457/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 205 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
457

ZÁKON
ze dne 14. prosince 2022,
kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů


Čl. I

        Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

        1.  § 3 včetně nadpisu zní:


㤠3

Datová schránka fyzické osoby

        (1)  Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně fyzické osobě, která je plně svéprávná, na žádost této osoby bezodkladně po podání žádosti.

        (2)  Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby.

        (3)  Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky fyzické osoby jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,

b)   rodné příjmení,

c)   den, měsíc a rok narození,

d)   místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU