59/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. března 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. února 2023 Nabývá účinnosti: 23. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

65/2017 Sb.;

CZ-NACE

86; 87; 88;

Normy

ISO 45001-8;

Předpisy EU

(EU) 2015/1535;
Původní znění předpisu
Zavřít

59

ZÁKON

ze dne 15. února 2023,

kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 81/2018 Sb. a zákona č. 220/2021 Sb., se mění takto:

1

§ 2 písm. a) se za slovo tabák, vkládá slovo nikotin,.

2

§ 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

q

nikotinovým sáčkem bez obsahu tabáku výrobek bez tabáku obsahující nikotin pro orální užití, který není upraven přímo použitelným předpisem Evropské unie1).

3

V nadpisu hlavy II se slova A ELEKTRONICKÝCH CIGARET nahrazují slovy , ELEKTRONICKÝCH CIGARET A NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ BEZ OBSAHU TABÁKU.

4

V nadpisu § 3 se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

5

§ 3 odst. 1 se slova a elektronické cigarety nahrazují slovy , elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku.

6

§ 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova a elektronické cigarety nahrazují slovy , elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku.

7

§ 3 odst. 3 se slova a elektronické cigarety nahrazují slovy , elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku.

8

§ 3 odst. 4 se slova a elektronické cigarety nahrazují slovy , elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku.

9

V nadpisu § 5 se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

10

§ 5 odst. 1 se slova nebo elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

11

§ 5 odst. 2 se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

12

§ 5 odst. 3 se slova nebo elektronické cigarety nahrazují slovy , elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky bez obsahu tabáku.

13

V nadpisu nad označením § 6 se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

14

§ 6 odst. 1 se slova a elektronické cigarety nahrazují slovy , elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku.

15

§ 6 odst. 2 se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

16

§ 6 odst. 3 se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

17

§ 6 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

18

§ 6 odst. 4 písm. b) se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

19

§ 6 odst. 7 se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

20

§ 7 odst. 1 se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a za slovo nikotin, se vkládají slova a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

21

§ 7 odst. 2 se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a za slovo nikotin, se vkládají slova a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

22

§ 7 odst. 3 se slova a elektronických cigaret nahrazují slovy , elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

23

§ 25 se slova elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke kouření nahrazují slovy bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

24

§ 30 odst. 5 se za slova tabákové výrobky vkládají slova a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku.

25

§ 31 odst. 3 se za slova elektronické cigarety vkládají slova , nikotinové sáčky bez obsahu tabáku.

26

§ 33 odst. 5 se za slova elektronické cigarety vkládají slova , nikotinové sáčky bez obsahu tabáku.

27

§ 35 odst. 1 písm. a) se za slova elektronickou cigaretu vkládají slova , nikotinový sáček bez obsahu tabáku.

28

§ 35 odst. 1 písm. b) se slova nebo elektronickou cigaretu nahrazují slovy , elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku.

29

§ 35 odst. 2 písm. e) se za slova elektronické cigarety vkládají slova , nikotinového sáčku bez obsahu tabáku.

30

§ 36 odst. 1 písm. a) se slova nebo elektronickou cigaretu nahrazují slovy , elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku.

31

§ 36 odst. 1 písm. b) se slova nebo elektronickou cigaretu nahrazují slovy , elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku.

32

§ 36 odst. 1 písm. c) se slova nebo elektronickou cigaretu nahrazují slovy , elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku.

33

§ 36 odst. 1 písm. f) se slova nebo elektronická cigareta nahrazují slovy , elektronická cigareta nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku.

34

§ 36 odst. 1 písm. h) se za slova elektronických cigaret vkládají slova , nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

35

§ 36 odst. 1 písm. i) se za slova elektronických cigaret vkládají slova , nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Prodejce nebo jiný provozovatel prodejny je povinen přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným zákonem č. 65/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2

Prodejce, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prodával nikotinové sáčky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je povinen oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování podle § 6 odst. 4 zákona č. 65/2017 Sb. Ministerstvu zdravotnictví do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Technický předpis

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.

MENU