359/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 163 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. listopadu 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
359

ZÁKON
ze dne 10. listopadu 2022,
kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění zákona č. 50/2016 Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 254/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 417/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V názvu zákona se za slova „o významné tržní síle“ vkládají slova „a nekalých obchodních praktikách“ a slova „a jejím zneužití“ se zrušují.

        2.  § 13a včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 1 znějí:


㤠1

Úvodní ustanovení

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   způsob posuzování a zamezení nekalým obchodním praktikám odběratele s významnou tržní silou v zemědělském a potravinovém řetězci,

b)   náležitosti a formu smlouvy mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem,

c)   dozor nad dodržováním tohoto zákona.

        (2)  Podle tohoto zákona se posuzují nekalé obchodní praktiky bez ohledu na to, kde byly uskutečněny, a bez ohledu na rozhodné právo smlouvy mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem, pokud jejich účinky nastaly nebo mohou nastat na území České republiky.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU