65/2023 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Částka: 039 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. března 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. února 2023 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
65

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. února 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny        Vláda nařizuje podle § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  2 zní:

        „(2)  Pokud dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa zákazníka výrobce elektřiny nebo výrobce plynu nebo elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny do místa spotřeby prostřednictvím přímého vedení výrobce elektřiny bez použití přenosové nebo distribuční soustavy, použijí se ustanovení tohoto nařízení obdobně, nestanoví-li toto nařízení jinak.“.

        2.  V § 2 písm. a) se za slova „dodávky elektřiny nebo plynu“ vkládají slova „ , a to buď s platností jedné výše ceny na celé sjednané období dodávky elektřiny nebo plynu, nebo s různou výší ceny sjednanou pro dílčí sjednané úseky období dodávky elektřiny nebo plynu“ a za slovo „není“ se vkládají slova „pro tuto sjednanou dobu“.

        3.  V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „s platností jedné výše ceny na celé období dodávky elektřiny nebo plynu nebo s fixními cenami elektřiny nebo plynu sjednanými pro jednotlivé dílčí úseky období dodávky elektřiny nebo plynu“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU