60/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. března 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. února 2023 Nabývá účinnosti: 23. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
60

ZÁKON
ze dne 15. února 2023,
kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění zákona č. 89/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:

„c)   servisem zařízení obsahujících regulované látky oprava nebo údržba chladicích nebo klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel nebo systémů požární ochrany, které obsahují regulované látky, včetně jejich okruhů obsahujících regulované látky, skladování regulovaných látek určených k opravě nebo údržbě uvedených zařízení, použití regulovaných látek při údržbě nebo opravě uvedených zařízení, včetně jejich opětovného plnění, znovuzískání regulovaných látek při opravě, údržbě nebo na konci životnosti uvedených zařízení a recyklace regulovaných látek,

d)   zvláštním skladem halonů zařízení určené k uskladnění halonů a obdobně použitých regulovaných látek zabezpečeným způsobem, ve kterém probíhají činnosti znovuzískání, regenerace, kontinuálního sledování úniku regulovaných látek z nádob a sběru halonů a obdobně použitých regulovaných látek,

e)   certifikovanou osobou osoba, které byl vydán certifikát k některé z činností podle § 10 odst. 1 a 2.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Oznámení technického předpisu
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU