63/2023 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Částka: 038 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. března 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. března 2023 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

252/1997 Sb. - podle § 2c odst. 5; 256/2000 Sb. - podle § 1 odst. 3;

CZ-NACE

02;

Normy

ISO 14001-8.1; ISO 14001-8.3;
Původní znění předpisu
Zavřít

63

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy.

§ 2

Dotace poskytované v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy

(1) V rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace

a

na založení lesního porostu,

b

na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen dotace na péči o lesní porost), nebo

c

za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 10 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen dotace za ukončení zemědělské výroby).

(2) Dotace na založení lesního porostu se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dřevin, v příslušném cílovém hospodářském souboru a alespoň v minimálním počtu, uvedených v příloze k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního bloku vhodném k zalesnění vedeném v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen evidence využití půdy).

(3) Dotace na péči o lesní porost nebo dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne nejvýše na výměru zalesněného pozemku, na kterou byla poskytnuta dotace na založení lesního porostu, nestanoví-li toto nařízení jinak.

(4) Dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne, pokud nejméně 50 % plochy dílu půdního bloku, na kterém se nachází zalesněný pozemek, bylo nepřetržitě alespoň od 15. května do 31. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu vedeno v evidenci využití půdy.

(5) Dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se poskytne na vymezený díl půdního bloku vhodný k zalesnění, na kterém jsou v evidenci využití půdy vedeny druhy zemědělské kultury

a

standardní orná půda,

b

travní porost,

c

úhor,

d

trvalý travní porost,

e

vinice,

f

chmelnice,

g

ovocný sad,

h

školka,

i

plocha s víceletými produkčními plodinami,

j

jiná trvalá kultura, nebo

k

jiná kultura.

§ 3

Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy (dále jen žadatel) může být

a

vlastník pozemku určeného k založení lesního porostu,

b

spolek vlastníků pozemků určených k založení lesního porostu,

c

spoluvlastník pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických podílů,

d

nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických podílů, k využití pozemku pro založení lesního porostu a za podmínky, že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 10 odst. 2 písm. a), nebo

e

spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka nebo vlastníků, popřípadě spoluvlastníků s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických podílů, k využití pozemku pro založení lesního porostu a za podmínky, že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 10 odst. 2 písm. a).

(2) Na pozemek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku lze poskytnout pouze dotaci na založení lesního porostu, přičemž se tato podmínka posuzuje ke dni podání žádosti o dotaci na založení lesního porostu.

(3) Dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se neposkytne žadateli, který je příspěvkovou organizací nebo státem.

(4) Dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se neposkytne na pozemek, který se nachází na území hlavního města Prahy.

(5) Dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se neposkytne na výsadbu rychle rostoucích dřevin, výmladkových plantáží a vánočních stromků.

§ 4

Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření pro zalesňování zemědělské půdy

(1) Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření pro zalesňování zemědělské půdy (dále jen ohlášení) podá žadatel před založením lesního porostu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen Fond), a to nejpozději do 15. května kalendářního roku, ve kterém hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu.

(2) V ohlášení žadatel uvede nejvyšší předpokládanou výměru zemědělské půdy, na kterou hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu v příslušném kalendářním roce.

§ 5

Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu

(1) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu pro příslušný kalendářní rok podá žadatel Fondu po založení lesního porostu, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl lesní porost založen.

(2) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu obsahuje

a

seznam pozemků, na kterých byl založen lesní porost, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost k dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití půdy (dále jen zalesněný pozemek), druh zemědělské kultury před založením lesního porostu, výměru dílu půdního bloku, zkratku druhu lesní dřeviny, cílový hospodářský soubor a alespoň minimální počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha uvedených v příloze k tomuto nařízení,

b

písemný souhlas vlastníka pozemku, popřípadě spoluvlastníků s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických podílů, s jeho zalesňováním, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. c), d) nebo e),

c

nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu nebo jejich kopie umožňující dodržení podmínky uvedené v § 10 odst. 2 písm. a), jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. d) nebo e),

d

rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle lesního zákona; doba, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu, nesmí být delší než lhůta stanovená pro zalesnění podle lesního zákona2),

