429/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 193 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
429

ZÁKON
ze dne 8. prosince 2022,
kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna autorského zákona


Čl. I

        Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 156/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 228/2014 Sb., zákona č. 355/2014 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 102/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 50/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 94/2021 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. dubna 2019, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna autorského zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o právu na informace o životním prostředí
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU