na opatření restrukturalizace a přeměna vinic

(1) Žádost o poskytnutí dotace na opatření restrukturalizace a přeměna vinic (dále jen žádost) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) podává žadatel, který je pěstitelem3) révy vinné se sídlem na území České republiky, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen Fond) na jím vydaném formuláři.

(2) Dotace se poskytuje na tato podopatření:

a

změna odrůdové skladby vinice,

b

změna typu opěrné konstrukce,

c

technika zlepšující obhospodařování vinic.

(3) Fond obsah žádosti posuzuje ve vztahu ke každému jednotlivému podopatření samostatně.

(4) Dotaci nelze poskytnout na vinici, která

a

se skládá z více dílů půdních bloků,

b

není určena ke komerční produkci vinařských výrobků, nebo

c

byla vysazena

1

k pokusným účelům,

2

pro shromažďování odrůd révy vinné určených k zachování genetických zdrojů, nebo

3

za účelem produkce roubů nebo podnoží.

(5) Využije-li žadatel povolení pro opětovnou výsadbu udělená před podáním žádosti, podá Fondu žádost před zahájením provádění opatření.

(6) Po kontrole provedené Fondem není v žádosti přípustné doplnění dílu půdního bloku nebo změna dílu půdního bloku,

a

z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu, nebo

b

na kterém bude vysazena nová vinice.

(7) Změnu údajů o povoleních pro opětovnou výsadbu uvedených v žádosti podle § 4 odst. 4 písm. a) nebo § 6 odst. 4 písm. a) může žadatel učinit nejpozději s oznámením o provedení opatření podle § 3 odst. 8.

§ 3

Podmínky pro poskytnutí dotace na opatření restrukturalizace a přeměna vinic

(1) Fond poskytne dotaci na podopatření podle § 2 odst. 2, pokud

a

díl půdního bloku, na kterém je podopatření prováděno, je evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen evidence) na žadatele, a to nejpozději v den podání žádosti,

b

díl půdního bloku, na kterém má proběhnout vyklučení vinice, je evidován v evidenci na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic4), a to nejpozději v den podání žádosti, a

c

díl půdního bloku, na kterém je podopatření prováděno, je evidován v evidenci na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic4), a to nejpozději v den podání oznámení o provedení opatření podle odstavce 8.

(2) Splnění podmínek se posuzuje pro jeden díl půdního bloku, který odpovídá jedné vinici evidované v registru vinic.

(3) Žadatel k podopatření

a

podle § 2 odst. 2 písm. a) může použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu5) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeného po kontrole Fondem,

b

podle § 2 odst. 2 písm. b) může použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu5) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeného podle žádosti po kontrole Fondem, nebo

c

podle § 2 odst. 2 písm. c) může použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu5) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeného po kontrole Fondem, která ověřila počet keřů révy vinné.

(4) Žadatel nesmí zahájit provádění podopatření podle § 2 odst. 2 ani klučení vinice před kontrolou provedenou Fondem; to neplatí, pokud kontrola nebyla Fondem provedena do 4 měsíců ode dne podání žádosti.

(5) Pokud žadatel využije povolení pro opětovnou výsadbu udělená před podáním žádosti podle § 2 odst. 5, nesmí zahájit provádění podopatření podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo c) dříve než za 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem na dílech půdních bloků, na kterých bude vysazena nová vinice.

(6) Žadatel smí klučit pouze celý díl půdního bloku.

(7) Podopatření podle § 2 odst. 2 nelze kombinovat. U podopatření podle § 2 odst. 2 písm. c) nelze kombinovat na jednom dílu půdního bloku novou výsadbu a dosadbu vinice.

(8) Žadatel oznámí Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 31. května čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána, provedení opatření na všech dílech půdních bloků uvedených v žádosti. Ke každé žádosti žadatel podá pouze jedno oznámení o provedení opatření.

(9) Oznámení o provedení opatření podle odstavce 8 žadatel učiní nejpozději do 31. května 2027.

§ 4

Změna odrůdové skladby vinice

(1) Dotace poskytnutá na podopatření změna odrůdové skladby vinice se vyplácí na celý díl půdního bloku6), pokud

a

restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let,

b

výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c

nová vinice je osázena jinou odrůdou než vinice, ze které pochází povolení pro opětovnou výsadbu, a

d

výsadba se provede moštovou odrůdou7) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 žadatel uvede

a

číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu podle žádosti,

b

výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci,

c

seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d

způsob pěstování klučené vinice,

e

číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice, a

f

výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice.

