375/2022 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Částka: 171 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. prosince 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
375

ZÁKON
ze dne 3. listopadu 2022
o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/7451) (dále jen „nařízení o zdravotnických prostředcích“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/7462) (dále jen „nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro“)

a)   upravuje působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro,

b)   doplňuje pravidla stanovená nařízením o zdravotnických prostředcích, nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie přijatými na jejich základě,

c)   upravuje Informační systém zdravotnických prostředků,

d)   upravuje předepisování a výdej zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, jejich používání a podmínky jejich servisu.


§ 2

Zdravotnický prostředek, diagnostický zdravotnický prostředek in vitro a prostředek

        (1)  Zdravotnickým prostředkem se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotnický prostředek podle čl. 2 bodu 1 nařízení o zdravotnických prostředcích, příslušenství zdravotnického prostředku podle čl. 2 bodu 2 nařízení o zdravotnických prostředcích a výrobek uvedený v příloze č. XVI nařízení o zdravotnických prostředcích.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zdravotnický prostředek, diagnostický zdravotnický prostředek in vitro a prostředek
ČÁST DRUHÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 3 - Orgány státní správy
§ 4 - Ministerstvo
§ 5 - Ústav
§ 6  
§ 7 - Informační systém zdravotnických prostředků
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI VÝROBCE, OBNOVA PROSTŘEDKU PRO JEDNO POUŽITÍ, CERTIFIKÁT O VOLNÉM PRODEJI
§ 8 - Povinnosti výrobce a jeho zplnomocněného zástupce
§ 9 - Obnova prostředku pro jedno použití
§ 10 - Vydání certifikátu o volném prodeji
ČÁST ČTVRTÁ - KLINICKÉ HODNOCENÍ A KLINICKÉ ZKOUŠKY, HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI A STUDIE FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI
§ 11 - Etická komise
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Postup při vydávání stanoviska etické komise
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Obecná ustanovení o klinickém hodnocení a klinické zkoušce a o hodnocení funkční způsobilosti a studii funkční způsobilosti
§ 20  
§ 21 - Zvláštní ustanovení o subjektech klinické zkoušky nebo studie funkční způsobilosti
§ 22 - Požadavky týkající se jiných klinických zkoušek
ČÁST PÁTÁ - POVINNOSTI DISTRIBUTORŮ A OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH SERVIS
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Správná skladovací praxe
ČÁST ŠESTÁ - PŘEDEPISOVÁNÍ A VÝDEJ PROSTŘEDKU
HLAVA I - PŘEDEPISOVÁNÍ PROSTŘEDKU
§ 28 - Základní zásady pro předepisování prostředku
§ 29 - Elektronický poukaz
§ 30 - Centrální úložiště elektronických poukazů
§ 31 - Přístup k centrálnímu úložišti elektronických poukazů
HLAVA II - VÝDEJ PROSTŘEDKU
§ 32 - Podmínky výdeje prostředku
§ 33 - Zásilkový výdej prostředku
§ 34 - Povinnosti osoby zajišťující zásilkový výdej prostředku
§ 35 - Záměna prostředku
§ 36 - Výpis z poukazu
§ 37 - Povinnosti výdejce prostředku
ČÁST SEDMÁ - POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKU
§ 38 - Obecné ustanovení
§ 39 - Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání prostředku
§ 40 - Informace o prostředku
§ 41 - Instruktáž
§ 42 - Zvláštní použití prostředku
§ 43  
ČÁST OSMÁ - SERVIS PROSTŘEDKU
§ 44 - Obecné ustanovení
§ 45 - Bezpečnostně technická kontrola prostředku
§ 46 - Oprava prostředku
§ 47 - Revize prostředku
ČÁST DEVÁTÁ - VIGILANCE, DOZOR NAD TRHEM A KONTROLA
HLAVA I - VIGILANCE
§ 48 - Hlášení trendu v rámci vigilance
§ 49 - Evidence závažné nežádoucí příhody a bezpečnostní nápravná opatření v terénu
§ 50 - Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb v rámci vigilance
HLAVA II - DOZOR NAD TRHEM A KONTROLA
§ 51 - Provádění kontroly
§ 52 - Preventivní opatření
§ 53 - Opatření
ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY
§ 54 - Obecné přestupky
§ 55 - Přestupky v oblasti výroby
§ 56 - Přestupky v oblasti klinických zkoušek a studií funkční způsobilosti prostředků
§ 57 - Přestupky v oblasti dovozu prostředků
§ 58 - Přestupky v oblasti distribuce prostředků
§ 59 - Přestupky v oblasti činnosti poskytovatele zdravotních služeb
§ 60 - Přestupky v oblasti výdeje prostředků
§ 61 - Přestupky v oblasti předepisování prostředků
§ 62 - Přestupky v oblasti servisu prostředků
§ 63 - Společné ustanovení k přestupkům
ČÁST JEDENÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 64 - Povolování výjimek
§ 65 - Ministerstvo obrany
§ 66 - Náhrada výdajů za provedení odborných úkonů
§ 67  
§ 68 - Zmocňovací ustanovení
§ 69 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76 - Technický předpis
§ 77 - Zrušovací ustanovení
§ 78 - Účinnost
Zavřít
MENU