471/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 211 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
471

ZÁKON
ze dne 23. prosince 2022,
kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o právu na digitální služby


Čl. I

        Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 36/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

        1.  Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:


㤠2a

Digitální a informační agentura

        (1)  Zřizuje se Digitální a informační agentura (dále jen „Agentura“) se sídlem v Praze.

        (2)  Agentura je ústředním správním úřadem pro elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru a pro informační systémy veřejné správy.

        (3)  Agentura

a)   plní koordinační úlohu v oblasti digitálních služeb a digitálních úkonů podle tohoto zákona,

b)   plní koordinační úlohu pro informační technologie,

c)   plní koordinační úlohu v oblasti evidence a sdílení dat,

d)   zajišťuje systém podpory centrálních způsobů komunikace veřejné správy,

e)   zajišťuje odborný rozvoj, školení, sdílení znalostí, osvětu a vzdělávání v oblasti své působnosti,

f)    provozuje kompetenční centra.

        (4)  V čele Agentury je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh člena vlády stojícího v čele Rady vlády pro informační společnost. Ředitel se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o právu na digitální služby
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státním podniku
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Čl. IX  
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodná ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. XV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o registru smluv
Čl. XVI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o elektronické identifikaci
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. XXV  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXVI  
ČÁST OSMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXVII  
Zavřít
MENU