52/2023 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. února 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. února 2023 Nabývá účinnosti: 1. března 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
52

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. února 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 3a odst. 5 písm. i), § 3aa odst. 5 písm. e), § 3i, 3l a § 3m zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 407/2016 Sb. a nařízení vlády č. 312/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a zařazení do ochranného pásma lázeňského zdroje podle lázeňského zákona“.

        2.  V § 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a Strategického plánu Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice (dále jen „Strategický plán“)“.

        3.  V § 1 se na konci textu písmen i), j), s), t) a u) doplňují slova „a Strategického plánu“.

        4.  V § 1 se na konci textu písmene q) doplňují slova „ , a to až na úroveň plochy jedné plodiny“.

        5.  V § 1 písm. m) se slova „a podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1)“ nahrazují slovy „ , podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1) a podle Strategického plánu“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU