405/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 182 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. prosince 2022 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 6. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
405

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb., vyhlášky č. 277/2021 Sb. a vyhlášky č. 223/2022 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. g) se slova „druhy krátkodobých trhů,“ zrušují.

        2.  V § 1 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q)   množství plynu, které je provozovatel zásobníku plynu oprávněn koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu.“.

        3.  V § 2 odst. 1 se písmeno t) zrušuje.

Dosavadní písmena u) až y) se označují jako písmena t) až x).

        4.  V § 2 odst. 3 písm. a) se za slova „účet evidující“ vkládají slova „objem rezervované skladovací kapacity s pevným nebo přerušitelným výkonem,“.

        5.  V § 2 odst. 3 písm. b) se slova „subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem“ nahrazují slovy „účastníkem trhu s plynem“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU