5/2023 Sb.Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Částka: 004 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. ledna 2023 Autor předpisu:
Přijato: 4. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 12. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
5

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. ledna 2023
o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny        Vláda nařizuje podle § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení upravuje v návaznosti na stanovení cen elektřiny a plynu vládou v mimořádné tržní situaci podle jiného právního předpisu1)

a)   rozsah oprávněných nákladů na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty vzniklé z důvodu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci podle jiného právního předpisu1) a přiměřeného zisku (dále jen „kompenzace“), rozhodný den pro výpočet kompenzace a období, za které se kompenzace hradí,

b)   postup a termíny vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami a výší kompenzace za stanovené období,

c)   termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu kompenzace, rozsah podkladů poskytovaných operátorovi trhu a způsob podávání žádosti o úhradu kompenzace operátorovi trhu,

d)   pravidla a termíny pro úhradu kompenzace a

e)   pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků operátorovi trhu.

        (2)  Pokud dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa zákazníka výrobce elektřiny nebo výrobce plynu, použijí se ustanovení tohoto nařízení týkající se obchodníka s elektřinou nebo plynem obdobně.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Rozdělení smluv a zákazníků
§ 4 - Stanovené období a vypořádání měsíčních kompenzací
§ 5 - Jednotkový základ pro výpočet kompenzace
§ 6 - Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pro účely měsíční kompenzace
§ 7 - Výpočet dílčího základu měsíční kompenzace
§ 8 - Mimořádná záloha na měsíční kompenzaci
§ 9 - Vypořádání mimořádné zálohy
§ 10 - Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu měsíční kompenzace
§ 11 - Lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu měsíční kompenzace
§ 12 - Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu měsíční kompenzace
§ 13 - Termín pro poskytnutí dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu měsíčních kompenzací
§ 14 - Pravidla a termín pro úhradu měsíčních kompenzací
§ 15 - Zvláštní ustanovení o žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu mimořádné zálohy a poskytování dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu mimořádné zálohy
§ 16 - Přepočet kurzu a zaokrouhlování
§ 17 - Přechodné ustanovení
§ 18 - Účinnost
Příloha č. 1 - PŘIRÁŽKY K CENÁM PODLE TYPU SMLOUVY
Příloha č. 2 - REFERENČNÍ CENY ELEKTŘINY A PLYNU
Příloha č. 3 - Referenční ceny elektřiny nebo plynu pro smlouvy typu F
Příloha č. 4 - Referenční ceny elektřiny nebo plynu pro smlouvy typu G
Příloha č. 5 - VÁHY PRO STANOVENI VAZENEHO PRUMERU CEN NÍZKÉHO A VYSOKÉHO TARIFU
Příloha č. 6 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O ÚHRADU MĚSÍČNÍ KOMPENZACE
Zavřít
MENU