(3) Vysazuje-li žadatel novou vinici na jiném než vyklučeném dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V žádosti podle § 2 odst. 5 žadatel uvede

a

identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem před klučením vinice,

b

číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice, a

c

výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice.

(5) Vysazuje-li žadatel novou vinici na dílu půdního bloku podle odstavce 4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(6) Využije-li žadatel povolení pro opětovnou výsadbu uvedené v § 2 odst. 5 v kombinaci s klučením vinice podle žádosti, uvede v žádosti údaje podle odstavců 2 až 5.

(7) V oznámení o provedení podopatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b) uvede

a

výměru osázené plochy nově vysazené vinice,

b

odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c

způsob pěstování nově vysazené vinice a

d

počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice.

§ 5

Změna typu opěrné konstrukce

(1) Dotace poskytnutá na podopatření změna typu opěrné konstrukce se vyplácí na celý díl půdního bloku6), pokud

a

restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let a nejméně 50 % krajových sloupků jednotlivých řad je betonových nebo plastových,

b

výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c

restrukturalizovaná vinice je nejpozději ke dni podání oznámení o realizaci opatřena opěrnou konstrukcí, která umožňuje mechanizovanou sklizeň, přičemž všechny krajové sloupky jednotlivých řad jsou z jiného materiálu než z betonu nebo plastu a řadové sloupky jsou z jiného materiálu než z betonu a jejich maximální výška je 1,8 m a maximální vzdálenost mezi nimi je 8 m, a

d

výsadba se provede moštovou odrůdou7) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 žadatel uvede

a

číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu podle žádosti,

b

výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci,

c

seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d

způsob pěstování klučené vinice,

e

číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice, a

f

výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice.

(3) Je-li díl půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení podopatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) uvede

a

výměru osázené plochy nově vysazené vinice,

b

odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c

způsob pěstování nově vysazené vinice a

d

počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice.

§ 6

Technika zlepšující obhospodařování vinic

(1) Dotace poskytnutá na podopatření technika zlepšující obhospodařování vinic se vyplácí na celý díl půdního bloku6), pokud

a

v případě nové výsadby má restrukturalizovaná vinice, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě dosadby má restrukturalizovaná vinice k roku podání žádosti více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let,

b

výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c

se výsadba nebo dosadba provede moštovou odrůdou7) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 4 273 kusů na 1 ha osázené plochy vinice a

d

výsadbou nebo dosadbou dojde ke zvýšení počtu kusů keřů na 1 ha osázené plochy minimálně o 1 000 kusů nad původní počet keřů na 1 ha plochy vinice; výsadba nebo dosadba se provede vysazením nebo dosazením celých ucelených řádků do meziřadí v celé délce restrukturalizované vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 žadatel uvede

a

číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu podle žádosti,

b

výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci,

c

seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d

způsob pěstování klučené vinice,

e

číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice,

f

výměru celkové osázené plochy vinice po realizaci výsadby nebo dosadby vinice a

g

údaj o tom, zda se jedná o výsadbu nebo dosadbu.

(3) Vysazuje-li žadatel novou vinici na jiném než vyklučeném díle půdního bloku podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V žádosti podle § 2 odst. 5 žadatel uvede

a

identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem před klučením vinice,

b

číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice, a

c

výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice.

(5) V případě, že žadatel vysazuje novou vinici na dílu půdního bloku podle odstavce 4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(6) Využije-li žadatel povolení pro opětovnou výsadbu uvedené v § 2 odst. 5 v kombinaci s klučením vinice podle žádosti, uvede v žádosti údaje podle odstavců 2 až 5.

(7) V oznámení o provedení podopatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) uvede

a

výměru celkové osázené plochy nově vysazené vinice nebo dosazené vinice,

b

odrůdovou skladbu nově vysazené vinice nebo odrůdovou skladbu dosazených keřů na vinici,

c

způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice a

d

počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy po výsadbě nebo dosadbě vinice.

§ 7

Investice

(1) Žádost o poskytnutí dotace na investice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8) může žadatel, který je výrobcem9) se sídlem na území České republiky registrovaným v Registru vinic nejpozději v den podání žádosti o poskytnutí dotace, podat Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku. Žadatelem nemůže být výrobce, který si pouze nechává zpracovat produkt za účelem jeho uvádění do oběhu.

(2) Dotace se poskytuje na tyto nové investice:

a

dřevěný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,

b

speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku,

c

filtr na víno, nebo

d

lis na hrozny.

(3) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede

a

popis pořízeného zařízení podle odstavce 2 a uvedení jeho přínosu ke zvýšení výkonnosti podniku10),

b

v případě výměny popis původního zařízení, včetně technických parametrů,

c

v případě výměny místo, kde se nachází původní zařízení,

d

místo, kde se bude nacházet zařízení, na které je požadována dotace, a

e

údaj, zda investice bude pořízena prostřednictvím úvěru.

(4) Součástí žádosti podle odstavce 1 musí být prohlášení o velikosti podniku na jím vydaném formuláři, nemá-li Fond aktuální prohlášení o velikosti podniku11) od žadatele již k dispozici.

(5) Žadatel musí investici provést nejdříve po podání žádosti podle odstavce 1 a dodat Fondu doklady o její úhradě do 31. ledna kalendářního roku následujícího po podání žádosti.

(6) Uzavře-li žadatel za účelem financování investice smlouvu o úvěru, musí být investice od okamžiku jejího pořízení ve vlastnictví žadatele. K žádosti žadatel přiloží smlouvy o úvěru, včetně příloh.

(7) Výměnu původního zařízení lze začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.

(8) Fond jednotlivé investice, které jsou obsahem žádosti podle odstavce 1, posuzuje samostatně.

(9) Žádost podle odstavce 1 žadatel podá Fondu nejpozději do 31. srpna 2026.

§ 8

Výše dotace

(1) Dotace na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v méně rozvinutých regionech12) na podopatření

a

změna odrůdové skladby vinice činí

1

415 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2

470 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

3

525 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

b

změna typu opěrné konstrukce činí

1

415 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2

470 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

3

525 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

c

technika zlepšující obhospodařování vinic výsadbou činí

1

440 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 4 273 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2

500 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

3

550 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

d

technika zlepšující obhospodařování vinic dosadbou činí

1

180 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí nebo je roven 1 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2

220 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 2 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3

250 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

4

280 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.

(2) Vyklučil-li žadatel vlastní vinici a povolení pro opětovnou výsadbu použil na novou restrukturalizovanou vinici podle § 4, 5 nebo 6, zvyšuje se sazba podle odstavce 1 o 140 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice jako náhrada ztráty příjmů.

(3) Podal-li žadatel žádost podle § 2 odst. 2 a využil povolení pro opětovnou výsadbu6) udělená před podáním žádosti, nenáleží mu sazba zvýšená podle odstavce 2.

(4) Sazby na podopatření uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) nelze sčítat.

(5) Dotace ve výši 50 % skutečných nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v jiných než méně rozvinutých regionech12) se stanoví ve výši dvou třetin dotace podle odstavce 1.

(6) Dotace na investice podle § 7 činí nejvýše 50 % způsobilých investičních nákladů, zároveň na každou investici uvedenou v § 7 odst. 2, avšak nejvýše 2 miliony Kč podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v méně rozvinutých regionech12) nebo nejvýše 40 % způsobilých investičních nákladů a zároveň na každou investici uvedenou v § 7 odst. 2 nejvýše 2 miliony Kč podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v jiných než méně rozvinutých regionech12).

(7) Fond rozhodne o snížení dotace vypočtené podle odstavce 6, pokud souhrn všech nároků ze žádostí podle § 7 pro daný rozpočtový rok13) překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.

(8) Budou-li po výplatě dotace podle § 7 k dispozici nevyplacené finanční prostředky, Fond provede poměrný doplatek žadatelům vyplacených dotací až do přípustné výše dotace podle odstavce 6.

(9) Překročí-li souhrn všech nároků ze žádostí na restrukturalizaci a přeměnu vinic v rozpočtovém roce 2027 výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie, přičemž pro následující období společné zemědělské politiky Evropské unie nebudou pro dané opatření přiděleny finanční prostředky, Fond rozhodne o snížení dotace na restrukturalizaci a přeměnu vinic pro rozpočtový rok 2027. Budou-li po výplatě dotace podle § 4, 5 nebo 6 k dispozici nevyplacené finanční prostředky, Fond provede poměrný doplatek žadatelům vyplacených dotací až do přípustné výše dotace.

§ 9

Výplata dotace

(1) Dotace poskytnuté podle § 4, 5 nebo 6 jsou v průběhu rozpočtového roku vypláceny až do okamžiku, kdy jsou k dispozici finanční prostředky poskytnuté z Evropské unie. Po vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný rozpočtový rok budou poskytnuté dotace vypláceny v následujícím rozpočtovém roce.

(2) Dotace na základě žádostí podle § 7, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto Fondem do 30. září rozpočtového roku, budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených České republice na následující rozpočtové období.

§ 10

Podmínky pro zachování dotace na opatření investice

Investice musí být ve vlastnictví a užívání žadatele po dobu nejméně 5 let ode dne nabytí investice14).

§ 11

Snížení dotace

(1) Financuje-li žadatel o dotaci podle § 7 pořízení investice prostřednictvím úvěru, ale tuto skutečnost neuvede v žádosti podle § 7 odst. 3 písm. e), Fond dotaci podle § 7 sníží o 1 %.

(2) Nedodrží-li žadatel o dotaci podle § 7 podmínku podle § 10 po celou stanovenou dobu, Fond sníží dotaci podle § 7 o částku odpovídající době, po kterou podmínka podle § 10 nebyla splněna.

(3) Fond dotaci na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, pokud zjistí porušení podmínky podle § 3 odst. 4 nezahájit klučení vinice dříve než za 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(4) Fond dotaci na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, pokud zjistí u vinice, z níž bylo využito povolení pro opětovnou výsadbu, nesplnění podmínky podle § 3 odst. 6.

(5) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 3 písm. a), b) nebo c), § 4 odst. 1 písm. a) nebo c), § 5 odst. 1 písm. a) nebo § 6 odst. 1 písm. a) u některého z povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli dotaci na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna.

(6) Fond neposkytne dotaci na příslušnou část dílu půdního bloku, jestliže žadatel použije k výsadbě nové vinice jiné povolení pro opětovnou výsadbu, než které uvedl v žádosti podle § 4 odst. 2 písm. a), § 5 odst. 2 písm. a) nebo § 6 odst. 2 písm. a).

(7) Nepodá-li žadatel podle § 3 odst. 8 Fondu oznámení o provedení opatření na všech dílech půdních bloků uvedených v žádosti, poskytne Fond žadateli dotaci při splnění podmínek na díly půdních bloků, které v oznámení o provedení opatření uvedl.

(8) Fond poskytne dotaci na plochu zjištěnou po provedení opatření na základě kontrol. Je-li rozdíl mezi plochou uvedenou v žádosti a plochou zjištěnou po realizaci opatření větší než 50 %, Fond dotaci na opatření neposkytne.

§ 12

Neposkytnutí dotace

(1) Fond dotaci na podopatření podle § 2 odst. 2 neposkytne, pokud zjistí, že žadatel v opatření nedodržel podmínku podle § 4 odst. 1 písm. b), § 5 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 1 písm. b).

(2) Fond dotaci na příslušný díl půdního bloku neposkytne, pokud zjistí, že žadatel nedodržel podmínku podle § 2 odst. 4, § 3 odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 3 odst. 4, 5 nebo 7, § 4 odst. 1 písm. d), § 5 odst. 1 písm. c) nebo d) nebo § 6 odst. 1 písm. c) nebo d).

(3) Fond dotaci neposkytne, pokud zjistí, že žadatel nedodržel podmínku podle § 2 odst. 1, § 3 odst. 9 nebo § 7 odst. 1, 4 nebo 6.

(4) Fond dotaci na danou investici neposkytne, pokud zjistí, že žadatel nedodržel podmínku podle § 7 odst. 4 nebo 5.

§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001(ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009(ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013(EU) č. 1307/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES), v platném znění.

2

Čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

3

Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273, v platném znění.

Čl. 40 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, v platném znění.

4

§ 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.

5

Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

6

Čl. 42 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.

7

Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

8

Čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

9

§ 3 odst. 1 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10

Čl. 57 písm. d) a čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

11

Čl. 59 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

12

Čl. 59 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

13

Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.

14

Čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.

MENU