14/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Částka: 008 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. ledna 2023 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 6. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

77/2018 Sb.;

Výchozí předpisy

96/2004 Sb. - podle § 90 odst. 2 písm. c);

CZ-NACE

85;
Původní znění předpisu
Zavřít

14

VYHLÁŠKA

ze dne 6. ledna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb. a zákona č. 284/2018 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání, se mění takto:

1

§ 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d

osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka,

2

§ 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Zvláštní náležitosti osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka jsou

a

uvedení období absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu,

b

označení akreditovaného kvalifikačního kurzu,

c

číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,

d

uvedení dne vykonání závěrečné zkoušky,

e

označení povolání jiného odborného pracovníka,

f

otisk razítka1) akreditovaného zařízení a

g

podpis odborného garanta kurzu a předsedy zkušební komise.

3

§ 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

4

Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 77/2018 Sb.

Vzor diplomu o specializaci

5

Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 77/2018 Sb.

Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

MENU