e

vyjádření Státního pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene nahrazuje doklad podle písmen d), k) a l); doba, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu, nesmí být delší než lhůta stanovená pro zalesnění podle lesního zákona2),

f

projekt založení lesního porostu, který obsahuje zejména identifikaci žadatele, identifikaci zpracovatele projektu založení lesního porostu, identifikaci zalesňovaných pozemků, identifikaci dílů půdních bloků, identifikaci sadebního materiálu lesních dřevin použitého k založení lesního porostu,

g

odborné stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků,

h

potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt založení lesního porostu podle písmene f) byl zpracován v souladu s odborným stanoviskem podle písmene g) a založení lesního porostu bylo provedeno v souladu s tímto projektem,

i

doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při založení lesního porostu,

j

zákres příslušných dílů půdních bloků v mapě dílů půdních bloků z evidence využití půdy v měřítku 1 : 5 000 nebo podrobnějším s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů lesních dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno, včetně zakreslení neosázených ploch uvedených v § 9 odst. 3,

k

kopii ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzenou příslušným katastrálním úřadem a

l

rozhodnutí o změně využití území 3); v případě, že žadatel hodlá zalesnit pozemek menší než 300 m2, doloží namísto rozhodnutí o změně využití území souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

(3) Dokladem o původu podle odstavce 2 písm. i) se rozumí průvodní list4), který nesmí být ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu starší 12 měsíců. Použije-li vlastník lesa k zalesňování reprodukční materiál původem z lesních porostů nacházejících se na území České republiky, které jsou v jeho vlastnictví, lze nahradit průvodní list dokladem s údaji podle § 29 odst. 6 zákona o lesích.

(4) Projekt založení lesního porostu podle odstavce 2 písm. f) lze změnit v průběhu období plnění víceletých podmínek pouze při prokázání zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností. Případná změna dřeviny musí být provedena v souladu s přílohou k tomuto nařízení, a to v rámci stejné skupiny dřevin podle § 9 odst. 1 písm. a). Změna projektu založení lesního porostu musí být doložena souhlasným stanoviskem odborného lesního hospodáře.

(5) Pokud žadatel nepodá ohlášení podle § 4 odst. 1, Fond žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zamítne.

§ 6

Žádost o zařazení k poskytnutí dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby

(1) Žádost o zařazení k poskytnutí dotace na péči o lesní porost podle § 2 odst. 1 písm. b) a k poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 2 odst. 1 písm. c) (dále jen žádost o zařazení) může podat žadatel Fondu současně se žádostí o poskytnutí dotace na založení lesního porostu podle § 5 odst. 1, nejpozději však do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

(2) Žadatel v žádosti o zařazení uvede seznam a výměru všech dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na jeho jméno, na kterých založil lesní porost podle § 2 odst. 2, podal na ně žádost o dotaci na založení lesního porostu a které požaduje zařadit k poskytnutí dotace podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo c).

(3) Součástí žádosti o zařazení je geoprostorová informace, která definuje plochu, na které dochází k plnění víceletých podmínek.

(4) Žádost o zařazení podává žadatel na období plnění víceletých podmínek, které začíná dnem 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byl lesní porost založen, a končí 31. prosince desátého roku období plnění víceletých podmínek.

(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele nelze

a

do žádosti o zařazení doplňovat další díl půdního bloku, nebo

b

v žádosti o zařazení zvyšovat výměru dílu půdního bloku.

§ 7

Změna zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu období plnění víceletých podmínek podat žádost o snížení zařazené výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného podle § 6.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 podá žadatel Fondu, a to nejpozději

a

do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo c) do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo

b

do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti, pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedené v písmenu a).

(3) V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel uvede, zda o snížení zařazené výměry nebo o vyřazení dílu půdního bloku žádá z důvodu

a

restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi5),

b

provedení pozemkové úpravy6),

c

zřízení veřejně prospěšné stavby7),

d

zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností, nebo

e

jiného, než je uvedeno v písmenech a) až d).

