422/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 190 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
422

ZÁKON
ze dne 1. prosince 2022,
kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních


Čl. I

        Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 333/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „a zapracovává“ nahrazují slovem „ , zapracovává“ a na konci textu se doplňují slova „a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie53)“.

Poznámka pod čarou č. 53 zní:

_______________________________
53)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.“.

        2.  V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti.“ zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU