7/2023 Sb.Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků

Částka: 005 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. ledna 2023 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 5. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
7

SDĚLENÍ
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 5. ledna 2023
o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků        Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje, že podle čl. II bodu 3 zákona č. 359/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje české znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (dále jen „Doporučení Komise“). Doporučení Komise je uvedeno v příloze k tomuto sdělení.


Ministr:
Ing. Síkela v. r.Příloha k sdělení č.7/2023Sb.

DOPORUČENÍ KOMISE
ze dne 6. května 2003
o definici mikropodniků, malých a středních podniků
(oznámeno pod číslem K(2003) 1422)
(Text s významem pro EHP)
(2003/361/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

        s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 211, druhou odrážku, této smlouvy, vzhledem k těmto důvodům:

        (1) Ve zprávě předložené Radě v roce 1992 na žádost Rady pro průmysl, která se konala dne 28. května 1990, Komise navrhla omezit rozšiřování definic malých a středních podniků používaných na úrovni Společenství. Doporučení Komise 96/280/ES ze dne 3. dubna 1996 o definici malých a středních podniků1) bylo založeno na myšlence, že existence různých definic na úrovni Společenství a na úrovni jednotlivých členských států by mohla vést k nesoudržnosti. Podle logiky jednotného trhu bez vnitřních hranic by se zacházení s podniky mělo zakládat na souboru společných pravidel. Sledování takového přístupu je o to nutnější vzhledem k rozsáhlému vzájemnému působení mezi vnitrostátními opatřeními a opatřeními Společenství, která pomáhají mikropodnikům, malým a středním podnikům např. ve spojení se strukturálními fondy nebo výzkumem. To znamená, že je nutno předcházet situacím, kdy Společenství zaměřuje svá opatření na jednu kategorii malých a středních podniků a členské státy zase na jinou. Kromě toho se mělo za to, že používání stejné definice Komisí, členskými státy, Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF) by zlepšilo soudržnost a účinnost politik zaměřených na malé a střední podniky a omezilo by tak riziko narušování hospodářské soutěže.

. . .

Zavřít
MENU