(4) Pokud v průběhu období plnění víceletých podmínek dojde u žadatele ke snížení zařazené výměry na základě jiných skutečností než uvedených v odstavci 3 písm. a) až d), Fond poskytne dotaci na sníženou výměru a zároveň rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na výměru, o kterou byla původní plocha snížena.

(5) Fond na základě žádosti o snížení zařazené výměry rozhodne o zařazení s přihlédnutím ke změně výměry zalesněné zemědělské půdy. Fond žádost o snížení zařazené výměry podanou po datu uvedeném v odstavci 2 zamítne. Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci a mimořádných okolností.

(6) Pokud v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru nebo pokud veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky stanovené pro období plnění víceletých podmínek, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení žadatele; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

(7) V průběhu trvání období plnění víceletých podmínek nelze zařadit dodatečnou výměru k výměře, která je již zařazena podle § 6. Na novou zalesněnou výměru musí žadatel podat novou žádost o zařazení. Plnění víceletých podmínek se posuzuje u nové zalesněné výměry zařazené na nové období plnění víceletých podmínek samostatně.

§ 8

Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby

(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost podá žadatel Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti, která se podává každoročně po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.

(2) Žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podá žadatel Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti, která se podává každoročně po dobu 10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok je

a

geoprostorová informace příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v žádosti podle odstavce 1 nebo 2, a

b

údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

§ 9

Sazba dotace

(1) Sazba dotace

a

na založení lesního porostu

1

dřevinami jedle, borovice, buk, dub, lípa a douglaska činí 3 879 EUR/1 ha, nebo

2

ostatními dřevinami neuvedenými v bodě 1 činí 2 923 EUR/1 ha,

b

na péči o lesní porost činí 643 EUR/1 ha,

c

za ukončení zemědělské výroby na pozemku, který byl v evidenci využití půdy před jeho zalesněním veden s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, plocha s víceletými produkčními plodinami nebo jiná trvalá kultura, činí 459 EUR/1 ha, nebo

d

za ukončení zemědělské výroby na pozemku, který byl v evidenci využití půdy před jeho zalesněním veden s druhem zemědělské kultury travní porost, úhor, trvalý travní porost nebo jiná kultura, činí 190 EUR/1 ha.

(2) Výši dotace na založení lesního porostu, dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry zalesněného pozemku, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.

(3) Neosázené plochy nepřesahující šířku 4 metrů, které slouží zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty podle lesního zákona, se z výměry zalesněného pozemku, na kterou se poskytuje dotace na založení lesního porostu, neodečítají, pokud jsou součástí žádosti podle § 5 odst. 2 písm. j).

(4) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie, ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

§ 10

Podmínky poskytnutí dotace

(1) Fond dotaci v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy poskytne, jestliže

a

zalesněný pozemek žadatele byl před zalesněním veden v evidenci využití půdy a je součástí dílu půdního bloku, který je v této evidenci vymezen jako vhodný k zalesnění, a

b

je zalesněna souvislá plocha o výměře nejméně 0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona k plnění funkcí lesa; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti na stávající pozemek určený k plnění funkcí lesa nebo souvislosti zalesněné plochy není širší než 4 metry.

(2) Fond dotaci v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy poskytne pod podmínkou, že žadatel

a

dodrží výměru zalesněného pozemku, na kterou Fond poskytne dotaci na založení lesního porostu, po dobu 10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu a

b

zajistí, aby v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce založení lesního porostu do konce pátého roku po roce založení lesního porostu vykazoval porost znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění podle lesního zákona; jde o stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po zalesněné ploše a počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha zalesněného pozemku neklesne v tomto období pod 80 % minimálního počtu stanoveného podle přílohy k tomuto nařízení.

(3) Fond dotaci na založení lesního porostu poskytne, jestliže

a

plochy lesních dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu jsou na pozemku osázeny v souladu s předloženým projektem založení lesního porostu podle § 5 odst. 2 písm. f); do plochy pozemku, na níž musí být dodrženy minimální počty jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze k tomuto nařízení, se započte i neosázená plocha podle § 9 odst. 3,

b

žadatel po založení lesního porostu ohlásil změnu druhu zemědělské kultury v evidenci využití půdy do 31. prosince roku, ve kterém byl lesní porost založen, a

c

počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku neklesne v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu do 14. května následujícího kalendářního roku po roce založení lesního porostu pod 90 % minimálního počtu těchto jedinců na 1 ha pozemku stanoveného podle přílohy k tomuto nařízení.

(4) Fond dotaci na založení lesního porostu v příslušném kalendářním roce poskytne nejvýše na výměru zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl do ohlášení podle § 4.

(5) Fond dotaci na péči o lesní porost a dotaci za ukončení zemědělské výroby poskytne na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na založení lesního porostu a zároveň zařazenou podle § 6.

(6) Fond dotaci na péči o lesní porost a dotaci za ukončení zemědělské výroby poskytne, jestliže žadatel bude dodržovat v období plnění víceletých podmínek podle § 6 odst. 4 pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(7) Dřeviny, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení, a dřeviny neuvedené v žádosti o poskytnutí dotace jsou součástí plochy způsobilé pro dotaci na založení lesního porostu a dotaci na péči o lesní porost, pokud je jejich souvisle osázená výměra nižší nebo rovna 50 m2.

(8) Skladba dřevin není u dotace za ukončení zemědělské výroby zohledňována.

§ 11

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 10 odst. 3 písm. c), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu nižší než 90 %, Fond dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku pro dřevinu, u které bylo porušení zjištěno, neposkytne.

(2) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) působení přírodních činitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do lhůty uvedené v odstavci 5, provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu nebo jeho změnou podle § 5 odst. 4 zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu podle odstavce 5, postup podle odstavce 1 se neuplatní.

(3) Pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 10 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu nižší než 80 %, Fond dotaci na péči o lesní porost na daném dílu půdního bloku neposkytne.

(4) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 2 písm. b) působení přírodních činitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do lhůty uvedené v odstavci 5, provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu nebo jeho změnou podle § 5 odst. 4 zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu podle odstavce 5, postup podle odstavce 3 se neuplatní.

(5) Po provedení dosadby podá žadatel Fondu oznámení o provedení dosadby, a to

a

do 30. listopadu kalendářního roku, ve kterém byla provedena kontrola na místě v případě, že výsledky kontroly na místě jsou žadateli předány do 31. července kalendářního roku, kdy byla kontrola provedena, nebo

b

do 15. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, kdy byla provedena kontrola na místě v případě, že výsledky kontroly na místě jsou předány žadateli po 31. červenci kalendářního roku, kdy byla kontrola provedena.

(6) Pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 10 odst. 3 písm. b), Fond sníží dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku o 3 %.

(7) V případě opakovaného nesplnění některé z podmínek odůvodňujícího snížení dotace podle odstavce 3 nebo 6 se dotace sníží o dvojnásobek snížení stanoveného dotčeným ustanovením.

(8) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více než jednou v průběhu období plnění víceletých podmínek. Opakované nesplnění nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku.

§ 12

Vrácení dotace

(1) Pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 2 písm. a), Fond rozhodne o vrácení dotace poskytnuté v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy nebo její části odpovídající výměře zalesněné zemědělské půdy, na které žadatel podmínku nesplní.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, dojde-li k nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) v důsledku

a

restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi5),

b

provedení pozemkové úpravy6), nebo

c

zřízení veřejně prospěšné stavby7).

(3) Pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesne na hodnotu nižší než 80 %, rozhodne Fond o vrácení části poskytnuté dotace na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku pro dřevinu, u které je porušení zjištěno, ve výši 30 %.

§ 13

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 14

Ohlášení za rok 2023

Žadatel, který hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu podle § 5 v roce 2023, podá Fondu ohlášení podle § 4 do 30. září 2023.

§ 15

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013(EU) č. 1307/2013, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.

Nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.

2

§ 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 77 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 8 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

6

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

7

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k nařízení vlády č. 63/2023 Sb.

Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování

Příloha PDF (110 kB)
MENU