18/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. ledna 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 7. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

18

ZÁKON

ze dne 11. ledna 2023,

kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 130/2022 Sb., se mění takto:

1

§ 1 zní:

§ 1

(1) Vojenská policie plní úkoly policejní ochrany

a

Ministerstva obrany (dále jen ministerstvo), ozbrojených sil České republiky (dále jen ozbrojené síly), vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, pokud tento zákon nestanoví jinak,

b

ozbrojených sil jiného státu při průjezdu nebo pobytu na území České republiky (dále jen ozbrojené síly jiného státu) a jejich materiálu.

(2) Vojenská policie je součástí ministerstva.

2

§ 23 včetně poznámky pod čarou č. 21 znějí:

§ 2

(1) Vojenská policie při plnění úkolů podle § 1 působí na území České republiky, na území jiného státu nebo mimo státní území.

(2) Vojenský policista plní úkoly na území jiného státu

a

za podmínek, v rozsahu a způsobem stanoveným mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu (dále jen mezinárodní smlouva),

b

v rámci zahraniční operace, které se Česká republika účastní na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jejímž je členem, nebo

c

na základě rozhodnutí ministra obrany učiněného

1

na základě žádosti příslušného orgánu jiného státu, nebo

2

po souhlasu příslušného orgánu jiného státu.

(3) Na území jiného státu může vojenský policista plnit úkoly i mimo organizační strukturu Vojenské policie; tím není dotčeno jeho odborné řízení náčelníkem Vojenské policie.

§ 3

(1) Vojenská policie působí vůči

a

vojákům v činné službě, příslušníkům ozbrojených sil jiného státu nebo je doprovázejícímu civilnímu personálu21) (dále jen voják),

b

osobám, které se nacházejí v chráněném objektu, a

c

osobám, které jsou podezřelé, že spáchaly nebo páchají trestný čin nebo přestupek v chráněném objektu, trestný čin nebo přestupek spolu s vojákem nebo proti vojenskému objektu, vojenskému materiálu, materiálu ozbrojených sil jiného státu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo.

(2) Chráněným objektem podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí vojenský objekt nebo prostor, kde

a

plní své úkoly ozbrojené síly, ozbrojené síly jiného státu, Vojenské zpravodajství nebo Vojenská policie,

b

se koná vojenské cvičení, nebo

c

je zajišťována bezpečnost chráněné osoby.

21

Čl. I bod 1 písm. b) Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, vyhlášené pod č. 1/2002 Sb.m.s.

3

§ 4 odst. 1 písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 22 znějí:

c

pátrá po hledaných nebo pohřešovaných vojácích nebo po ztraceném nebo odcizeném vojenském materiálu nebo materiálu ozbrojených sil jiného státu, nebo po ostatním majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo,

d

podílí se na ochraně vojenského materiálu, materiálu ozbrojených sil jiného státu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo; na základě žádosti příslušného orgánu a rozhodnutí ministra obrany se podílí také na ochraně jiného materiálu, je-li to potřebné při postupu podle zákonů o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, o krizovém řízení nebo o integrovaném záchranném systému22),

22

Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 484/2020 Sb.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 4 odst. 1 písm. g) se za slova ozbrojených sil vkládají slova , vozidel ozbrojených sil jiného státu.

5

§ 4 odst. 1 písmeno h) zní:

h

řídí provoz vozidel na pozemních komunikacích v souvislosti s provozem vozidel ozbrojených sil nebo vozidel ozbrojených sil jiného státu na pozemních komunikacích po území České republiky a zajišťuje ochranu a doprovod přesunů ozbrojených sil jiného státu po území České republiky,

6

§ 4 odst. 1 písm. l) se slova ozbrojených sil České republiky nahrazují slovy Vojenské policie.

7

§ 4 odst. 2 se slova , která je součástí právního řádu (dále jen mezinárodní smlouva) zrušují.

8

§ 9 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Vojenská policie vykonává dohled nad bezpečností a plynulostí provozu vozidel ozbrojených sil nebo vozidel ozbrojených sil jiného státu tím, že

a

kontroluje dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích řidiči těchto vozidel,

b

objasňuje dopravní nehody a jiné události v provozu, na kterých měla účast pouze tato vozidla, při nichž nevznikla škoda na majetku nebo zdraví třetí osoby.

(2) Při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu vozidel ozbrojených sil nebo vozidel ozbrojených sil jiného státu je vojenský policista oprávněn

a

vyzvat osobu provádějící výcvik řidičů vozidel ozbrojených sil nebo vozidel ozbrojených sil jiného státu a řidiče vozidla ozbrojených sil nebo vozidla ozbrojených sil jiného státu, aby se podrobili vyšetření podle zákona o silničním provozu ke zjištění, zda nejsou ovlivněni alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

b

vyzvat řidiče vozidla ozbrojených sil nebo vozidla ozbrojených sil jiného státu, aby prokázal svou totožnost a předložil ke kontrole doklady opravňující jej k řízení a provozu vozidla,

c

vyzvat řidiče vozidla ozbrojených sil nebo vozidla ozbrojených sil jiného státu k podrobení vozidla nebo jízdní soupravy kontrole technického stavu, rozměrů a hmotnosti,

d

měřit rychlost vozidel ozbrojených sil nebo vozidel ozbrojených sil jiného státu,

e

zabránit řidiči vozidla ozbrojených sil nebo vozidla ozbrojených sil jiného státu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla za podmínek stanovených zákonem o silničním provozu.

9

§ 35 odst. 1 se za slova ozbrojených sil vkládají slova nebo vozidlo ozbrojených sil jiného státu.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.

MENU