13/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. ledna 2023 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 3. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 1. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

107/2005 Sb.;

Výchozí předpisy

561/2004 Sb. - podle § 121 odst. 2;

CZ-NACE

85;
Původní znění předpisu
Zavřít

13

VYHLÁŠKA

ze dne 3. ledna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb. a vyhlášky č. 272/2021 Sb., zní:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídlaFinanční limity Kč/den/strávník
1. Strávníci do 6 let
snídaně9,00 až 20,00
přesnídávka8,00 až 15,00
oběd17,00 až 36,00
svačina8,00 až 15,00
večeře15,00 až 28,00
Celkem (celodenní)57,00 až 114,00
na nápoje4,00 až 8,00
2. Strávníci 7-10 let
snídaně11,00 až 22,00
přesnídávka9,00 až 20,00
oběd20,00 až 47,00
svačina8,00 až 16,00
večeře17,00 až 36,00
Celkem (celodenní)65,00 až 141,00
na nápoje (děti MŠ)4,00 až 8,00
3. Strávníci 11-14 let
snídaně12,00 až 24,00
přesnídávka9,00 až 20,00
oběd23,00 až 50,00
svačina9,00 až 19,00
večeře18,00 až 40,00
Celkem (celodenní)71,00 až 153,00
4. Strávníci 15 a více let
snídaně14,00 až 26,00
přesnídávka9,00 až 20,00
oběd24,00 až 54,00
svačina9,00 až 19,00
večeře21,00 až 50,00
Celkem (celodenní)77,00 až 169,00
II. večeře11,00 až 24,00

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2023.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

prof. JUDr. Balaš, CSc., v. r.

MENU