37/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. února 2023 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 3. února 2023 Nabývá účinnosti: 15. února 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
37

VYHLÁŠKA
ze dne 3. února 2023,
kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb. a vyhlášky č. 224/2022 Sb., se mění takto:

        1.  V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 73 a 73a“ nahrazují slovy „§ 73, 73a, 73b a 73c“.

        2.  Na konci textu § 1 se doplňují slova „a opatření a postupy vykonávané při přijímání a poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství“.

        3.  V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   skupinu B3, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud zákazníci zařazení do této skupiny poskytují tepelnou energii nebo plyn domácnostem, zdravotnickým zařízením nebo zařízením sociálních služeb; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o zajištění služby distribuce plynu,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU