404/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 182 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. prosince 2022 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 6. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
404

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., vyhlášky č. 302/2020 Sb., vyhlášky č. 125/2021 Sb. a vyhlášky č. 490/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 11.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

_______________________________
11)
Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.“.

        2.  V § 1 odst. 1 písm. h) se slova „včetně registrace odběrných a předávacích míst“ zrušují.

        3.  V § 1 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o)   termíny a postup registrace odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst výroben elektřiny, přenosové soustavy a distribučních soustav.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU